Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи на пътища - възложител: Агенция "Пътна инфраструктура"

Наименование:Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-021 "Лот 18: Рехабилитация на път III-3505 Казачево - Стефаново - Дебнево - Велчево Възложител: Агенция "Пътна инфраструктура" Описание: Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-021 "Лот 18: Рехабилитация на път III-3505 Казачево - Стефаново - Дебнево - Велчево от км 0+000 до км 20+381.10, с дължина 20.381 км, област Ловеч"Началото на участъка е при км 0+000, на пътното кръстовище с път II-35, а краят на км 20+381.10 (вляво път III-404 "Oрешак - (Бериево-Дебнево)". Клас на пътя - трети. Проектна скорост - 40 км/ч и 50 км/ч. Минимален напречен наклон в прав участък – 2 %. Максимален напречен наклон в прав участък - 3%. Настилка 6 м и банкети 2 х 1 м. За ремонта на настилката се предвиждат предварителни и локални ремонти, изравнителни пластове от неплътен асфалтобетон и износващ пласт тип "А". Участъкът преминава през две населени места с. Казачево от км 0+480 до км 1+390 и с. Стефаново от км 11+440 до км 12+500.Предвиден е ремонт на всички малки съоръжения – водостоци и подпорни стени. Проектирани са нови втоци и оттоци там, където съществуващите са разрушени. Проектирани са нови тръбни водостоци. Отводняването на пътното тяло е повърхностно. Предвидено е почистване и възстановяване на надлъжните отводнителни окопи. В участъка има общо 7 броя големи съоръжения. Предвидени са за рехабилитация 5 броя пътни мостове, на които се извършва подмяна на хидроизолацията, ремонт, тротоарни конзоли, парапети и др.В участъка се намират 6 броя пътни кръстовища. За целият участък се предвижда нова единична стоманена предпазна ограда на необходимите места и подмяна на съществуващите бетонови бордюри с нови.В участъка е предвидена и реконструкция на електропроводи средно напрежение. Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии (критериите за възлагане трябва да бъдат посочени с тяхната тежест или в низходящ ред на важност в случаите, в които определянето на тежест е невъзможно поради очевидни причини) Показател: Предлагана цена за изпълнение на договора(тежест : 80) Показател: Срок на изпълнение на СМР по договора (тежест : 10) Показател: Размер на предложената неустойка при лошо или частично изпълнение на СМР(тежест : 10) Oсн. предмет: 45233120: Строителни и монтажни работи на пътища Прогнозна стойност: 7 718 982,20 лева Краен срок за изпълнение:Срок в месеци: 10 Срок за получаване на документация за участие: 23/03/2012, 17:00 ч. Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 05/04/2012, 17:00 ч. Отваряне на офертите: Административната сграда на АПИ, ет. VІ, зала 702 Дата: 06/04/2012, 15:30 ч. За контакти:Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване", Йордан Кънчев Факс: 02 9173262 Адрес: София, бул. "Македония" № 3 Адрес на възложителя: www.api.government.bg Телефон: 02 9173382   Виж цялата поръчка