Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи - възложител: Община Бургас

Наименование:„Интегриран проект за управление на питейни и отпадъчни води в кв. Горно Езерово, гр. Бургас, Община Бургас“, Подобект 2: „Пречиствателна станция за отпадъчни води – Горно Езерово, гр. Бургас“ Възложител: Община Бургас Описание: Подобект 2 включва: 1. Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: "Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/ - кв. Горно Езерово - вариант I; Доставка и монтаж на Дизелгенератор 100 kV и изграждане на Площадкови кабелни мрежи НН; 2. Изграждане на Обслужващ път до ПСОВ; В и К инфраструктура, обслужваща ПСОВ - довеждащ водопровод, довеждащ канализационен колектор и отливен канал; 3. Корекция на дере в площадката, отредена за изграждане на ПСОВ. Финансирана по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 3 075 764,40 лева Краен срок за изпълнение:Срок на действие в месеци: 18 Срок за получаване на документация за участие:  ч. Срок за получаване на оферти или заявления за участие: ч. Отваряне на офертите: Дата: ч. За контакти:Дирекция " Общинска собственост", Отдел "ООПК", Калина Тошева - Ганева Факс: 056 860912 Адрес: Бургас, ул. "Александровска" № 26 Адрес на възложителя: www.burgas.bg Телефон:    056 907288 E-mail: k.ganeva@burgas.bg   Виж цялата поръчка