Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи - възложител: Община Бургас

Наименование:СМР за изпълнение на обект: „Продължение на улица „Янко Комитов” до улица „Струга” Възложител: Община Бургас Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 3 750 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 21.5.2012 - 16:00 ч.  

Виж цялата поръчка

    Източник: Tenders Electronic Daily    

BG-Бургас: Строителни и монтажни работи

2012/S 69-113831

Обявление за поръчка

Строителство

Директива 2004/18/ЕО Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт Община Бургас ул. "Александровска" № 26 Място/места за контакт: инж. Чанка Коралска; Венцислава Мавродиева На вниманието на: Сградата на Община Бургас 8000 Бургас БЪЛГАРИЯ Телефон: +359 56907204 / 56907242 Факс: +359 56841996 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган : https://www.burgas.bg Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от: Горепосоченото/ите място/места за контакт Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на: Горепосоченото/ите място/места за контакт I.2)Вид на възлагащия орган Регионален или местен орган I.3)Основна дейност Общи обществени услуги I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не Раздел ІІ: Обект на поръчката II.1)Описание II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: „СМР за изпълнение на обект: „Продължение на улица „Янко Комитов” до улица „Струга” от о.т. 1394– о.т. 213– о.т. 219 до о.т. 232 по плана на Промишлена зона „Север”, гр. Бургас” по одобрен технически инвестиционен проект”. II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите Строителство Изпълнение Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Територията на Община бургас. код NUTS BG341 II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП) Обявлението обхваща обществена поръчка II.1.4)Информация относно рамковото споразумение II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите „СМР за изпълнение на обект: „Продължение на улица „Янко Комитов” до улица „Струга” от о.т. 1394– о.т. 213– о.т. 219 до о.т. 232 по плана на Промишлена зона „Север”, гр. Бургас ” по одобрени технически инвестиционни проекти”. II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV) 45000000 II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA) II.1.8)Обособени позиции Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не II.1.9)Информация относно вариантите Ще бъдат приемани варианти: не II.2)Количество или обем на поръчката II.2.1)Общо количество или обем : Съгласно приложената документаци. Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 3 750 000 BGN II.2.2)Информация относно опциите Опции: не II.2.3)Информация относно подновяванията II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката) Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация III.1)Условия във връзка с поръчката III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции: Гаранция за участие е в размер на 37 500 BGN /тридесет и седем хиляди и петстотин лева/. Гаранция за изпълнение - 3 (три) на сто от стойността на договора. Вид на гаранциите - парична сума или банкова гаранция. Сумите да се превеждат по банкова сметка на Община Бургас при ТБ „Общинска банка” АД – клон Бургас; IBAN – BG89 SOMB 9130 3323996501, BIС – SOMBBGSF. В случаите, когато е представена банкова гаранция за участие, същата следва да е със срок на действие до изтичане валидността на съответната оферта. Условията на гаранцията за изпълнение са описание в проекта на договор, който е част от документацията за участие. Гаранциите за участие ще бъдат освобождавани и задържани в съответствие с разпоредбите на чл.61 и чл.62 от ЗОП. III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат: Разплащането ще се извършва в срок от 20 (двадесет) работни дни, считано от датата на получаване на фактура за приетата от инвеститорския контрол с протокол извършена работа, подлежаща на заплащане. В срок до 20 (двадесет) работни дни след подписване на договора Възложителят превежда 20 % (двадесет процента) аванс на изпълнителя от стойността на договора без непредвидените разходи, след представяне на фактура за авансовата стойност. Авансовата сума се приспада пропорционално при всеки акт за действително извършена работа. Окончателното плащане става след издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация съгласно чл. 177 от ЗУТ и не може да е по-малко от 10 % общата стойност на договора. III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката: III.1.4)Други особени условия III.2)Условия за участие III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: 1. Плик № 1 с надпис "Документи за подбор" в който се поставят документите, изисквани от възложителя съгл. чл. 56 ал.1 т.1-7, 10-12, отнасащи се до критериите за подбор на участниците; 2. Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката",в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката; 3. Плик № 3 с надпис "Предлагана цена", в който се поставят ценовото предложение на участника и остойностени количествени сметки. Съдържание на офертата: 1. Офертата (Приложение № 1); 2. Списък на документите, съдържащи се в офертата (в оригинал); 3. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал); 4. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност когато участникът е физическо лице; 5. При участници обединения- документ (оригинал) подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващия; 6. Оригинал на документ за гаранция за участие във вид парична сума или банкова гаранция със срок на действие най- малко до изтичане валидността на офертата; 7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП и декларация по чл. 56 т. 10 от ЗОП; 8. Участниците трябва да представят декларация, че приемат условията на поръчката (Приложение № 13); 9. Участниците трябва да представят административни сведения; 10. Декларация от представляващия участника, че е приема условията в проекта на договора (Приложение № 14); 11. Участниците да са вписани в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Регистрацията да отговаря на предмета на поръчката - Втора група, IV-та категория и Четвърта група, III- та категория. За доказване на това обстоятелство се представя заверено копие от Удостоверението за регистрация в Централния професионален регистър на строителя и валиден талон по чл. 23, ал. 1 от Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, придружено от валиден талон за 2012г. Вписването в съответен регистър на държава-членка на ЕС, или на друга държава-страна по споразумението за ЕИП, има сила на вписване в ЦПРС за обхвата на дейностите за които е издадено. При участие на консорциуми регистрацията за съответните категории се доказва общо от участниците в него, като от договора за учредяване следва да става ясно кой от участниците каква част от строителството ще изпълнява. Продължава в раздел VI, т. VI.3 "Допълнителна информация". III.2.2)Икономически и финансови възможности Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: 1.1. заверено копие от застраховка за професионална отговорност за 2012 г., покриваща минималната застрахователна сума, определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ, бр. 17 от 2.3.2004 г.) и 1.2. декларация, подписана от представляващия участника със задължението за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора. В случай на участници-обединения, изискването на т. 1.1 и 1.2 се отнася за членовете на обединението, подлежащи на задължително застраховане. При наличие на подизпълнител, който ще извършва дейности по строителство, изискването се отнася и за него. 2.1 Декларация по образец (Приложение № 9), която съдържа информация за общия оборот и оборота от строителна дейност – за последните 3 финансови години (2009, 2010 и 2011 г). При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за оборот се отнася общо за обединението; 3.1 Банкова референция – оригинал, която трябва да съдържа следните задължителни реквизити: уверение от съответната банка, че участникът притежава към момента на издаване на референцията наличен собствен финансов ресурс или достъп до кредитна линия в размер 500 000 (петстотин хиляди) BGN. В случай, че участникът има достъп до кредитна линия в референцията трябва да е вписано колко неусвоен финансов ресурс по кредитната линия е наличен. Задължително условие е по кредитната линия да е наличен не по-малко от 500 000 (петстотин хиляди/ BGN. финансов ресурс конкретно за настоящата процедура, което трябва да е изрично вписано в банковата референция. Датата на издаване на референцията трябва да е с дата не по-рано от 30 (тридесет) дни преди датата на подаване на офертата. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ. Изисквано минимално/ни ниво/а: 1. Участниците трябва да притежават валидна застраховка за „Професионална отговорност” по чл. 171 от ЗУТ за целия срок на договора; 2. Участниците трябва да са реализирали общ оборот за последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011г.) в зависимост от дата на която участникът е учреден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от 10 (десет) милиона лв. без вкл. ДДС, от които не по-малко от 4 (четири милиона)лв. без вкл. ДДС специфичен оборот от строителна дейност; 3. Участниците (сумарно обединението) да има банкова референция за наличие на финансов ресурс или достъп до кредитна линия минимум 500 000 (петстотин хиляди) BGN. III.2.3)Технически възможности Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: 1.1 Справка-декларация, съдържаща списък на основните договори с предмети, посочени в т.8.13.4 за последните 5 години (2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 г.) – по образец (Приложение № 10). Забележка: Участниците не трябва да посочват в списъка други обекти извън изискваните по-горе; 1.2. Участниците трябва да представят препоръки за изпълнените обекти по т. 1 Препоръките следва да се отнасят конкретно за обектите по т. 1, посочени в Приложение № 10. Препоръките трябва да са надлежно оформени с издател и лице за контакт, в тях трябва да са вписани видовете дейности, които е извършил конкретния участник. В препоръките трябва да е вписан изричен текст и да са представени доказателства, че обектите са изпълни и въведени в експлоатация. В случай че от препоръките не е видна цялата информация по т. 1, може да бъдат представени други документи, придружени със съответните приемо-предавателни протоколи и/или издадените разрешения за въвеждане в експлоатация на обектите, с които по безспорен начин може да се докаже информацията, съдържаща се в списъка; 2.1 заверено копие от валиден сертификат, като обхвата на сертификация трябва да е аналогичен на обхвата на предмета на поръчката. При участие на обединения това условие се отнася за всички участници в него; 3.1 Документи за доказване на професионалната квалификация и опита на ключовите експерти: — Справка-декларация за ключовите експерти, които ще отговарят за изпълнението на обществената поръчка (Приложение № 11), — Автобиография (Приложение № 12), съдържаща и декларация за ангажираност, — Копия от дипломи и удостоверения за доказване на професионалната квалификация, — Копия от трудови/служебни/ книжки, граждански и трудови договори – за доказване на общия професионален опит, — Копия от документи доказващи участието на експерта в съответния проект, референции от работодатели и/или референции от възложители и др. – за доказване на специфичния професионален опит. Участник може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. Това условие се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и участникът се позовава на ресурсите на членуващите в обединението физически и/или юридически лица. Изисквано минимално/ни ниво/а: 1. Участниците (общо обединението) трябва да са изпълнили за последните 5 години (2007, 2008, 2009, 2010 и 2011) общо минимум 3 броя изпълнени договори с предмет аналогичен на предмета на поръчката, а именно: Цялостно изграждане и /или реконструкция на улици в урбанизирана територия (включително подземни комуникации), всеки един на стойност не по-малко от 2 000 000 (два милиона) BGN, като поне един от посочените обекти включва изграждане на мостово съоръжение (надлез) и подпорни стени; 2. Участниците да са сертифицирани по стандарти ISO 9001:2008, или еквивалентни на тях или други валидни документи, които доказват внедрени мерки за управление на качеството, безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда, като обхвата на сертификация трябва да е аналогичен на обхвата на предмета на поръчката; 3. Участниците следва да разполагат с експерти, които ще използват при изпълнението на обществената поръчка, които да отговарят на следните минимални изисквания за професионална квалификация и опит, както следва: 1/ Ръководител СМР: Професионална квалификация:Образование: висше в областта на пътното строителството; Общ професионален опит: минимум 5 години опит по специалността в областта на архитектурата и строителството на сгради;Специфичен професионален опит – участие като ръководител в реализацията на минимум 2 обекта, за цялостно изграждане и /или реконструкция на улици в урбанизирана територия (включително подземни комуникации), като поне един от посочените обекти включва изграждане на мостово съоръжение (надлез) и подпорни стени; 2/ Технически ръководител:Професионална квалификация:Образование: висше или средно в областта на пътното строителството; Общ професионален опит: минимум 5 години опит по специалността;Специфичен професионален опит – участие като технически ръководител в реализацията на минимум 2 обекта, за цялостно изграждане и /или реконструкция на улици в урбанизирана територия (включително подземни комуникации); 3/ Технически ръководител:Професионална квалификация:Образование: висше или средно в областта на строителството;Общ професионален опит: минимум 5 години опит по специалността;Специфичен професионален опит – участие като технически ръководител в реализацията на минимум 2 обекта, за цялостно изграждане и /или реконструкция на улици в урбанизирана територия (включително подземни комуникации); 4/ Координатор по ЗБУТ:Професионална квалификация:Образование: в областта на архитектурата и строителството на инженерна инфраструктура. Да има успешно завършен курс на обучение за координатор по ЗБУТ;Общ професионален опит: минимум 3 години опит по специалността в областта на архитектурата и строителството на сгради;Специфичен професионален опит – участие като координатор по ЗБУТ в реализацията на минимум 2 обекта, свързани с цялостно изграждане и /или реконструкция на улици в урбанизирана територия (включително подземни комуникации). III.2.4)Информация относно запазени поръчки III.3)Специфични условия за поръчки за услуги III.3.1)Информация относно определена професия III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата  

продължава...

Раздел ІV: Процедура IV.1)Вид процедура IV.1.1)Вид процедура Открита IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога IV.2)Критерии за възлагане IV.2.1)Критерии за възлагане Икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии 1. Предлагана цена без вкл. ДДС. Тежест 50 2. Обосновка на участника. Тежест 10 3. Методология за изпълнение. Тежест 30 4. График на дейностите. Тежест 10 IV.2.2)Информация относно електронен търг Ще се използва електронен търг: не IV.3)Административна информация IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган: IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка Обявление за предварителна информация Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2012/S 43-069354 от 2.3.2012 IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 11.5.2012 - 16:00 Платими документи: да Цена: 10 BGN Условия и начин на плащане: Документацията за участие може да бъде получена в сградата на община Бургас, ул. "Александровска" № 26, БЪЛГАРИЯ/BULGARIA; всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч. срещу представен документ за платени 10 /десет/ BGN с вкл. ДДС в касата на общината или по банкова сметка на община Бургас (след справка със счетоводството). IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие 21.5.2012 - 16:00 IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие Други: Български. IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата в дни: 120 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата) IV.3.8)Условия за отваряне на офертите Дата: 22.5.2012 - 11:00 Място: Сградата на Община Бургас: гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26, БЪЛГАРИЯ/BULGARIA. Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: Участниците в процедурата или упълномощени техни представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел. Раздел VІ: Допълнителна информация VI.1)Информация относно периодичното възлагане VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не VI.3)Допълнителна информация Продължение от раздел III, т.III.2.1. 12. Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива, както и вида на работите, коите ще извършват и дела на тяхното участие. Подизпълнителите не е необходимо да отговарят на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние, технически възможности и/или квалификация, изискуеми за участника, но са длъжни да представят същите документи, които представя и участника, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие; 13. В Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката" се поставя Техническо предложение (Приложение № 3) и подписан непопълнен проект на договор; 11. Предлагана цена заедно с остойностени количествени сметка в отделен запечатан непрозрачен плик № 3 с надпис "Предлагана цена". От процедурата се отстраняват участниците за които са налице основанията на чл. 69 от ЗОП. Проекта за изпълнение на настоящата обществена поръчка е на разположение за праглад от участниците в сградата на Община Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26, ет. 4, стая 408, БЪЛГАРИЯ/BULGARIA при старши експерт "Пътна и улична мрежа", всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа. Сроковете в настоящата обществена поръчка са намалени съгласно чл. 64, ал. 3 от ЗОП. VI.4)Процедури по обжалване VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Комисия за защита на конкуренцията бул. Витоша № 18 1000 София БЪЛГАРИЯ Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: +359 29884070 Интернет адрес: https://www.cpc.bg Факс: +359 29807315 VI.4.2)Подаване на жалби Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Съгласно чл. 120 и сл. от ЗОП. VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление: 4.4.2012