Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи - възложител: Комисия за установяване на имущество придобито от престъпна дейност

Наименование:Извършване на ремонтни работи в работните помещения на втори етаж и реновиране на фасадата в ТД"Бургас" при КУИППД, гр. Бургас, ул. "Филип Кутев" № 26А Възложител: Комисия за установяване на имущество придобито от престъпна дейност Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 90 000  лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: ч.  

Виж цялата поръчка

    Източник: Tenders Electronic Daily     ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Комисия за установяване на имущество придобито от престъпна дейност ( КУИППД), ул. Г.С. Раковски №112, За: Т. Лозанова-Тачева, Р.България 1000, София, Тел.: 02 9234303; 0882 699844, E-mail: t.lozanova@cepaca.bg Място/места за контакт: КУИППД Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.cepaca.bg. Адрес на профила на купувача: www.cepaca.bg.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Извършване на ремонтни работи в работните помещения на втори етаж и реновиране на фасадата в ТД"Бургас" при КУИППД, гр. Бургас, ул. "Филип Кутев" № 26А   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45000000 Описание: Строителни и монтажни работи   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Съгласно приложение №1 - количествена сметка.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 90000 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: гр. Бургас, ул. "Филип Кутев" № 26А. Огледи на място, могат да се извършват след допълнително съгласуване на тел. 056 841 969   NUTS: BG341   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Офертата следва задължително да съдържа: 1. Копие от удостоверение за актуално съдебно състояние, издадено от съответния окръжен съд /в срок на валидност/ или ЕИК съгласно изискванията на Закона за търговския регистър; 2. Техническо предложение; 3. Финансово предложение: /попълва се ценова оферта – Приложение № 2 /; 4. Декларации от управителя, съответно от управителите на кандидата, относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП /попълват се Приложение № 3, 4 и 5/. Декларациите следва да са представени в оригинал; 5. Административни сведения за кандидата /попълва се Приложение № 6/; 6. Кратко представяне на основните дейности на кандидата – свободен текст, придружено със: - Списък на договорите за строителство, на стойност над 80000 (осемдесет хиляди) лева без ДДС изпълнени през последните 3 години (2009, 2010 и 2011г.), придружени от препоръки за добро изпълнение; - Тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания; - Списък на техническите лица за изпълнение на поръчката, придружен от копия на документи (дипломи, удостоверения, сертификати и др.), удостоверяващи образованието, правоспособността и професионалната им квалификация; - Сертификат за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2008 с обхват „Строителство, поддръжка и ремонт на сгради”или еквивалентен; - Справка-декларация за собствено и/или наето оборудване, технически съоръжения и механизация, необходими за изпълнение на предмета на поръчката.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 04/05/2012 15:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Предлаганата оферта следва да представите в един запечатан, непрозрачен плик в срок до 15.00 часа на 04.05.2012 г. на следния адрес: София -1000, КУИППД, ул. Г.С.Раковски № 112, стая 301 / деловодство/, като върху плика е необходимо да посочите наименованието на поръчката и подателя, както и адрес, телефон и факс за кореспонденция. Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, и 9 са на разположение на посочения интернет адрес - обществени поръчки.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 04/05/2012