Обществени поръчки

Възложител: "АЕЦ Козлодуй" - ЕАД, Oсновен предмет: Строителни и монтажни работи

Наименование:Подмяна остъклените части на сграда ОСК-2 - стени и покривно осветление Възложител:  "АЕЦ Козлодуй" - ЕАД Описание: Предметът на поръчката е "Подмяна остъклените части на сграда ОСК-2 - стени и покривно осветление" и се изпълнява по работен проект. Дейностите обхващат части строително-конструктивна, архитектурна и електро и най-общо включват: - подготовка на площадката за временно строителство; - доставка на ново оборудване - съгласно количествени сметки от Работния проект; - демонтаж и подмяна на покривно осветление; - демонтаж на стъклопрофилит; - демонтаж на СЕП; - монтаж на дограма и PU панели - довършителни и възстановителни работи Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи Краен срок за изпълнение:Срок в дни: 250 Срок за получаване на документация за участие: 24/02/2012, 16:00 ч. Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 05/03/2012, 16:00 ч. Отваряне на офертите: Управление "Търговско", "АЕЦ Козлодуй" - ЕАД, 3321 Дата: 07/03/2012, 13:30 ч. За контакти:Отдел "Обществени поръчки", У-ние "Търговско", Eлмира Попова Факс: 0973 72441 Адрес: 3321, гр. Козлодуй Адрес на възложителя:  www.kznpp.org, https://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders Телефон: 0973 76151 E-mail: epopova@npp.bg   Виж цялата поръчка