Обществени поръчки

Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения - възложител: Община Бургас

Наименование:"Инженеринг (проектиране и строителство) съгласно ЗОП със следните обособени позиции/лотове: Обособена позиция № 1 - Проектиране и изграждане на ПСОВ в квартал Ветрен, гр. Бургас и Обособена позиция № 2 - Проектиране и изграждане на канализацияи водопровод в кварталите Ветрен, Банево и Минерални бани, гр. Бургас Възложител: Община Бургас Описание:  С договорите по двете обособени позиции се предвижда подобряване ВиК инфраструктурата на кварталите Банево, Ветрен, Минерални бани в гр. Бургас чрез пречистване на отпадните води в новизградена ПСОВ в местността "Приринч Тарла", землище кв. Ветрен, както и изграждане на инфраструктурни мрежи - канализация и водопорвод. Oсн. предмет: 71311000: Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения Доп. предмети: 45231300: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация; 45232420: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на станции за пречистване на отпадъчни води Прогнозна стойност: 19 518 966,19 лева Краен срок за изпълнение:Срок на действие в месеци: 30 За контакти:Венцислава Мавродиева Факс:  056 841996 Адрес: гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 Адрес на възложителя: www.burgas.bg Телефон: 056 907242   Виж цялата поръчка