Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи - възложител: Община Бургас

Наименование:Корекция на източното дере кв. „Долно Езерово – ІV етап – Паркоустройство и благоустройство“, кв. „Долно Езерово“, гр. Бургас Възложител: Община Бургас Описание: Строителство на обект: ”Корекция на източното дере кв. Долно Езерово – IV етап изпълнение на благоусройствени мероприятия на дерето в участъка между улица „Георги Зограф“ и ул. “Дубровник“, кв. Долно Езерово обща площ 6600 м2, съгласно идеен проект по част „ПБ“. Терена който ще бъде дерето ще бъде благоустроен, като се направи цялостно насипване, подравняване, изграждане на алеи и тротоари, озеленяване. Обектът ще се изпълнява съгласно одобрен идеен проект по част „Паркоустройство и благоустройство“. Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 50 833,33 лева Краен срок за изпълнение:Срок в дни: 45 Срок за получаване на документация за участие: 27/03/2012, 16:00 ч. Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 06/04/2012, 16:00 ч. Отваряне на офертите: Сградата на Община Бургас : ул. " Александровска " № 26 Дата: 09/04/2012, 12:00 ч. За контакти:отдел "ООПК", Калина Тошева - Ганева; л. арх. Св.Танева Факс: 056 860912 Адрес: Бургас, ул. "Александровска" № 26 Адрес на възложителя: www.burgas.bg Телефон: 056 907288 E-mail: k.ganeva@burgas.bg   Виж цялата поръчка