Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи - възложител: Община Бургас

Наименование:Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ № 14 "Изгрев" - гр. Бургас Възложител: Община Бургас Описание: "Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ № 14 "Изгрев" - гр. Бургас". Условия: Разплащането по договора ще се извършва на 3 (три) плащания по банков път по посочена от Изпълнителя банкова сметка, както следва:- Първо междинно плащане след актуване и приемане по съответния ред на извършените СМР и не по-късно от 30 (тридесет) календарни дни след влизане в сила на договора за изпълнение. - Второ междинно плащане след актуване и приемане по съответния ред на определен обем от извършените СМР.- Окончателно след приемане с протокол Акт образец №19 от страна на Възложителя. Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи Доп. предмети: 45421000: Монтажни работи на дограма Прогнозна стойност: 372 750 лева Краен срок за изпълнение:30/08/2012 Срок за получаване на документация за участие: 26/03/2012, 16:00 ч. Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 05/04/2012, 16:00 ч. Отваряне на офертите: Сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26 Дата: 06/04/2012, 14:00 ч. За контакти:Боряна Балабанова; Николай Николов Факс: 056 841996 Адрес: Бургас, ул. "Александровска" № 26 Адрес на възложителя: www.burgas.bg Телефон: 056 907242; 056 907245   Виж цялата поръчка