Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи - възложител: Община Ботевград

Наименование:Частично изграждане на канализационна мрежа по част от ул. "Иван Рилски" и ул."Св.Св.Кирил и Методий Възложител: Община Ботевград Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 90 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17/04/2012 17:00 ч.  

Виж цялата поръчка

    Източник: Tenders Electronic Daily    

BG-Ботевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Ботевград, пл. "Освобождение" №13, За: инж. Цанко Цанов, България 2140, Ботевград, Тел.: 0723 66608, E-mail: admin@botevgrad.org, Факс: 0723 66635 Място/места за контакт: пл. "Освобождение" №13 Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: htt://www.botevgrad.org. Адрес на профила на купувача: htt://botevgrad.org/Proekti.htm.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: "Частично изграждане на канализационна мрежа по част от ул. "Иван Рилски" и ул."Св.Св.Кирил и Методий" в с.Новачене, общ.Ботевград"   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45000000 Описание: Строителни и монтажни работи   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: съгласно количествена сметка   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 90000 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: с.Новачене, община Ботевград   NUTS: BG412   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Удостоверение от Агенцията по вписванията за актуално състояние; Декларация по чл.47 от ЗОП по образец; Попълнена Оферта по образец; Попълнена количествена сметка по образец;   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 17/04/2012 17:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 17/04/2012