Обществени поръчки

Възложител: Община Габрово, Oсновен предмет: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

Наименование:Изпълнение на строително-монтажни работи за внедряване на енергоспестяващи мерки в обект: сгради на ЦДГ „Първи юни” и ЦДГ„Радост” – база 1 в община Габрово Възложител: Община Габрово Описание: Комплекс от мащабни мерки в областта на енергийната ефективност в 2 обекта на образователната инфраструктура в община Габрово, включващи: подмяна на дограма; топлинна изолация на външни конструкции и елементи, в т.ч. външни стени, покриви и подове; основен ремонт, модернизация или подмяна на абонатни станции/котелни и прилежащите им съоръжения при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект; изграждане на инсталации за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за задоволяване на собствените нужди от енергия; ремонт и подмяна на вътрешни отоплителни инсталации; въвеждане на енергоспестяващо осветление и съпътстващи строително-монтажни работи в т.ч. ремонт или подмяна на електрически инсталации, хидроизолации, свързани с внедряването на мерките за енергийна ефективност. Oсн. предмет: 45200000: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях Доп. предмети: 45300000: Строителни и монтажни работи на инсталации Прогнозна стойност: 1 066 731 лева Краен срок за изпълнение:Срок в дни: 210 За контакти:Дирекция АПИО, Венета Ганева; Десислава Колева Факс: 066 809371 Адрес: Габрово, пл. “Възраждане“ № 3 Адрес на възложителя: www.gabrovo.bg, https://www.gabrovo.bg/index.php?l=166 Телефон: 066 818312; 066 818331 E-mail: vganeva@gabrovo.bg   Виж цялата поръчка