Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи по изграждане на паркинг - възложител: Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД

Наименование:Изграждане на временен паркинг на летище Бургас Възложител: Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по изграждане на паркинг Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 18/04/2012, 16:00 ч.  

Виж цялата поръчка

 

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД, летище Варна, За: Николай Стоянов, Република България 9000, Варна, Тел.: 052 573716, E-mail:nikolay.stoyanov@fraport-bulgaria.com, Факс: 052 500858 Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.varna-airport.com. Адрес на профила на купувача: https://varna-airport.bg/RecentInformation/TenderProcedures/tabid/102/language/bg-BG/Default.aspx.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Изграждане на временен паркинг на летище Бургас   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45223300 Описание: Строителни и монтажни работи по изграждане на паркинг   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Изграждане на временен паркинг от трошен камък на площ от 2700 кв.м.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: летище Бургас   NUTS: BG341   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Всяка оферта следва да съдържа: 1. Данни за лицето, което прави предложението; 2. Техническо предложение – описание на дейностите, които следва да се извършат и списък на техниката, предвидена за изпълнение на поръчката; 3. Ценово предложение за изпълнение на поръчката – Количествено-стойностна сметка; 4. Срок за изпълнение на поръчката – в календарни дни (не повече от 20); 5. Срок на валидност на офертата, който не може да е по-кратък от 60 (шестдесет) календарни дни. 6. Референции за добро изпълнение на сходни поръчки. 7. Документ за регистрация в Камара на строителите в България за съответния вид дейност.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 18/04/2012 16:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Техническото задание е публикувано в профила на купувача - https://varna-airport.bg/RecentInformation/TenderProcedures/tabid/102/language/bg-BG/Default.aspx   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 18/04/2012