Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи - възложител: Община Бургас

Наименование:Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води в кв. Горно Езерово, гр. Бургас, Община Бургас Възложител: Община Бургас Описание: Подобект 1 „В и К мрежа в кв. Горно Езерово, гр. Бургас“. Подобект 1 включва изграждането на: 1. Канализационна помпена станция /КПС/2 със сградни В и К отклонения, сградно ел. отклонение и площадково осветление в УПИ I, кв. 1, кв. Горно Езерово, гр. Бургас и напорен тръбопровод /тласкател / от КПС; 2. Битова канализация и дъждовна канализация, сградни канализационни отклонения в кв. Горно Езерово, гр. Бургас; 3. Реконструкция и модернизация на водопроводната мрежа в кв. Горно Езерово и сградни водопроводни отклонения. Финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013“ Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 5 590 826,66 лева Краен срок за изпълнение:Срок на действие в месеци: 18 За контакти: Дирекция " Общинска собственост", Отдел "ООПК" Факс: 056 860912 Адрес: Бургас, ул. "Александровска" № 26 Адрес на възложителя: www.burgas.bg Телефон: 056 907288 E-mail: k.ganeva@burgas.bg   Виж цялата поръчка