Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на специализирани лечебни заведения - възложител: Министерство на здравеопазването

Наименование:Извършване на строително-монтажни и строително ремонтни работи в 11 (единадесет) лечебни заведения Възложител: Министерство на здравеопазването Описание: Извършване на строително-монтажни и строително-ремонтни работи в 11 (единадесет) лечебни заведения”. Изпълнението на предмета на обществената поръчка е групирана в 11 (единадесет) обособени позиции, както следва:1. „Създаване на високотехнологичен център за образна диагностика на онкологични заболявания в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – гр. Пловдив”;2. „Европейско качество на здравеопазването чрез реконструкция и енергийна ефективност в „МБАЛ Русе” АД”;3. „Създаване на регионален диагностичен център за онкологични заболявания към МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. Велико Търново”;4. „Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”;5. „Ремонт, реконструкция, обновяване и оптимизиране на сградния фонд на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - гр. Монтана”;6. „Повишаване качеството на медицинското обслужване в Област Благоевград чрез модернизация на „МБАЛ Благоевград” АД и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания” - гр. Благоевград”;7. „Създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали”;8. „Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД – гр. Смолян”;9. „Осигуряване на ефективна здравна инфраструктура и модернизация на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД – гр. Сливен”;10. „Център за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания в УМБАЛ „Александровска” ЕАД – гр. София”;11. „Регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания на територията на „МБАЛ Бургас” АД – гр. Бургас Oсн. предмет: 45215120: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на специализирани лечебни заведения Прогнозна стойност: 9 753 542,94 лева Краен срок за изпълнение:Срок в месеци: 10 Срок за получаване на документация за участие: 10/04/2012, 17:00 ч. Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20/04/2012, 17:00 ч. Отваряне на офертите: В административната сграда на Министерството на здравеопазването - пл. "Света Неделя" № 5 Дата: 23/04/2012, 11:00 ч. За контакти:Министерство на здравеопазването, Иво Янчев Факс: 02 9301451 Адрес: гр. София, пл. "Света Неделя" № 5 Адрес на възложителя: https://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=432&home=true&categoryid=1004 Телефон: 02 9301466 E-mail: iyanchev@mh.government.bg