Обществени поръчки

Строителен надзор - възложител: Министерство на околната среда и водите

Наименование:Изпълнение функциите на Инженер съгласно Договорните условия на ФИДИК за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро- и машинно-монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя (Жълта книга) по Договор за реконструкция и модернизация на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) гр. Сливен, през оставащия период от едногодишния срок за съобщаване и отстраняване на дефекти Възложител: Министерство на околната среда и водите Описание: Обектът на поръчката е изпълнение функциите на Инженер съгласно Договорните условия на ФИДИК за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро- и машинно- монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя (Жълта книга) по Договор за реконструкция и модернизация на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) гр. Сливен, през оставащия период от едногодишния срок за съобщаване и отстраняване на дефекти. Oсн. предмет: 71520000: Строителен надзор Краен срок за изпълнение:Срок в месеци: 6 Срок за получаване на документация за участие: 23/03/2012, 17:00 ч. Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 04/04/2012, 17:00 ч. Отваряне на офертите: гр. София, МОСВ, бул. "Мария Луиза" 22 Дата: 06/04/2012, 11:00 ч. За контакти:Дирекция "Европейски и международни проекти", Цветина Портних Факс: 02 9812964 Адрес: София, бул. "Мария Луиза" № 22 Адрес на възложителя: www.moew.government.bg Телефон: 02 9406529 E-mail: c.portnih@moew.government.bg     Виж цялата поръчка