Обществени поръчки

Възложител: Община Габрово, Oсновен предмет: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

Наименование:Прилагане на пакет от енергоспестяващи мерки за обновяване и модернизация на сграда на ЦДГ„Перуника” - база 2, гр. Габрово Възложител: Община Габрово Описание: Осъществяване на строително-монтажни работи, обхващащи комплекс от мерки в областта на енергийната ефективност в обект на образователната инфраструктура в община Габрово, включващи: подмяна на дограма (прозорци, врати); топлинна изолация на външни ограждения, в т.ч. външни стени, покриви и подове; модернизация на котелно и прилежащите му съоръжения при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект; изграждане на инсталации за оползотворяване на енергия, добита от възобновяеми енергийни източници за задоволяване на собствените нужди (слънчева инсталация за БГВ); ремонт и подмяна на вътрешната отоплителна инсталация; въвеждане на енергоспестяващо осветление и съпътстващи строително-монтажни работи в т.ч. ремонт или подмяна на електрически инсталации, хидроизолации, и др., свързани с внедряването на мерките за енергийна ефективност. Oсн. предмет: 45200000: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях Доп. предмети: 45300000: Строителни и монтажни работи на инсталации Прогнозна стойност: 407 401 лева За контакти:Дирекция АПИО, Венета Ганева; Десислава Колева Факс: 066 809371 Адрес: Габрово, пл. Възраждане № 3 Адрес на възложителя: www.gabrovo.bg, https://www.gabrovo.bg/index.php?l=166 Телефон: 066 818312; 066 818331 E-mail: vganeva@gabrovo.bg