Обществени поръчки

подмяната на участъци от топлопреносната мрежа на “Топлофикация София” - възложител „Топлофикация София” ЕАД

Работи по подмяна на преносни и разпределителни тръбопроводи

2012/S 54-088474

Обявление за поръчка – специални сектори

Строителство

Директива 2004/17/ЕО Раздел І: Възложител I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт "Топлофикация София" ЕАД ул. "Ястребец" No 23 Б На вниманието на: Анастасия Михайлова 1680 София БЪЛГАРИЯ Телефон: +359 29033067 Факс: +359 29582214 Интернет адрес/и: Основен адрес на възложителя: www.toplo.bg Адрес на профила на купувача: https://toplo.bg Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт Спецификации и допълнителни документи (включително документи за динамична система за покупки) могат да бъдат получени от: Горепосоченото/ите място/места за контакт Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на: Горепосоченото/ите място/места за контакт I.2)Основна дейност Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия Електрическа енергия I.3)Възлагане на поръчка от името на други възложители Възложителят извършва покупка от името на други възложители: не Раздел ІІ: Обект на поръчката II.1)Описание II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя: „Подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на „Топлофикация София” ЕАД през 2012 г. с 16 обособени позиции”. II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите Строителство Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от спечелилия оферент Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: на територията на гр. София. код NUTS BG411 II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП) Обявлението обхваща обществена поръчка II.1.4)Информация относно рамковото споразумение II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите: Настоящата процедура обхваща подмяната на участъци от топлопреносната мрежа на “Топлофикация София” ЕАД през 2012 г. в размер на общо 26 792 м. трасе, обхванати в 16 бр обособени позиции. Наименованието на обособените позиции отразява административните райони на територията, на които се намират включените в тях подобекти. В зависимост от топлофикационния район, в който са разположени, подобектите са номерирани, както следва: — За ТР ”София” – номерата започват с „М12-І” или „М11-І”, — За ТР ”София изток” – номерата започват с „М12-ІІ” или „М11-ІІ ”, — За ТР “Земляне” – номерата започват с „М12-ІІІ” или „М11-ІІI”, — За ТР ”Люлин” – номерата започват с „М12-ІV” или „М11-ІV”. Наименованията, диапазона на предвидените за подмяна диаметри, дължините на трасетата и административните райони, в които се намират подобектите, са посочени в таблица в т. 3 „Пълно описание на предмета на поръчката” от Документацията за участие. II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV) 45231113 II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не II.1.8)Информация относно обособените позиции Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да Оферти могат да бъдат подавани за една или повече обособени позиции II.1.9)Информация относно вариантите Ще бъдат приемани варианти: не II.2)Количество или обем на поръчката II.2.1)Общо количество или обем : Съгласно документацията за участие. Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 6 000 000,00 BGN II.2.2)Информация относно опциите II.2.3)Информация относно подновяванията Тази поръчка подлежи на подновяване: не II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение в дни: 110 (считано от датата на възлагане на поръчката) Информация относно обособените позиции Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция 1 - ТР "София" 1)Кратко описание: Подмяна на участъци от топлопреносната мрежа в ТР София. 2)Oбщ терминологичен речник (CPV) 45231113 3)Количество или обем: Съгласно документацията за участие. 4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване в дни: 110 (считано от датата на възлагане на поръчката) Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция 2 - ТР "София" 1)Кратко описание: Подмяна на участъци от топлопреносната мрежа в ТР "София". 2)Oбщ терминологичен речник (CPV) 45231113 3)Количество или обем: Съгласно документацията за участие. 4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване в дни: 110 (считано от датата на възлагане на поръчката) Обособена позиция №: 3 Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция 3 - ТР "София" 1)Кратко описание: Подмяна на участъци от топлопреносната мрежа - ТР "София". 2)Oбщ терминологичен речник (CPV) 45231113 3)Количество или обем: Съгласно документацията за участие. 4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване в дни: 110 (считано от датата на възлагане на поръчката) Обособена позиция №: 4 Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция 4 - ТР "София Изток" 1)Кратко описание: Подмяна на участъци от топлопреносната мрежа в ТР "София Изток". 2)Oбщ терминологичен речник (CPV) 45231113 3)Количество или обем: Съгласно документацията за участие. 4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване в дни: 110 (считано от датата на възлагане на поръчката) Обособена позиция №: 5 Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция 5 - ТР "София Изток" 1)Кратко описание: Подмяна на участъци от топлопреносната мрежа в ТР "София Изток". 2)Oбщ терминологичен речник (CPV) 45231113 3)Количество или обем: Съгласно документацията за участие. 4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване в дни: 110 (считано от датата на възлагане на поръчката) Обособена позиция №: 6 Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция 6 - ТР "София Изток" 1)Кратко описание: Подмяна на участъци от топлопреносната мрежа в ТР "София Изток". 2)Oбщ терминологичен речник (CPV) 45231113 3)Количество или обем: Съгласно документацията за участие. 4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване в дни: 110 (считано от датата на възлагане на поръчката) Обособена позиция №: 7 Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция 7 - ТР "София Изток" 1)Кратко описание: Подмяна на участъци от топлопреносната мрежа в ТР "София Изток". 2)Oбщ терминологичен речник (CPV) 45231113 3)Количество или обем: Съгласно документацията за участие. 4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване в дни: 110 (считано от датата на възлагане на поръчката) Обособена позиция №: 8 Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция 8 - ТР "София Изток" 1)Кратко описание: Подмяна на участъци от топлопреносната мрежа в ТР "София Изток". 2)Oбщ терминологичен речник (CPV) 45231113 3)Количество или обем: Съгласно документацията за участие. 4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване в дни: 110 (считано от датата на възлагане на поръчката) Обособена позиция №: 9 Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция 9 - ТР "Земляне" 1)Кратко описание: Подмяна на участъци от топлопреносната мрежа в ТР "Земляне". 2)Oбщ терминологичен речник (CPV) 45231113 3)Количество или обем: Съгласно документацията за участие. 4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване в дни: 110 (считано от датата на възлагане на поръчката) Обособена позиция №: 10 Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция 10 - ТР " Земляне" 1)Кратко описание: Подмяна на участъци от топлопреносната мрежа в ТР "Земляне". 2)Oбщ терминологичен речник (CPV) 45231113 3)Количество или обем: Съгласно документацията за участие. 4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване в дни: 110 (считано от датата на възлагане на поръчката) Обособена позиция №: 11 Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция 11 - ТР "Земляне" 1)Кратко описание: Подмяна на участъци от топлопреносната мрежа в ТР "Земляне". 2)Oбщ терминологичен речник (CPV) 45231113 3)Количество или обем: Съгласно документацията за участие. 4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване в дни: 110 (считано от датата на възлагане на поръчката) Обособена позиция №: 12 Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция 12 - ТР "Земляне" 1)Кратко описание: Подмяна на участъци в ТР "Земляне". 2)Oбщ терминологичен речник (CPV) 45231113 3)Количество или обем: Съгласно документацията за участие. 4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване в дни: 110 (считано от датата на възлагане на поръчката) Обособена позиция №: 13 Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция 13 - ТР "Земляне" 1)Кратко описание: Подмяна на участъци от топлопреносната мрежа в ТР "Земляне". 2)Oбщ терминологичен речник (CPV) 45231113 3)Количество или обем: Съгласно документацията за участие. 4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване в дни: 110 (считано от датата на възлагане на поръчката) Обособена позиция №: 14 Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция 14 - ТР "Земляне" 1)Кратко описание: Подмяна на участъци от топлопреносната мрежа в ТР "Земляне". 2)Oбщ терминологичен речник (CPV) 45231113 3)Количество или обем: Съгласно документацията за участие. 4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване в дни: 110 (считано от датата на възлагане на поръчката) Обособена позиция №: 15 Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция 15 - ТР "Люлин" 1)Кратко описание: Подмяна на участъци от топлопреносната мрежа в ТР "Люлин". 2)Oбщ терминологичен речник (CPV) 45231113 3)Количество или обем: Съгласно документацията за участие. 4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване в дни: 110 (считано от датата на възлагане на поръчката) Обособена позиция №: 16 Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция 16 - ТР "Люлин" 1)Кратко описание: Подмяна на участъци от топлопреносната мрежа в ТР "Люлин". 2)Oбщ терминологичен речник (CPV) 45231113 3)Количество или обем: Съгласно документацията за участие. 4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване в дни: 110 (считано от датата на възлагане на поръчката) Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация III.1)Условия във връзка с поръчката III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции: Офертата за всяка обособена позиция трябва да бъде представена заедно с гаранция за участие в размер на: — за Обособена позиция 1: 5 500 (пет хиляди и петстотин) BGN, — за Обособена позиция 2: 5 300 (пет хиляда и триста) BGN, — за Обособена позиция 3: 4 700 (четири хиляди и седемстотин) BGN, — за Обособена позиция 4: 4 800 (четири хиляди и осемстотин) BGN, — за Обособена позиция 5: 2 500 (две хиляди и петстотин) BGN, — за Обособена позиция 6: 4 500 (четири хиляди и петстотин) BGN, — за Обособена позиция 7: 4 100 (четири хиляди и сто) BGN, — за Обособена позиция 8: 5 000 (пет хиляди) BGN, — за Обособена позиция 9: 2 400 (две хиляди и четиристотин) BGN, — за Обособена позиция 10: 3 000 (три хиляди) BGN, — за Обособена позиция 11: 3 200 (три хиляди и двеста) BGN, — за Обособена позиция 12: 3 000 (три хиляди) BGN, — за Обособена позиция 13: 1 500 (хиляда и петстотин) BGN, — за Обособена позиция 14: 5 000 (пет хиляди) BGN, — за Обособена позиция 15: 3 300 (три хиляди и триста) BGN, — за Обособена позиция 16: 2 400 (две хиляди и четиристотин) BGN. Гаранцията за участие може да бъде в една от следните форми: 1.платена в касата на „Топлофикация София” ЕАД- гр. София, ул. „Ястребец” № 23 Б, ет. 2, ст. 201 или да бъде внесена по сметката на „Топлофикация София” ЕАД при „Корпоративна ТБ” АД, БЪЛГАРИЯ/BULGARIA, IBAN: BG53KORP9220 1004 7601 01, BIC: KORPBGSF или 2.оригинал на банкова гаранция за участие, издадена в полза на Възложителя по указания образец (Приложение № 4). При подписване на Договора Изпълнителят представя гаранция за добро изпълнение на задълженията си по него, в размер на 3 (три) на сто от общата стойност на Договора, без ДДС. Гаранцията за добро изпълнение се представя в една от следните форми: банкова гаранция, издадена от обслужващата банка на Изпълнителя в пълно съответствие с образеца от документацията по процедурата, депозит в сметка на Възложителя или парична сума, платена на касата на Възложителя – ул. „Ястребец” № 23 Б, ет. 2, стая 201, БЪЛГАРИЯ/BULGARIA.Г аранцията за добро изпълнение е платима на Възложителя при неизпълнение на кое да е задължение на Изпълнителя по Договора. Гаранцията е неотменяема и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части, в зависимост от претендираното обезщетение от Възложителя. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в срока и при условията, посочени в Договора, освен в случаите на усвояване на гаранцията поради неизпълнение. III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат: Плащанията се извършват в сроковете и при условията, посочени в раздел 3 и 4 на проекта на договора. III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката: III.1.4)Други особени условия: Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : да Описание на особените условия: Всеки участник може да участва с оферта /и за една или няколко обособени позици по избор, но за не повече от 6 (шест) обособени позиции. Възложителят ще отстранява от участие в тази процедура всеки участник, за когото са налице обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП. III.2)Условия за участие III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Всяка оферта трябва да съдържа информацията и документите, посочени в чл. 56 от ЗОП и в настоящата документация за участие а именно: Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”: — Оферта, изготвена по образец, подписана и подпечатана от участника. Участникът представя толкова образци, за колкото позиции представя предложение, — Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника, — Информационен лист на участника Единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато участник е физическо лице – нотариално заверено копие от документ за самоличност, — Договор или споразумение за учредяване на обединението (оригинал или нотариално заверено копие), когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият;Чуждестранните участници трябва да представят документите по т. 4 и в официален превод, — Оригинал на писмена банкова гаранция за участие или заверено копие от документ, удостоверяващ паричен превод за гаранция за участие. Заверено копие от удостоверението за данъчна регистрация и регистрация по ДДС, — Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участниците по чл. 50 от ЗОП, както и за техническите им възможности и/ или квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени в допълнителните изисквания към тази документация, — Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, ал.5 от ЗОП, изготвена по образец, — Декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако участникът предвижда такива, вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие, изготвена по образец, — Декларация от участника, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда - в случаите, когато в обявлението за откриване на обществена поръчка е отбелязано, че обект на поръчката е строителство. Оригинал или заверено копие от документ за закупена документация, — Декларация за приемане на условията в проекта на договор, — Нотариално заверено пълномощно на лицата, подписали офертата, в случай че нямат представителни функции, съгласно съдебното удостоверение за актуално състояние; Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”: — Представят се толкова пликове, за колкото обособени позиции участникът прави предложение, с обозначение на обособената позиция, — Образец на „Предложение за изпълнение на поръчката”, — Срок за изпълнение на поръчката, който следва да бъде посочен в образец „Предложение за изпълнение на поръчката”, — Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвя се в съответствие с Техническите спецификации за изпълнение на поръчката, като участникът трябва да опише своята организация и методология за изпълнение на обществената поръчка, — Други документи, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от Възложителя критерий и допълнително посочените в документацията документи и изисквания описани в раздел „Допълнителни указания за участие”. Проект на договор - подписан и подпечатан от участника–Участникът няма право да преписва или попълва договора. Същият се представя без да съдържа цени; Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”: — Представят се толкова пликове, за колкото обособени позиции участникът прави предложение, с обозначение на обособената позиция, — Предлагана цена, изготвена по образеца от настоящата документация. Никаква информация, свързана с предлаганата цена, не трябва да има под каквато и да е форма извън този плик. Количествено стойностна сметка, — Таблица с единични цени за видовете материали и работи;Показатели за ценообразуване на непредвидени видове работи. III.2.2)Икономически и финансови възможности Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Участникът трябва да има реализирани приходи от договори за изпълнение на СМР, сходни с предмета на обществената поръчка (обхващащи СМР по топлопроводи и газопроводи, изпълнени на урбанизирани територии), за всяка обособена позиция, за която предоставят оферта, общо за последните 3 финансови години (2009, 2010 и 2011 г.) не по-малко от: 1 150 000 (един милион сто и петдесет хиляди) BGN за обособена позиция 1; 1 150 000 (един милион сто и петдесет хиляди) BGN за Обособена позиция 2; 1 000 000 (един милион) BGN за Обособена позиция 3; 1 000 000 (един милион) BGN за Обособена позиция 4; 500 000 петстотин хиляди) BGN за Обособена позиция 5; 950 000 (деветстотин и петдесет хиляди) BGN за Обособена позиция 6; 900 000 (деветстотин хиляди) BGN за Обособена позиция 7; 1 050 000 (един милион и петдесет хиляди) BGN за Обособена позиция 8; 500 000 (петстотин хиляди) BGN за Обособена позиция 9; 620 000 (шестстотин и двадесет хиляди) BGN за Обособена позиция 10; 700 000 (седемстотин хиляди) BGN за Обособена позиция 11; 620 000 (шестстотин и двадесет хиляди) BGN за обособена позиция 12; 300 000 (триста хиляди) BGN за Обособена позиция 13; 1 000 000 (един милион) BGN за Обособена позиция 14; 700 000 (седемстотин хиляди) BGN за Обособена позиция 15; 500 000 (петстотин хиляди) BGN за Обособена позиция 16; 2. Участникът трябва да декларира, че за срока на изпълнение на договора ще има сключена застраховка професионална отговорност, съгласно изискванията на чл.171 от ЗУТ; 3. Участникът трябва да има положителен финансов резултат за всяка от последните 3 /три/ финансови години (2009, 2010 и 2011 г.). За доказване на икономическото и финансовото си състояние по чл. 50 от ЗОП, участниците представят следните документи: 1. заверени копия на счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за последните 3 финансови години (2009, 2010 и 2011); 2. декларация за общия оборот, за последните 3 финансови години (2009, 2010 и 2011 г.) и за оборота от изпълнение на СМР, сходни с предмета на обществената поръчка (обхващащи СМР по топлопроводи и газопроводи, изпълнени на урбанизирани територии); 3. декларация, че при подписване на договор ще представят застраховка по чл. 171 от ЗУТ. III.2.3)Технически възможности Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: — Участникът да има внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалент, — Участникът да има внедрена система за управление на околната среда по ISO 14001:2004 или еквивалент, — Участникът да има внедрена система за здравословни и безопасни условия на труд по OHSAS 18001:2007 или еквивалент, — Участникът да има внедрена система за управление на социалната отговорност по SA 8000:2008 или еквивалент, — Участниците на СМР да са изпълнили най-малко 2 обекта за работи, сходни с предмета на поръчката, през последните 5 години. Участникът в процедурата трябва: за изпълнение на СМР да разполага със строителна механизация, специфицирана по- долу и считана като минимално необходима за изпълнение на договора -багер – 1 бр.;автосамосвал – 3 бр.; бордови автомобил – 1 бр.; автокран – 2 бр.; заваръчна машина – 5 бр.; прицеп с влекач – 1 бр. за изпълнение на пътно-възстановителни работи: валяк – 1бр.; фрезмашина – 1бр.; машина за рязане на асфалт-1бр.; асфалторазстилач – 1бр. за контрол на заварките да декларира, че за радиографичен контрол на същите ще използва акредитирана лаборатория, с която ще сключи договор. за изпълнение на пътно-възстановителните работи в случай, че Участникът не разполага с необходмия ресурс - пътни работници и пътно-възстановителна техника, да представи договор или декларация, че ще сключи договор със фирма, специализирана в пътно-възстановителни работи, или друг документ, съгласно чл.51а от ЗОП. В случай, че Участникът представи декларация, такава се представя и от специализираната фирма, която ще предостави ресурса, — Участникът в процедурата трябва да е вписан в регистъра на ДАМТН за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения под налягане, — Участникът в процедурата трябва да е вписан в ЦПРС за категорията строителство която ще извършва на обекта на поръчката – 3-та група, ІІ и ІІІ категория, по реда на чл.3, ал.2 от Закона за Камарата на строителите. За доказване на техническите си възможности и квалификация, участниците представят следните документи: заверено копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалент; заверено копие на сертификат за внедрена система за управление на околната среда по ISO 14001:2004 или еквивалент; заверено копие на сертификат за внедрена система за здравословни и безопасния условия на труд по OHSAS 18001:2007 или еквивалент; заверено копие на сертификат за внедрена система за на социалната отговорност по SA 8000:2008 или еквивалент на участника; декларация, съдържаща списък на обектите, сходни с обекта на поръчката, изпълнени от участника през последните 5 години, придружена от минимум 2 препоръки за добро изпълнение за строителните обекти за всяка една обособена позиция, за която участва участникът. декларация за налично оборудване и механизация; декларация, че за целите на Договора ще бъде използвана акредитирана лаборатория за радиографичен контрол на заваръчни съединения; декларация, че е специализиран в изпълнение на пътно-възстановителни работи, включваща списък на обекти с изпълнени пътно-възстановителни работи през последните 3 години или договор със специализирана фирма за пътно-възстановителни работи, придружен от списък на обекти с изпълнени от специализираната фирма пътно-възстановителни работи през последните 3 години или декларация, че ще сключи договор със специализирана фирма или друг документ съгласно чл.51а от ЗОП. В случай, че Участникът представи декларация, че ще сключи договор със специализирана фирма, такава декларация се представя и от специализираната фирма, която ще предостави ресурса, включваща в декларацията си списък на изпълнени обекти за пътно възстановяване през последните три години;копие на удостоверение от ДАМТН за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения под налягане; заверено копие на удостоверена удостоверение от ЦПРС и копие от талона за 2011-3-та група, ІІ и ІІІ категория. III.2.4)Информация относно запазени поръчки III.3)Специфични условия за поръчки за услуги III.3.1)Информация относно определена професия Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: не III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: не Раздел ІV: Процедура IV.1)Вид процедура IV.1.1)Вид процедура Открит IV.2)Критерии за възлагане IV.2.1)Критерии за възлагане Икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии 1. Срок на завършване в монтажно отношение на всички подобекти, включени в обособената позиция. Тежест 10 2. Срок на цялостно завършване на всички подобекти, включени в обособената позиция. Тежест 10 3. качество на описанието на процеса на управлението на изпълнението. Тежест 25 4. Предлагана обща цена за изпълнение на предмета на договора (обособената позиция). Тежест 55 IV.2.2)Информация относно електронен търг Ще се използва електронен търг: не IV.3)Административна информация IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възложителя: IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка Периодично индикативно обявление Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2011/S 240-389708 от 14.12.2011 IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 30.3.2012 - 17:00 Платими документи: да Цена: 100,00 BGN Условия и начин на плащане: Цената на документацията за участие е в размер на 100 (сто) BGN без ДДС и може да бъде заплатена, както следва: По банков път по сметката на „Топлофикация София” ЕАД – „Корпоративна ТБ” АД, IBAN: BG53KORP9220 1004 7601 01, BIC: KORPBGSF за превод в лева или парична сума в лева, платена в касата на „Топлофикация София” ЕАД, ул. „ Ястребец” №23Б, БЪЛГАРИЯ/BULGARIA. Документацията за участие се получава в сградата на „Топлофикация София” ЕАД - ул. „Ястребец” № 23Б, стая 230, БЪЛГАРИЯ/BULGARIA, всеки работен ден от 8:30 до 16:30 часа, срещу представен документ за платената цена. IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие 10.4.2012 - 17:00 IV.3.5)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие български. IV.3.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата в дни: 90 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата) IV.3.7)Условия за отваряне на офертите Дата: 11.4.2012 - 14:00 Място Централно управление на "Топлофикация София" ЕАД, ул. Ястребец №23 Б, ет.4, стая 412, БЪЛГАРИЯ/BULGARIA. Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да Действията на комисията по отварянето на офертите са публични и се извършват в присъствието на участниците, техните упълномощени представители, представителите на юридическите лица с нестопанска цел и на средствата за масова информация. Раздел VІ: Допълнителна информация VI.1)Информация относно периодичното възлагане Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не VI.3)Допълнителна информация: VI.4)Процедури по обжалване VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Комисия за защита на конкуренцията бул. Витоша №18 1000 София БЪЛГАРИЯ Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: +359 29884070 Интернет адрес: https://www.cpc.bg Факс: +359 29807315 VI.4.2)Подаване на жалби Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Съгласно чл. 120, ал. 3 от ЗОП. VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление: 15.3.2012   Виж цялата поръчка