Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи - възложител: Община Девня

Наименование:Строително-монтажни работи по инфраструктурен проект „Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура в Община Девня, съпътстваща устойчиво развитие Възложител: Община Девня Описание: Предмет на поръчката «Строително-монтажни работи по инфраструктурен проект „Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура в Община Девня, съпътстваща устойчиво развитие”. В процедурата за възлагане на обществена поръчка са включени седем обекта (обособени позиции). Предвидените строително-монтажни работи целят подобряване на енергийните характеристики на сградите, осигуряване на подходяща и рентабилна общинска образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво развитие на образованието. ОБ. ПОЗИЦИЯ 1: ЦДГ „Незабравка” гр. Девня: топлоизолация по стени - 1166,99 м²; Подмяна на дограма – PVC, трикамерна, К стъкло - 389,64 м²; Изолация на таваните под покрива с EPS - 856,45 м²; Подобряване работата на котелната инсталация – 1 бр.; Доставка и монтаж на стоманен водогреен котел на пелети, qот=175kw, с окомплектовка – 1 бр.; Доставка и монтаж на стоманен водогреен котел, qот=290kw – 1 бр.; Доставка и монтаж на соларен колектор със селективнопокритие sp xx 270 - 10 соларни панела; Доставка и монтаж на бойлери ел. 500 л. за топла вода битови нужди – 2 бр.; Подобряване работата на осветителната и електрическата инсталация – 1 бр.; ОБ. ПОЗИЦИЯ 2: ОДЗ „Здравец”, кв. Повеляново, гр. Девня - топлоизолация по стени – 888,80 м²; Подмяна на дограма – PVC, трикамерна, К стъкло – 417,70 м²; Изолация на таваните под покрива с EPS – 575,56 м²; Подобряване работата на котелната инсталация – 1 бр.; Доставка и монтаж на соларен колектор със селективнопокритие sp xx 270 - 10 соларни панела; Доставка и монтаж на бойлери ел. 500 л. за топла вода битови нужди – 2 бр.; Подобряване работата на осветителната и електрическата инсталация – 1 бр.; ОБ. ПОЗИЦИЯ 3: ОДЗ „Детелина”, гр. Девня.- топлоизолация по стени – 1431,12 м²; Подмяна на дограма – PVC, трикамерна, К стъкло – 657,65 м²; Изолация на таваните под покрива с EPS – 1101,98 м²; Подобряване работата на котелната инсталация – 1 бр.; Доствака и монтаж на стоманен водогреен котел на пелети, qот=201-250kw, с окомплектовка – 1 бр.; Доставка и монтаж на соларен колектор със селективнопокритие sp xx 270 - 10 соларни панела; Доставка и монтаж на бойлери ел. 500 л. за топла вода битови нужди – 2 бр.; Подобряване работата на осветителната и електрическата инсталация – 1 бр.; ОБ. ПОЗИЦИЯ 4: СОУ „Васил Левски”- Филиал , гр. Девня - топлоизолация по стени – 339,78 м²; Подмяна на дограма – PVC, трикамерна, К стъкло – 40,38 м²; Изолация с минерална вата на покрива – 531,09 м²; Топлоизолация по таван EPS– 69,30 м²; Ремонт на котелната инсталация – 1 бр.; Доставка и монтаж на соларен колектор със селективнопокритие sp xx 270 – 5 соларни панела; Доставка и монтаж на бойлер ел. 500 л. за топла вода битови нужди – 1 бр.; Подобряване работата на осветителната и електрическата инсталация – 1 бр.; ОБ ПОЗИЦИЯ 5: ОУ „Кирил и Методий”,, кв. Повелянова, гр. Девня - топлоизолация по стени – 1220,28 м²; Подмяна на дограма – PVC, трикамерна, К стъкло – 150,62 м²; Изолация с минерална вата на покрива – 771,32 м²; Подобряване работата на котелната инсталация – 1 бр.; Доствака и монтаж на стоманен водогреен котел на пелети, qот=91-132kw, с окомплектовка – 1 бр.; Доставка и монтаж на соларен колектор със селективнопокритие sp xx 270 - 5 соларни панела; Доставка и монтаж на бойлери ел. 500 л. за топла вода битови нужди – 1 бр.; Подобряване работата на осветителната и електрическата инсталация – 1 бр.; ОБ ПОЗИЦИЯ 6: СОУ„Васил Левски” – осн. сграда, гр. Девня”. - топлоизолация по стени – 1702,53 м²; Изолация с минерална вата на таваните – 1456,73 м²; топлоизолация с минерална вата по таван на мазе – 337,03 м²; Подобряване работата на котелната инсталация – 1 бр.; Доствака и монтаж на стоманен водогреен котел, qот=580kw – 1 бр.; Доставка и монтаж на соларен колектор със селективнопокритие sp xx 270 - 10 соларни панела; Доставка и монтаж на бойлери ел. 500 л. за топла вода битови нужди – 2 бр.; Подобряване работата на осветителната и електрическата инсталация – 1 бр.; ОБ ПОЗИЦИЯ 7: „Професионална гимназия», гр. Девня- топлоизолация по стени – 2551,20 м²; Подмяна на дограма – PVC, трикамерна, К стъкло – 1800,97 м²; Изолация с минерална вата на покривна плоча – 2197,93 м²; топлоизолация с минерална вата по таван на мазе – 1096,23 м²; Подобряване работата на котелната инсталация – 1 бр.; Доставка и монтаж на соларен колектор със селективнопокритие sp xx 270 – 5 соларни панела; Доставка и монтаж на бойлери ел. 500 л. за топла вода битови нужди – 1 бр.; Подобряване работата на осветителната и електрическата инсталация–1 бр.   Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 2 842 473,69 лева Краен срок за изпълнение:Срок в месеци: 3 Срок за получаване на документация за участие: 09/04/2012, 16:00 ч. Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 19/04/2012, 16:00 ч. Отваряне на офертите: град Девня, бул."Съединение" №78, заседателна зала, етаж 3, сградата на Община Девня Дата: 20/04/2012, 10:00 ч. За контакти:Нина Георгиева Белева Факс: 0519 47012 Адрес: Девня, бул. Съединение 78 Адрес на възложителя: www.devnya.bg Телефон: 0519 47011 E-mail: kmet@devnya.bg   Виж цялата поръчка