Обществени поръчки

Възложител: Министерство на културата, Oснoвен предмет: Строителни и монтажни работи

Наименование:Изграждане на подпорна стена, художествено осветление и туристическа инфраструктура за достъп до исторически резерват Трапезица в гр. Велико Търново Възложител: Министерство на културата Описание: Поръчката включва изграждане на подпорна стена, художествено осветление и туристическа инфраструктура за достъп до архитектурно- исторически резерват Трапезица в гр. Велико Търново, подробно описани в документацията Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 1 200 000 лева Краен срок за изпълнение:Срок в месеци: 10 Срок за получаване на документация за участие: 10/02/2012, 16:00 ч. Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20/02/2012, 16:00 ч. Отваряне на офертите: сградата на Министерство на културата Дата: 21/02/2012, 13:30 ч. За контакти:Мария Кръстева Факс: 02 9806970 Адрес: София, бул. Александър Стамболийски№ 17 Телефон: 02 9400953 E-mail: m.krasteva@mc.government.bg   Виж цялата поръчка