Обществени поръчки

Строителен надзор - възложител: ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД

Наименование:Изграждане на стопанство за инструментален въздух в цех „Котелен” Възложител: ТЕЦ Марица изток 2"ЕАД Oсн. предмет: Строителен надзор Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17/04/2012 15:00ч.  

Виж цялата поръчка

          Източник: Tenders Electronic Daily

BG-с. Ковачево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "ТЕЦ Марица изток 2"ЕАД, "ТЕЦ Марица изток 2"ЕАД, За: Нено Димов, Република България 6265, с. Ковачево, Тел.: 042 662911, E-mail: n.dimov@tpp2.com, Факс: 042 662950 Място/места за контакт: Търговски отдел Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tpp2.com. Адрес на профила на купувача: https://www.tpp2.com/page/public-offering.html.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Услуги   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за инвестиционен проект „Изграждане на стопанство за инструментален въздух в цех „Котелен”: част 700МW” в „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 71520000 Описание: Строителен надзор   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Обема и вида на извършваните дейности е посочен в технически изисквания, приложени към ценовото предложение   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД   NUTS: BG344   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: За доказване на техническите си възможности и/или квалификацията участниците представят следните документи: - Лиценз в съответствие с Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор от 2003г., издадена на основание чл.166, ал.2 от ЗУТ, в сила от 01.01.2004г. Представя се заверено от участника копие на лиценза. - Сключена застраховка за професионална отговорност по смисъла на чл.171 от ЗУТ за обекти І-ва категория. Представя се копие заверено от участника. Непредставяне на някой от посочените документи или неотговарящ на някои от по-горе описаните изисквания е основание за отстраняване на участника.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 17/04/2012 15:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Интернет адрес за допълнителна информация и документи: https://www.tpp2.com/page/public-offering.html Aдрес за изпращане на офертата: 6265 „ТЕЦ Марица Изток 2”ЕАД с. Ковачево, обл. Стара Загора, Регистратура за обществени поръчки, Христина Димитрова - Танева   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 12/04/2012