Обществени поръчки

Възложител: Община Каолиново, Oсновен предмет: Консултантски услуги в областта на водоснабдяването и отпадъчните води

Наименование:Подготовката на инвестиционен проект „Изграждане на канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа на с. Тодор Икономово, община Каолиново Възложител: Община Каолиново Описание: Подготовката на инвестиционен проект „Изграждане на канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа на с. Тодор Икономово, община Каолиново”, след получаване на средствата по договор за безвъзмездна финансова помощ по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” на ОП „Околна среда 2007 – 2013 г, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG161PO005/11/1.12/02/25 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж. Задача 1: Разработване на идейни проекти за канализационната мрежа, ПСОВ и водопроводната мрежа в рамките на инвестиционен проект: „Изграждане на канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа на с. Тодор Икономово, община Каолиново”, в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройство на територията и „Изисквания към подготовката на инвестиционни проекти в агломерации между 2000 и 10 000е.ж. по Ос1 на ОПОС“; Задача 2: Разработване на работни проекти за канализационната и водопроводната мрежи на инвестиционен проект „Изграждане на канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа на с. Тодор Икономово, община Каолиново”, в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройство на територията и „Изисквания към подготовката на инвестиционни проекти в агломерации между 2000 и 10 000е.ж. по Ос1 на ОПОС“;Задача 3: Разработване на подробен, пълен и качествен анализ „разходи-ползи” за инвестиционния проект, в съответствие с изискванията на Европейската Комисия и изискванията за кандидатстване по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”;Задача 4: Попълване на формуляр за кандидатстване за инвестиционния проект по Приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, в съответствие с изискванията на управляващия орган на програмата; Oсн. предмет: 71800000: Консултантски услуги в областта на водоснабдяването и отпадъчните води Прогнозна стойност: 910 000 лева Краен срок за изпълнение:Срок в месеци: 4 Срок за получаване на документация за участие: 24/02/2012, 16:00 ч. Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 06/03/2012, 16:00 ч. Отваряне на офертите: Община Каолиново Дата: 07/03/2012, 10:00 ч. За контакти:Нида Намъков Ахмедов Факс: 05361 2110 Адрес:  гр. Каолиново, пл. "Украйна" № 4 Адрес на възложителя: https://www.kaolinovo.bg/ Телефон: 05361 2210 E-mail: kaolin_edu@abv.bg   Виж цялата поръчка