Обществени поръчки

Работи по ремонт на пътища - възложител: Община Калояново

Наименование:Ремонт на общинска пътна мрежа и улици в населени места Възложител: Община Калояново Oсн. предмет: Работи по ремонт на пътища Прогнозна стойност: 140 725 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 25/04/2012 17:00 ч.  

Виж цялата поръчка

    Източник: Tenders Electronic Daily      

BG-село Калояново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Калояново, пл. Възраждане, №6, За: Виктория Михайлова, България 4173, село Калояново, Тел.: 03123 2221, E-mail: E-mail: kaloianovo@mail-bg.com, Факс: 03123 2412 Място/места за контакт: пл. Възраждане, №6 Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: https://www.kaloianovo.org/. Адрес на профила на купувача: https://www.kaloianovo.org/.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Ремонт на общинска пътна мрежа и улици в населени места – с три обособени позиции: 1. Строително ремонтни работи на общинската пътна мрежа, полагане на пътна маркировка и почистване на банкетите на територията на община Калояново ; 2. Строително ремонтни работи на асфалтирани и неасфалтирани улици и ремонт на тротоарна настилка в населените места на територията на община Калояново 3. Полагане на асфалтова настилка на баскетболна площадка в м-та „Читаците” в с. Калояново Основните видове дейности по обособена позиция1 са: - Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес, с дебелина 6 см., оформяне, почистване, полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи . - Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес с дебелина 4см ръчно, оформяне, почистване, полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи - Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес- без оформяне и всички свързани с това разходи - Полагане асфалтобетон- неплътна смес за долен пласт 24кг./м2/1см с деб. 4 см - Полагане асфалтобетон- плътна смес за горен пласт 24кг./м2/1см с деб. 4 см. - Полагане асфалтобетон-плътна смес за горен пласт 24кг./м2/1см с деб. 6 см - Почистване на банкети - Изкоп с багер зем. почви при 1 ут. у-вие на транспорт - Натоварване на земни почви - Превоз земни почви - Основа от заклинен трошен камък - Полагане на хоризонтална пътна маркировка Основните видове дейности по обособена позиция 2 са: - Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес, с дебелина 6 см., оформяне, почистване, полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи . - Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес с дебелина 4см ръчно, оформяне, почистване, полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи - Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес- без оформяне и всички свързани с това разходи - Полагане асфалтобетон – неплътна смес за долен пласт 24кг./м2/1см с деб. 4 см - Полагане асфалтобетон – плътна смес за горен пласт 24кг./м2/1см с деб. 4 см. - Полагане асфалтобетон – плътна смес за горен пласт 24кг./м2/1см с деб. 6 см . - Изкоп с багер зем. почви при 1 ут. у-вие на транспорт - Натоварване на земни почви - Превоз земни почви - Основа от заклинен трошен камък - Подравняване с грейдер - Работа с булдозер - Работа с валяк - Разваляне на тротоар от базалтови плочи - Настилка с базалтови плочи - Настилка от пътни ивици - Доставка и монтаж на уличен бордюр - Баластриране на улици - Полагане на хоризонтална пътна маркировка Основните видове дейности по обособена позиция 3 са: - Подравняване с грейдер - Трошено каменна настилка /фракция от 0-12 мм./ с дебелина 5 см. - Полагане на асфалтобетон - плътна смес за горен пласт 24кг./м2/1см с деб. 4 см. - Работа с валяк   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45233142 Описание: Работи по ремонт на пътища   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: обема и количеството на видовете работи по отделните позиции са подробно описани в техническите задания,одобрени от възложителя и неразделна част от тази покана. Техническите задания са публикувани на интернет адрес https://www.kaloianovo.org/, секция "Обществени поръчки"   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 140725 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Общинска пътна мрежа и населените места на територията на община Калояново   NUTS: BG421  

продължава...

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: а) Участникът трябва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност, съгласно ЗУТ и Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството – при участие за позиции 1, 2 и 3 б) Участникът трябва да притежава опит в областта на ремонта и/или изграждането на пътища. Минимални изисквания за доказване на опит: 1. при участие за позиция 1 – да има изпълнен минимум един договор на стойност не по-малка от 80 000,00 лв. без ДДС в областта на ремонта и/или изграждането на пътища, изпълнени през последните пет години; 2. при участие за позиция 2 - да има изпълнен минимум един договор на стойност не по-малка от 40 000,00 лв. без ДДС в областта на ремонта и/или изграждането на пътища, изпълнени през последните пет години; 3. при участие за позиция 3 - да има изпълнен минимум един договор на стойност не по-малка от 12 000,00 лв. без ДДС в областта на ремонта и/или изграждането на пътища, изпълнени през последните пет години 3. при участие за повече от една позиция – участникът следва да отговаря едновременно на изискванията на позициите, за които участва. в) Участникът следва да има собствени или наети квалифицирани технически лица, при участие за една или повече позиции както следва. – минимални изисквания: - 1 (един) инженер със специалност „Пътно строителство” , - 1/ един/ строителен техник -1 (един) геодезист г) Участникът следва да разполага с техническо оборудване в пълна техническа изправност, необходимо за изпълнение на поръчката. В случай че участника предвижда участие на подизпълнители, то изискването на буква а) се отнася за всеки от тях, а изискванията на букви б), в), г), се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Всяка оферта се представя в непрозрачен запечатан плик и трябва да съдържа: а) Списък на документите, подписан и подпечатан от участника /Образец №1/; б) Административни сведения /Образец №2/; в) Регистрационни документи на участника: Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; г) Списък на договорите с предмет, сходен на предмета на поръчката /Образец №3/, изпълнени през последните 5 (пет) години, придружен от препоръки за добро изпълнение, д) Списък /Образец № 4/ на собствени и/или наети квалифицираните технически лица, отговорни за изпълнението на поръчката, За пътния инженер, за строителния техник, за геодезиста към Списъка се прилагат: професионална автобиография , копие от диплома и/или др. документи, които удостоверяват и доказват наличието на горепосочените изисквания. За собствените технически лица се представя копие от трудов договор, за наетите - копие на граждански договор. , е) Декларация /Образец № 5 / за техническото оборудване, с което разполага кандидатът за изпълнение на обществената поръчка. , ж) Декларация за участието или неучастието на Подизпълнители /Образец №6/;, 3) Декларация от Подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв – попълва се Образец №7 /когато е приложимо/;, и) Копие на валидна застраховка за професионална отговорност, съгласно ЗУТ и Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, й) Предложение за изпълнение на поръчката.(образец № 8.1, 8.2 и 8.3), к) Ценово предложение (образец № 9.1, 9.2 и 9.3) В случай, че участник в процедурата подава оферта за повече от една обособена позиция, ценовите предложения по отделните позиции следва да се поставят в отделни, непрозрачни, запечатани плика с надпис „Ценово предложение” и името на обособената позиция, за която се участва. Те се поставят в общия непрозрачен плик. Когато участникът използва подизпълнители, документите по букви б) в), г), д), е), и и) се представят от всеки подизпълнител Документите, които не са оригинални, трябва да бъдат заверени от участникът на всяка страница.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 25/04/2012 17:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Публичната покана,документацията за участие, техническите задания, образците на документи, проектите на договорите са публикувани на интернет адреса на община Калояново https://www.kaloianovo.org/, секция "Обществени поръчки". Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено лице или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка офертите си на пл. “Възраждане” №6, деловодството на Община Калояново до 17.00 часа на 25.04.2012 година.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 25/04/2012