Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи - възложител: Община Костинброд

Наименование:Реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа в с. Драговищица, община Костинброд Възложител: Община Костинброд Описание:  Реконструкцията/рехабилитацията на вътрешната водопроводна мрежа на с. Драговищица ще се извършва на четири етапа – за източната, западната, северната и южната част на селото. Предмет на настоящата обществена поръчка са три от етапите – западната, северната и южната част на селотоІ-ви етап: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа в село Драговищица – Запад” с дължина 2 817 м. л. и с диаметри на тръбите Ф 110 и Ф 90 ПЕВП тип 100 РN 10. Водопроводните отклонения са предвидени с диаметри от Ф25 мм като общата им дължина е 632 м. Всички водопроводни отклонения са предвидени да се изпълнят от тръби ПЕВП тип 100 / 10 atm. Обща дължина на водопроводната мрежа етап „ЗАПАД” е 3 449 м.ІІ-ти етап: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа в село Драговищица – Юг” с дължина 3 286 м. л. и с диаметри на тръбите Ф 110 и Ф 90 ПЕВП тип 100 РN 10. Водопроводните отклонения са предвидени с диаметри от Ф25 мм като общата им дължина е 284 м. Всички водопроводни отклонения са предвидени да се изпълнят от тръби ПЕВП тип 100 / 10 atm. Обща дължина на водопроводната мрежа етап „ЮГ” е 3 570 м.ІІI-ри етап: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа в село Драговищица – Север” с дължина 4 238 м. л. и с диаметри на тръбите Ф 110 и Ф 90 ПЕВП тип 100 РN 10. Водопроводните отклонения са предвидени с диаметри от Ф25 мм като общата им дължина е 850 м. Всички водопроводни отклонения са предвидени да се изпълнят от тръби ПЕВП тип 100 / 10 atm.Обща дължина на водопроводната мрежа етап „СЕВЕР” е 5 088 м. Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи Доп. предмети: 45232151: Строителни и монтажни работи по реконструкция на главни водопроводи Прогнозна стойност: 5 007 116 лева Краен срок за изпълнение:Срок в месеци: 12 Срок за получаване на документация за участие: 26/03/2012, 16:00 ч. Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 03/04/2012, 16:00 ч. Отваряне на офертите: гр. Костинброд Малкия салон на сградата на Народно читалище „Иван Вазов-1947”, пл. Иван Вазов № 1 Дата: 04/04/2012, 10:00 ч. За контакти:инж. Станка Илиева Факс: 0721 68777 Адрес: Костинброд, ул. Охрид 1 Адрес на възложителя: www.kostinbrod.bg Телефон: 0721 68711 E-mail: obshtina@kbrod.net   Виж цялата поръчка