Обществени поръчки

Възложител: Община Ихтиман, Oсновен предмет: Услуги, свързани с недвижими имоти

Наименование:Избор на проектант за разработване на прединвестиционно проучване и инвестиционен проект в идейна фаза по проект «Подготовка и реализация на инвестиционен проект във водния сектор на гр. Ихтиман Възложител: Община Ихтиман Описание: Предметcът на тази процедура, включва следните дейности: - Разработване на прединвестиционно проучване на В и К мрежите и съоръженията на цялата агломерация с обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 год. към ЗУТ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и в съответствие с „Изискванията за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС" и Изготвяне на геоложки и хидрогеоложки проучвания за ПСОВ и В и К мрежата; - Изготвяне на план за управление на утайките; - Изработване на парцеларен план и подробен устройствен план при установяване на необходимост от разширение на площадката на ГПСОВ и по трасетата на изграждащите се нови главни канализационни колектори и КПС; - Изготвяне на идеен проект за ПСОВ вкл. при необходимост довеждаща инфраструктура, довеждащ и отвеждащ колектори; - Изготвяне на идеен проект за линейната инфраструктура, както следва:- Канализационна мрежа - ново строителство - кв. Кръста, кв. Мътивир, кв. Изток - обща индикативна дължина 12 640 м. Канализационна мрежа рехабилитация - индикативна дължина 1750 м; - Колектори рехабилитация - гл. Кол II по ул. Софроний Врачански - индикативна дължина - 1360 м; - Водоснабдителна мрежа - ново строителство и рехабилитация - само по трасетата на канализационната мрежа - индикативна дължина 15 750 м (ще се полага когато е необходимо и само по трасето, по което се полага канализационната инфраструктура); Разполагаемият финансов ресурс за финансиране на настоящата обществена поръчка е в размер до 300 236.90 лв. (триста хиляди двеста тридесет и шест лева и деветдесет стотинки) без включен ДДС, включващ бюджетите за изпълнение на следните дейности: - Разработване на прединвестиционно проучване – осигуреният бюджет е в размер до 65 000.00 лева без включен ДДС; - Изготвяне на план за управление на утайките - осигуреният бюджет е в размер до 10 000.00 лева без включен ДДС; - Изработване на парцеларен план и подробен устройствен план за площадката на ПСОВ - осигуреният бюджет е в размер до 20 000.00 лева без включен ДДС; - Проектиране - осигуреният бюджет е в размер до 205 236.90 лева без включен ДДС, в това число: - Изготвяне на идеен проект за ПСОВ – осигуреният бюджет е в размер до 101899.40 лева без включен ДДС; - Изготвяне на идеен проект за линейната инфраструктура осигуреният бюджет е в размер до 103 337.50 лева без включен ДДС. Oсн. предмет: 70000000: Услуги, свързани с недвижими имоти Доп. предмети: 71000000: Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги; 71800000: Консултантски услуги в областта на водоснабдяването и отпадъчните води Прогнозна стойност: 300 236,90 лева Краен срок за изпълнение:16/02/2013 Срок за получаване на документация за участие: 27/02/2012, 17:00 ч. Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 08/03/2012, 17:00 ч. Отваряне на офертите: град Ихтиман, улица "Цар Освоводител" 123, четвърти етаж, заседателна зала Дата: 09/03/2012, 10:00 ч. За контакти:инж. Тони Кацаров Факс:  0724 82550 Адрес: Ихтиман, ул. "Цар Освободител" № 123 Адрес на възложителя: ihtiman-obshtina.com, https://dox.bg/files/dw?a=f3b59e486f Телефон: 0724 82381 E-mail: obshtina_ixtiman@mail.bg