Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи - възложител: Община Благоевград

Наименование:Строително-монтажни работи по проект: "Мерки за предотвратяване на наводнения чрез корекция на дерета през с. Еленово, община Благоевград Възложител: Община Благоевград Описание: Строително-монтажни работи по проект: "Мерки за предотвратяване на наводнения чрез корекция на дерета през с. Еленово, община Благоевград". Предметът на обществената поръчка включва следните подобекти: - Подобект 1.1.1: Дере № 1 – 416 метра закрита част; - Подобект 1.1.2: Дере № 2 – 360 метра закрита част; - Подобект 1.1.3: Река Еленска и открит участък дерета – 385 метра; - Подобект 1.1.4: Вход и изход закрит участък за едно дере; - Подобект 1.1.5: Организация на строителството. Строително-монтажните работи са подробно изброени в Техническите проекти и Количествено-стойностната сметка – Приложение № 1А към настоящата документация. Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта при посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната тежест не е възможно поради очевидни причини) Показател: Размер на предложената цена (тежест : 70) Показател: Срок на изпълнение (тежест : 25) Показател: Гаранционен срок(тежест : 5) Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи Доп. предмети: 45200000: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях; 45240000: Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения; 45246000: Строителни и монтажни работи по регулиране на реки и водни потоци; 45246200: Работи по защита на речните брегове; 45246400: Защитни речни съоръжения срещу наводнения. Прогнозна стойност: 768 393,53 лева Краен срок за изпълнение:Срок в дни: 200 Срок за получаване на документация за участие:  30/03/2012, 17:00 ч. Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 11/04/2012, 16:00 ч. Отваряне на офертите: Зала 101 Община Благоевград, пл. "Георги Измирлиев" №1, гр. Благоевград Дата: 12/04/2012, 11:00 ч. За контакти:Калина Миленкова-Накова Факс: 073 884451 Адрес: Благоевград, пл. "Георги Измирлиев № 1 Адрес на възложителя: https:/ / www.blgmun.com Телефон: 073 8677366 E-mail: kalinamilenkova@abv.bg   Виж цялата поръчка