Обществени поръчки

Услуги по ремонт и поддръжка - възложител: ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Наименование:Ремонтни работи в антре и спални помещения в Почивната база на ВКС в м. Паничище Възложител: ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Oсн. предмет: Услуги по ремонт и поддръжка Прогнозна стойност: 36 000  лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие:  17/04/2012 16:00 ч.  

Виж цялата поръчка

    Източник: Tenders Electronic Daily  

BG-СОФИЯ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, БУЛ. "ВИТОША" №2, За: НАДЕЖДА АТАНАСОВА - ГЛ. ЕКСПЕРТ "ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ", БЪЛГАРИЯ 1000, СОФИЯ, Тел.: 02 9880559; 02 9219710, E-mail: n_atanasova@vks.bg, Факс: 02 9880559 Място/места за контакт: СЪДЕБНА ПАЛАТА - ГР. СОФИЯ, БУЛ. "ВИТОША" №2 Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vks.bg. Адрес на профила на купувача: www.vks.bg.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Ремонтни работи в антре и спални помещения в Почивната база на ВКС в м. Паничище, община Сапарева баня, включващи: 1. Освобождаване на помещенията от съществуващо оборудване и обзавеждане (легла, канапета, телевизор, масичка, гардероб и др.). 2. Демонтаж на съществуваща електроинсталация - лампени и контактни излази - кабели, ключове, контакти, осветителни тела. 3. Демонтаж на съществуващи врати - метална решетка, кована врата, врата към спалното помещение и дървените двукатни прозорци. 4. Демонтаж на подови первази. 5. Демонтаж на съществуващи облицовки по стени и тавани. 6. Почистване на повърхностите. 7. Изграждане, съгласно приложена схема на нови електроинсталации – осветителна и силова, включваща кабелни трасета, лампени и контактни излази и осветителни тела и ТV инсталация. 8. Доставка и монтаж на РVС врати (идентични на монтираната на санитарния възел). 9. Доставка и монтаж на прозорци – РVС със стъклопакет (идентични на монтирания в санитарния възел), с размери по съществуващите отвори и със запазване на съществуващите дървени капаци. 10. Направа на пред стенна облицовка по стени и тавани с плоскости от гипскартон - 12,5 мм с и без топлоизолационна вата 50 мм (съгласно приложена схема), обработени до степен готови за боядисване. 11. Доставка и монтаж на подови первази. 12. Оформяне връзката между ново монтираните прозорци и ново монтираните врати и пред стенната облицовка. 13. Грундиране и боядисване с латексова боя на стените и таваните. Освежаване на съществуващите дървени капаци и каса. 14. Внасяне на съществуващото оборудване и обзавеждане. Преустройството на антрето и спалното помещение не налага реконструкция на съществуващата конструкция и тя остава незасегната. Ремонтните работи да се извършват без да се разбиват стенните панели.   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 50000000 Описание: Услуги по ремонт и поддръжка   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Съгласно количествена сметка, публикувана на електронната страница на Възложителя www.vks.bg   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 36000 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: м. Паничище, Национален прак "Рила", община Сапарева баня   NUTS: BGZZZ   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1. Изпълнителят да разполага с квалифицирана работна ръка, съобразно вида работа. 2. Изпълнителят да представи сертификати за използваните материали при влагането им. 3. Всички материали, които ще се влагат, следва да бъдат предварително одобрени от Възложителя. 4. Работата в част Електричество ще се приема след направени лабораторни изследвания, за сметка на Изпълнителя. 5. Да се осигури квалифициран технически ръководител на обекта. 6. Да се представи линеен график за изпълнение и обяснителна записка за организацията на работа, като се посочат и гаранционни срокове за видовете работи. 7. Срок за изпълнение - не повече от 30 календарни дни. Възможно е отлагане с оглед атмосферните условия. 8. Гаранция за изпълнение - 3% от стойността на договора, във вид на парична сума, внесена по сметката на Възложителя в „СИБанк” АД, IBAN: BG85BUIB98883391323103, BIC: BUIBBGSF или банкова гаранция, учредена за срока на изпълнение на договора. 9. При подписване на договора Изпълнителят следва да представи удостоверителен документ по чл.47 ал.1 т.1 от ЗОП и декларация по чл.47 ал.5 от ЗОП.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 17/04/2012 16:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Офертата на участниците следва да има минималното съдържание съгласно чл.101в от ЗОП. Оферти се подават в ст.16 на Първи сутерен в сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. "Витоша" №2, отдел "Правен". ВКС предоставя достъп по електронен път до: 1. Описание на обекта. 2. Количествена сметка. 3. Схеми на съществуващите инсталации. 4. Проект на договор. Посочените документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя www.vks.bg до изтичането на срока на валидност на публичната покана.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 17/04/2012