Обществени поръчки

Услуги по ремонт и поддръжка - възложител: Община Пещера

Наименование:Изпълнение на комплекс от ремонтни работи, които имат за цел да възстановят експлоатационното състояние на пътните участъци Възложител: Община Пещера Oсн. предмет: Услуги по ремонт и поддръжка Прогнозна стойност: 39 481 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 19/04/2012 17:30 ч.  

Виж цялата поръчка

    Източник: Tenders Electronic Daily    

BG-гр.Пещера

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Пещера, ул."Дойранска епопея " №17, За: инж. Петър Абрашев, Република България 4550, гр.Пещера, Тел.: 0350 62203, E-mail: p.abrashev@abv.bg, Факс: 0350 64165 Място/места за контакт: Община Пещера Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.peshtera.bg. Адрес на профила на купувача: www.peshtera.bg.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Услуги   КРАТКО ОПИСАНИЕ: 1. Основния ремонт на общинските пътища се състои в следното : Изпълнение на комплекс от ремонтни работи, които имат за цел да възстановят експлоатационното състояние на пътните участъци. При основния ремонт се извършва частично възстановяване и /или частична замяна на конструктивни елементи, основни части и съоръжения, както и стрително ремонтни работи, с които първоначално вложените , но амортизирани материали,конструкции и конструктивни елементи се заменят с други видове. Целта на основния ремонт е осигуряване на безопасността на движението и удължаване на експлоатационния живот на пътя. За това се възстановява носимоспособността ,равността и сцепителните качества на пътната настилка и се възстановява хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация. Дейността по ремонта на пътните участъци ще включва: Основен ремонт за усилване на пътната настилка с подмяна на отделни конструктивни пластове при необходимост. Това включва подмяна на амортизирана асфалтова настилка / при наличие на множество мрежовидни пукнатини ,обхващащи цялата конструкция на пътя , наличие на коловози,напречни вълни ,пукнатини в близост до ръба на настилката ,по надлъжната фуга и породени от хлъзгане на настилката, наличие на слегнали места или издути части на настилката / Машинно изкърпване в размер на 752,00 м.кв. на настилка с плътен асфалтобетон с дебелина 4см. включващо: • Фрезоване с почистване на нарушената част на настилката и / или изрязването и в правилна форма до здрава настилка; • Почистване на участъка ; • Обмазване краищата на участъка с битум при работна температура над 1200. • Машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес; • Механично уплътняване на асфалтобетоновата смес с валяк; • Обмазване краищата на ремонтирания участък с битумна емулсия; • Натоварване и извозване на отпадъците; 2. Текущ ремонт на уличниасфалтови настилки,включващ: -Изкърпване на дупки -ръчно -855 м.кв. -Изкърпване на настилка с плътен асфалтобетон с дебелина 4см. включващо: • Почистване на нарушената част на настилката и изрязването и в правилна форма до здрава настилка с пневматичен къртач,подходяща резачка или фреза ,почистване на кръпката; • Натоварване и извозване на отпадъците; • Обмазване краищата на дупката с битум при работна температура над 1200. • Ръчно полагане на плътна асфалтобетонова смес; • Механично уплътняване на асфалтобетоновата смес с валяк; • Обмазване краищата на изкърпената дупка с битумна емулсия; • Натоварване и извозване на отпадъците; - Възстановяване на хоризонтална маркировка- 135 м.кв. Същото ще включва всички видове маркировки , с характеристики според изискванията на наредба № 01/2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка от 2002 год. ,включително надлъжна и напречна пътна маркировка / прекъсната, непрекъсната пешеходни пътеки ,стоп линии,линии за изчакване , и др. включително точкуване /.   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 50000000 Описание: Услуги по ремонт и поддръжка   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Прогнозни количества: Подобект №1, включващ Ремонтни работи на части от републикански пътища,попадащи в границите на гр.Пещера /част от Път ІІ -37 гр.Панагюрище –гр.Пазарджик – гр.Пещера от км.145+443 до км.148+030 и част от Път ІІІ-377 р.Пещера - гр.Брацигово-с.Равногор от км.0+000 до км.0+900 / - ремонт на асфалтова настилка -ръчно 50 м.кв - възстановяване на хоризонтална маркировка -135 м.кв. Подобект №2, включващ Рем.работи на общински път PAZ1181/Костандово-Дорково-лет”Св.Константин”-Пещера/ 1.Основен ремонт на асфалтова настилка -машинно - 752,00 м.кв. 2.Основен ремонт на асфалтова настилка-ръчно- 60,00 м.кв. Рем.работи на общински път PAZ1170 /Радилово - Капитан Димитриево / 3.Основен ремонт на асфалтова настилка-ръчно- 166,00 м.кв. Рем.работи на общински път PAZ1043 4.Основен ремонт на асфалтова настилка-ръчно- 129,00 м.кв. Подобект №3, включващ Ремонтни работи на улични настилки /асфалт / на територията на Община Пещера, с.Радилово, с.Капитан Димитриево и летовище "Св.Константин " - Ремонт на асфалтова настилка -ръчно - 500,00 м.кв.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 39 481 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: на територията на Община Пещера,гр.Пещера ,с.Радилово,с.Капитан Димитриево,летовище "Св.Константин ,Пътища ІІ-37,ІІІ-377,PAZ1181,PAZ1170,PAZ1043   NUTS: BG423  

продължава...

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Строителните работи да се извършват по одобрени от възложителя участъци в посочените републикански и общински пътища и улици . Изпълнението да бъде съгласно изискванията на строителните норми и правила,включващо необходимите технологични операции, осигуряващи добро качество на ремонтираните настилки за гарантиране на безопасно движение и при изпълнение на изискванията на всички нормативни документи и изисквания за здравословни и безопасни условия на труд / Закона за здравословни и безопасни условия на труд / обн.ДВ бр.124 /23.12.1997 год. посл. изменения в ДВ бр.12 от 12.февруари 2010 год./; Извършената работа ще се доказва с Акт образец 19, придружен с подробна количествена сметка на база реално извършена работа, възложена от Възложителя като остойностяването на реално изпълнените строително-ремонтни дейности ще се извършва на база единични цени на видовете работи. Срок за изпълнение на обществената поръчка: Срокът за изпълнение на обществената поръчка е считано от датата на сключване на договор до 31.12.2012г. Срокът за изпълнение на строително-ремонтните работи е по предложение на участника. Участниците следва да предложат срок за изпълнение на строително-ремонтните работи в календарни дни и гаранционен срок в месеци. Следва да се има предвид, че предложените от участниците срок за изпълнение на строително-ремонтните работи и гаранционен срок са два от показателите за оценка на офертите на участниците. Предложената от участниците обща стойност на обществената поръчка не трябва да надвишава прогнозната стойност в лева без ДДС. Участниците следва да предложат единични цени в лв. без ДДС за един кв.м. за всеки подобект , образувани на база необходимите и задължителни операции за съответния подобект и обща стойност на поръчката в лева без ДДС. Предложените единични цени в български лева ще бъдат окончателни и ще включват всички разходи по изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. При сключване на договора за обществена поръчка, участникът определен за изпълнител представя документи /оригинал/, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП, Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП - Образец №5, Нотариално заверено копие от валидна застраховка за «Професионална отговорност» за трета категория строеж по чл.171 от ЗУТ издадена съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен; Заверено копие на Удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на строителя за строежи от трета категория , съгласно Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя, както и чл.6, ал.2, т.8, т.9 от Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: Икономически най-изгодна оферта” е тази оферта, която е получила най-висока стойност на Комплексната оценка (КО). Комплексната оценка (КО) има максимална стойност 100 точки. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на Комплексната оценка (КО) на офертите за съответствие с изискванията на възложителя, изчислена въз основа на формулата: КО= К1+К2+К3 К1, К2 ,К3 са оценките по показателите, формиращи КО, както следва : 1.Предлагана обща стойност / за трите подобекта / за извършване на ремонтни работи на пътни настилки в лв. без ДДС - К1 - 85 % тежест; 2.Срок за изпълнение на строително-ремонтните работи- К2 – 5 % тежест; 3.Гаранционен срок – К5 – 10 % тежест; Оценяването на офертите ще се извърши по формулата: К1= (Цмин.лв./Цучаст.лв.)х85 ,където Цмин.лв. е най-ниската предложена обща стойност в лева от всички предложения по показателя ” Предлагана обща стойност / за трите подобекта / за извършване на ремонтни работи на пътни настилки ”, а Цучаст.лв. -предложената цена в лева на оценяваното предложение по същия показател. Оценяване по показателя К1 - Максималният брой точки, който може да се даде на офертите при оценяването им по показателя К1 е 85 ( осемдесет и пет) точки. Участника с най-ниска предлагана цена получава 85 точки. К2 - Срок за изпълнение на строително-ремонтните работи. К2= (Кмин.дни / Кпредл.дни)х 5 , където Кмин.дни - е най-краткия срок за изпълнение на строително-ремонтните работи в календарни дни от всички предложения, Кпредл.дни е предложения срок в календарни дни на оценяваната оферта. Оценяване по показателя К2 - Максималният брой точки, който може да се даде на офертите при оценяването им по показателя К2 е 5 ( пет) точки. Оценяването се извършва въз основа на предложения в техническото предложение на съответния участник срок за изпълнение на строително-ремонтните работи в календарни дни. К3 - Гаранционен срок. К3 = (Кпредл.(мес) / Кmax.(мес))х 5, където Кпредл.(мес.) е предложения гаранционен срок в месеци на оценяваната оферта а Кmax.(мес) - е най-дългия гаранционен срок в месеци от всички предложения. Оценяване по показателя К3 - Максималният брой точки, който може да се даде на офертите при оценяването им по показателя К3 е 10 ( десет ) точки. Оценяването се извършва въз основа на предложения в техническото предложение на съответния участник гаранционен срок в месеци. Най -високата стойност на КО е определяща за класиране на участника на първо място. За нуждите на тази методика всички дробни числа, които могат да се получат при прилагане на съответната формула се закръглят към втория знак след десетичната запетая. Крайното класиране и определянето на изпълнител на поръчката, ще се извърши, на база на получената комплексна оценка в низходящ ред, т.е. оферта, получила най-голям брой точки се класира на първо място.   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 19/04/2012 17:30   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Неразделна част от настоящата покана са образци на документи, публикувани на сайта на Община Пещера на интернет адрес: www.peshtera.bg - профил на купувача Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик и следва да съдържат: Плик №1 "Документи за подбор и предложение за изпълнение на поръчката": 1.Списък на приложените документи-подписан от участника; 2.Документи за регистрация на участника:2.1Заверено копие на удостоверение за актуално състояние, издадено не по-късно от 6 месеца към датата на представяне на офертата или ЕИК-за българско ЮЛ, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а ако е ФЛ-копие от документ за самоличност; 3. Данни за лицето,което прави предложението-Административни сведения-Образец №1, 4.Предложение за изпълнение на изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката -Образец №2; 5.Срок на валидност на офертата: не по-малък от 30 /тридесет/ календарни дни, считано от крайния срок за приемане на офертите. Участикът може да предложи и по-дълъг срок на валидност. 6. Проект на договор- Образец №4 /не се полъва,но се подписва на всяка страница/ ; Плик №2 "Предлагана цена"- Ценово предложение- Образец №3 Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка /респ. чрез куриерска служба/. Върху плика участника посочва адрес на възложителя, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.На плика се записва "Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет " ......." /име на поръчката/ Срок на валидност на офертата: не по-малък от 30 /тридесет/ календарни дни, считано от крайния срок за приемане на офертите. Не се допускат до участие оферти, които не отговарят на изискванията на чл.101в от ЗОП или на някое от условията на възложителя. Оферта за която е налице поне едно от следните обстоятелства, не се приема и се връща незабавно на участника: -представената оферта е постъпила в незапечатан плик; -представената оферта е постъпила с нарушена цялост; -представената оферта е постъпила след изтичане на крайния срок. Място за подаване на офертите: гр.Пещера, Община Пещера, ул."Дойранска епопея" №17, Общински център за услуги и информация на гражданите   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 19/04/2012