Обществени поръчки

Строителен надзор по време на строителството - възложител: Община Бургас

Наименование: Консултантска услуга за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и изготвяне на технически паспорти за обекти: инженеринг (проектиране и изграждане) на ПСОВ в квартал Ветрен, гр. Бургас и инженеринг (проектиране и изграждане) на канализация и водопровод в кварталите Ветрен, Банево и Минерални бани, гр. Бургас Възложител: Община Бургас Описание: Предвижда се да бъде направено проектиране и строителство на ПСОВ в квартал Ветрен, гр. Бургас, както и на канализация и водопровод в кварталите Ветрен, Банево и Минерални бани, гр. Бургас по проект на Община Бургас - „ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА КВАРТАЛИТЕ БАНЕВО, ВЕТРЕН И МИНЕРАЛНИ БАНИ, ГР. БУРГАС”, кандидатстващ за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1, Процедура с референтен №: BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”. Предметът на настоящата обществена поръчка е свързан с избор на изпълнител, който да предостави следните услуги: подготовка на комплексни доклади за оценка на съответствието на разработените инвестиционни проекти във фаза работни проекти за всеки един от двата строежа, осъществяване на строителен надзор, изпълняване на функциите на "Инженер" на обектите съгласно договорните условия на ФИДИК (Жълта книга, 1999 г., първо издание), извършване функцията на Координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г., пълно геодезическо заснемане на всички обекти, подобекти и довеждаща инфраструктура към тях за отразяване в кадастралната карта във връзка с издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър, както и съставяне на технически паспорти на строежите. Oсн. предмет:  71521000: Строителен надзор по време на строителството Прогнозна стойност: 450 812,29 лева За контакти:Сградата на Община Бургас, Венцислава Мавродиева Факс: 056 841996 Адрес: гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 Адрес на възложителя: www.burgas.bg Телефон: 056 907242   Виж цялата поръчка