Обществени поръчки

Възложител: Община Габрово, Oсновен предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация

Наименование:Рехабилитация на водоснабдителната и рехабилитация/разширяване на канализационната мрежа  на гр. Габрово – етап 1 - 58111-77-268 Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово, ОП "Околна среда 2007 – 2013 г. Възложител: Община Габрово Описание: Предметът на поръчката включва: Рехабилитация на водоснабдителната и рехабилитация/разширяване на канализационната мрежа на гр. Габрово – етап 1, в т.ч.: • изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството в съответствие с техническите спецификации, работните проекти и количествените сметки. Изпълнението на строително-монтажни работи, в определени участъци от обхвата, предвижда възстановителни работи в обхват, по-голям от изкопната траншея, като различните случаи са описани в т. 2.24 от техническите спецификации (том 3) и са отразени в количествената сметка (том 4); • дейности по въвеждане на обектите в експлоатация; • отговорност през периода за съобщаване на дефекти – отстраняване на дефекти. Обектът е разделен на 9 подобекта, както следва: Подобект 1: Рехабилитация на водоснабдителна мрежа на жилищни квартали: Баждар, Варовник, Голо бърдо, Трендафил и Русевци и VI участък:Кв. Баждар: 1) ул. Баждар; 2) ул. Константин Величков; 3) ул. Емануил Манолов; 4) ул. Хаджи Димитър; 5) ул. Цанко Церковски; 6) ул. Гаврил Кръстевич; 7) ул. Алеко Богориди; 8) ул. Тодор Бурмов; 9) ул. Тракия; 10) ул. Алеко Константинов; 11) ул. Хан Омуртаг; 12) ул. Пейо Яворов; 13) ул. Добруджа; 14) Сградни отклонения; 15) Водоеми "Висока зона"; 15.1) Обследване водоплътност; 15.2) Подмяна арматура; 15.3) Хидроизолация на стени Кв. Варовник: 1) ул. Варовник;  2) ул. Ангел Кънчев;  3) ул. Стръмнина; 4) ул. Васил Друмев; 5) ул. Обзор; 6) Сградни отклонения Кв. VI участък: 1) ул. Стара планина; 2) ул. Константин Иречек; 3) ул. Опълченска; 4) ул. Марин Дринов; 5) ул. Първи май; 6) ул. Отец Паисий; 7) ул. Св. Йоан Предтеча; 8) ул. Трапезица; 9) ул. Орлово гняздо; 10) ул. Алекси Димов; 11) ул. Орловска; 12) ул. Цар Калоян; 13) ул. Никола Палаузов; 14) ул. Радион Умников; 15) ул. Петко Славейков; 16) ул. Козлодуй; 17) Сградни отклонения Кв. Голо Бърдо: 1) бул. Могильов; 2) ул. Свищовска; 3) ул. Венера; 4) Сградни отклонения Кв. Трендафил и Русевци: 1) ул. Найден Геров; 2) ул. Морава; 3) ул. Брегалница; 4) ул. Селемица; 5) ул. Емине; 6) ул. Цветарска; 7) ул. Висшеград; 8) ул. Околчица; 9) ул. Дрен; 10) ул. Щастие; 11) ул. Лазурна; 12) ул. Тота Венкова; 13) ул. арх. Атанас Донков; 14) ул. Никола Рязков; 15) ул. Люлякова градина; 16) ул. Свищовска; 17) ул. Венец; 18) Сградни отклонения Подобект 2: Подобряване на водоснабдителна мрежа на квартали Стефановци и Златари: Кв. Стефановци – Златари: 1) ул. Василка Бенева; 2) ул. Георги Стефанов; 3) ул. Златарска; 4) ул. Минка Стефанова; 5) ул. Георги Илиев; 6) ул. Хвойна; 7) ул. Просвета; 8) ул. Златен дол; 9) Сградни отклонения Подобект 3: – Помпена станция и черпателен водоем „Стефановци“: 1) Изграждане помпена станция Стефановци Подобект 4: – Напорен резервоар „Стефановци“ V = 200 м3; 1) Изграждане на напорен резервоар V = 200 м3 Подобект 5: Рехабилитация на помпени станции „Баждар“, „Тончевци“ и „Гачевци“:1) Баждар; 2) Гачевци; 3) Тончевци Подобект 6: Връзки между главните водопроводни клонове от левия и десния бряг на р. Янтра по „Баев“ и „Горнокрайски“ мост: 1) Баев мост; 2) Горнокрайски мост Подобект 7: Рехабилитация дерета „Пазара”, „Топлика”, „Хлебозавод”: 1) Пазар; 2) Топлика; 3) Хлебозавод Подобект 8: Рехабилитация на канализационна мрежа на жилищни квартали Голо Бърдо и VI-ти участък: Кв. VI-ти участък - гравитачна канализационна мрежа. Кв. Голо Бърдо - гравитачна канализационна мрежа.Подобект 9: Разширяване на канализационна мрежа на квартал Стефановци - Златари, Главен колектор II десен до ПС:Кв. Стефановци - Златари - гравитачна канализационна мрежа. Главен колектор II десен до ПС - гравитачна канализационна мрежа. Настоящите строително-монтажни работи ще бъдат изпълнени от Изпълнителя. Забележка: Изпълнителят следва да изпълни подобекти 1, 5, 6, 7, 8 от гореизброените като първи етап на строителство в рамките на настоящата обществена поръчка; Изпълнителят следва да заложи в графика си за изпълнение на СМР първо изпълнението на Подобект 6 Връзки между главните водопроводни клонове от левия и десния бряг на р. Янтра по „Баев“ и „Горнокрайски“ мост. Изпълнителят следва да изпълни подобекти 2, 3, 4, 9 от гореизброените като втори етап на строителство в рамките на настоящата обществена поръчка; Oсн. предмет: 45231300: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация Доп. предмети: 45232152: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на помпени станции; 45233252: Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици Прогнозна стойност: 21 677 634 лева Краен срок за изпълнение: Срок в дни: 1095 Срок за получаване на документация за участие: 24/02/2012, 17:00 ч. Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 05/03/2012, 17:00 ч. Отваряне на офертите: Заседателна зала на 3 ет. в сградата на Община Габрово Дата: 06/03/2012, 11:00 ч. За контакти:Община Габрово, Звено за изпълнение на проект Факс: 066 809371 Адрес: Габрово, пл. Възраждане № 3 Адрес на възложителя: www.gabrovo.bg Телефон: 066 818377 E-mail: office@waterprojectgabrovo.eu   Виж цялата поръчка