Обществени поръчки

Възложител: Столична община, Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на училища

Наименование:Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на 91 НЕГ "Проф. К. Гълъбов", район „Възраждане" във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с реф. № BG161PO001/1.1-09/2010/003 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Приоритетна ос 1, Схема: „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации", сключен между Столична община и МРРБ по проект: „Реализация на инвестиционни дейности за намаляване на консумацията на енергия в девет училища на територията на райони „Илинден", „Студентски", „Красно село", „Връбница", „Искър", „Нови Искър", „Възраждане", „Слатина", „Кремиковци" на Столична община Възложител: Столична община Описание: Строително-монтажните дейности – предмет на обществената поръчка представляват комплекс от мащабни мерки в областта на енергийната ефективност и включват: • топлинна изолация •подмяна на съществуващата дървена дограма с PVC дограма; • въвеждане на енергоспестяващо осветление и съпътстващи строително-монтажни работи свързани с внедряването на мерките за енергийна ефективност. •ремонт на отоплителна инсталаця. Строително-монтажните дейности, които трябва да бъдат извършени са подробно описани в приложените към документацията Технически инвестиционни проекти по отделни части /Приложения № 1/. Строително-монтажните работи следва да си извършат въз основа на технически инвестиционни проекти и количествени сметки, които технически инвестиционни проекти и количествено-стойностни сметки към тях представляват Приложения №№ 1 и 2 към документацията Oсн. предмет: 45214200: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на училища Прогнозна стойност: 350 785 лева Краен срок за изпълнение:Срок в дни: 120 Срок за получаване на документация за участие: 20/02/2012, 16:00 ч. Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 01/03/2012, 16:00 ч. Отваряне на офертите: ул. Московска № 33 Дата: 02/03/2012, 10:00 ч. За контакти:Дирекция "Обществени поръчки и концесии", Ваня Зоровска Факс: 02 9809866 Адрес: София, ул. "Московска" № 33 Адрес на възложителя: www.sofia.bg Телефон: 02 9377246 E-mail: vzorovska@sofia.bg   Виж цялата поръчка