Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи - възложител: Община Горна Малина

Наименование:Подмяна на магистрален водопровод с. Долно Камарци - с. Стъргел; Изграждане на допълнителен акумулиращ обем - напорен резервоар с обем с обем 250 куб. м; Подмяна на главен водопроводен клон в с. Горна Малина от О.К. 1 до О.К. 209; Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Долно Камарци Възложител: Община Горна Малина Описание: Предмета на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка е избор на изпълнител на обект: Подмяна на магистрален водопровод с. Долно Камарци - с. Стъргел; Изграждане на допълнителен акумулиращ обем - напорен резервоар с обем с обем 250 куб. м; Подмяна на главен водопроводен клон в с. Горна Малина от О.К. 1 до О.К. 209; Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Долно Камарци. Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи Доп. предмети: 45332000: Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации Прогнозна стойност: 5 273 130 лева Краен срок за изпълнение:Срок в месеци: 20 Срок за получаване на документация за участие: 24/03/2012, 16:00 ч. Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 04/04/2012, 16:00 ч. Отваряне на офертите: Административната сграда на община Горна Малина - гр. Горна Малина, пл. "Родолюбие" № 1 Дата: 06/04/2012, 10:00 ч. За контакти:Ангел Жиланов Факс: 07152 2252 Адрес: Горна Малина, пл. "Родолюбие" № 1 Адрес на възложителя: https://www.gornamalina.eu Телефон: 07152 2320 E-mail: gmalina@abv.bg   Виж цялата поръчка