Обществени поръчки

Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения - възложител: Община Бургас

Наименование:Инженеринг (проектиране и строителство) на регионално депо „Братово Запад” по проект на Община Бургас: “Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Бургас” Възложител: Община Бургас Описание: С договора се предвижда подготовка на инвестиционни проекти във фаза работни проекти и изграждане на Регионално депо „Братово – запад”, като част от изграждането на необходимата инфраструктура за екологосъобразното обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на Регион Бугас, включващ общините Бургас, Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат и Сунгурларе, с което ще бъдат изпълнени изискванията на Директива 1999/31/ЕС за депониране на опадъци и националното законодателство, както и задачите, произтичащи от Националната програма за управление дейностите по отпадъците 2009-2013 г. В обхвата на регионалното депо, като център за управление на отпадъците са включени за проектиране и изграждане следните съоръжения: инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци съгласно Комплексното разрешително, локална станция за пречистване на инфилтрата и отпадъчните води, рециклиране на строителни и едрогабаритни отпадъци, съоръжение за възстановяване на материали, както и склад за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци от бита. За колекторната система за биогаз и инсталация за оползотворяване на биогаза се предвижда само проектиране. Oсн. предмет: 71311000: Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения Доп. предмети: 45222110: Строителни работи по общо изграждане на депа за отпадъци Прогнозна стойност: 16 890 907,74 лева Краен срок за изпълнение:Срок в месеци: 32 Срок за получаване на документация за участие: 13/04/2012, 16:00 ч. Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 23/04/2012, 16:00 ч. Отваряне на офертите: Зала в сградата на Община Бургас, град Бургас, ул. "Александровска" № 26 Дата: 24/04/2012, 11:30 ч. За контакти:Дирекция "Евроинтеграция", Дирекция "УОС", Мая Велчева; Даниела Георгиева Факс: 056 841996 Адрес: Бургас, ул. "Александровска" № 26 Адрес на възложителя:  www.burgas.bg Телефон: 056 841193; 056 907242   Виж цялата поръчка