Обществени поръчки

Инженерни услуги, свързани с естествено и изкуствено осветление на сгради - възложител: Община Варна

Наименование:Tехническа поддръжка и ремонтно-възстановителни работи на улично и парково осветление и техническа поддръжка, ремонтно-възстановителни работи и изграждане на ефектно и архитектурно осветление и озвучаване на територията на община Варна по обособени позиции Възложител: Община Варна Oсн. предмет: Инженерни услуги, свързани с естествено и изкуствено осветление на сгради Прогнозна стойност: 11 900 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 29.5.2012 - 12:00 ч.  

Виж цялата поръчка

    Източник: Tenders Electronic Daily  

BG-Варна: Инженерни услуги, свързани с естествено и изкуствено осветление на сгради

2012/S 69-114598

Обявление за поръчка

Услуги

Директива 2004/18/ЕО Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт Община Варна бул. "Генерал Колев" №92, ет. 5 На вниманието на: Валентин Вълканов 9000 Варна БЪЛГАРИЯ Телефон: +359 52820830 / 52820837 Адрес за електронна поща: op@varna.bg Факс: +359 52820846 Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от: Горепосоченото/ите място/места за контакт Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на: Горепосоченото/ите място/места за контакт I.2)Вид на възлагащия орган Регионален или местен орган I.3)Основна дейност Общи обществени услуги I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не Раздел ІІ: Обект на поръчката II.1)Описание II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: „Tехническа поддръжка и ремонтно-възстановителни работи на улично и парково осветление и техническа поддръжка, ремонтно-възстановителни работи и изграждане на ефектно и архитектурно осветление и озвучаване на територията на община Варна по обособени позиции”. II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите Услуги Категория услуга № 27: Други услуги Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: на територията на Община Варна. код NUTS BG331 II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП) Обявлението обхваща обществена поръчка II.1.4)Информация относно рамковото споразумение II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите При изпълнение на поръчката следва да се извършат услуги по техническа поддръжка и ремонтно-възстановителни работи на улично и парково осветление и техническа поддръжка, ремонтно-възстановителни работи и изграждане на ефектно и архитектурно осветление и озвучаване на територията на община Варна по обособени позиции. II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV) 71318100 - Инженерни услуги, свързани с естествено и изкуствено осветление на сгради, 34993000, 45310000 - Строителни и монтажни работи на електрически инсталации II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не II.1.8)Обособени позиции Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да Оферти могат да бъдат подавани за само една обособена позиция II.1.9)Информация относно вариантите Ще бъдат приемани варианти: не II.2)Количество или обем на поръчката II.2.1)Общо количество или обем : 1.Обособена позиция №1: „Техническа поддръжка и ремонтно-възстановителни работи на улично и парково осветление на територията на район „Одесос“, община Варна”; 2. Обособена позиция №2: „Техническа поддръжка и ремонтно-възстановителни работи на улично и парково осветление на територията на район „Приморски“, община Варна”; 3.Обособена позиция №3: „Техническа поддръжка и ремонтно-възстановителни работи на улично и парково осветление на територията на район „Младост“ и Кметство „Каменар“, община Варна”; 4.Обособена позиция №4: „Техническа поддръжка и ремонтно-възстановителни работи на улично и парково осветление на територията на район „Аспарухово“, Кметство „Звездица“ и Кметство „Константиново“, община Варна”; 5.Обособена позиция №5: „Техническа поддръжка и ремонтно-възстановителни работи на улично и парково осветление на територията на район „Вл. Варненчик“, кметство „Тополи“ и кметство „Казашко“, община Варна”; 6.Обособена позиция №6: „Техническа поддръжка, ремонтно-възстановителни работи и изграждане на ефектно и архитектурно осветление и озвучаване на територията на Община Варна.” Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 11 900 000,00 BGN II.2.2)Информация относно опциите Опции: не II.2.3)Информация относно подновяванията Тази поръчка подлежи на подновяване: не II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение Информация относно обособените позиции Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция №1: „Техническа поддръжка и ремонтно-възстановителни работи на улично и парково осветление на територията на район „Одесос“, община Варна” 1)Кратко описание Техническа поддръжка и ремонтно-възстановителни работи на улично и парково осветление на територията на район „Одесос“, община Варна. 2)Oбщ терминологичен речник (CPV) 71318100, 34993000, 45310000 3)Количество или обем При изпълнението на поръчка следва да се извърши техническа поддръжка и ремонто възстановителни работи на стълбове за улично осветление, кабели, осветление по пешеходни и автомобилни подлези, доставка и подмяна на осветителни тела, лампи, апаратура и др. При необходимост ще въвеждат временна организация на движението, с цел обезопасяване на периметъра на обекта. Техническата поддръжка задължително включва месечно изпълнение на видовете дейности, включително труд, основни и спомагателни материали, механизация, транспорт, уреди, оборудване, всички други необходими начисления и разходи свързани с пълното и качествено изпълнение на съответнатите работи, печалба и др. Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 2 000 000,00 BGN 4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване 5)Допълнителна информация относно обособените позиции Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция №2: „Техническа поддръжка и ремонтно-възстановителни работи на улично и парково осветление на територията на район „Приморски“, община Варна” 1)Кратко описание Техническа поддръжка и ремонтно-възстановителни работи на улично и парково осветление на територията на район „Приморски“, община Варна. 2)Oбщ терминологичен речник (CPV) 71318100, 34993000, 45310000 3)Количество или обем При изпълнението на поръчка следва да се извърши техническа поддръжка и ремонто възстановителни работи на стълбове за улично осветление, кабели, осветление по пешеходни и автомобилни подлези, доставка и подмяна на осветителни тела, лампи, апаратура и др. При необходимост ще въвеждат временна организация на движението, с цел обезопасяване на периметъра на обекта. Техническата поддръжка задължително включва месечно изпълнение на видовете дейности, включително труд, основни и спомагателни материали, механизация, транспорт, уреди, оборудване, всички други необходими начисления и разходи свързани с пълното и качествено изпълнение на съответнатите работи, печалба и др. Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 2 200 000,00 BGN 4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване 5)Допълнителна информация относно обособените позиции Обособена позиция №: 3 Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция №3: „Техническа поддръжка и ремонтно-възстановителни работи на улично и парково осветление на територията на район „Младост“ и Кметство „Каменар“, община Варна.” 1)Кратко описание Техническа поддръжка и ремонтно-възстановителни работи на улично и парково осветление на територията на район „Младост“ и Кметство „Каменар“, община Варна. 2)Oбщ терминологичен речник (CPV) 71318100, 34993000, 45310000 3)Количество или обем При изпълнението на поръчка следва да се извърши техническа поддръжка и ремонто възстановителни работи на стълбове за улично осветление, кабели, осветление по пешеходни и автомобилни подлези, доставка и подмяна на осветителни тела, лампи, апаратура и др. При необходимост ще въвеждат временна организация на движението, с цел обезопасяване на периметъра на обекта. Техническата поддръжка задължително включва месечно изпълнение на видовете дейности, включително труд, основни и спомагателни материали, механизация, транспорт, уреди, оборудване, всички други необходими начисления и разходи свързани с пълното и качествено изпълнение на съответнатите работи, печалба и др. Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 1 800 000,00 BGN 4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване 5)Допълнителна информация относно обособените позиции Обособена позиция №: 4 Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция №4: „Техническа поддръжка и ремонтно-възстановителни работи на улично и парково осветление на територията на район „Аспарухово“, Кметство „Звездица“ и Кметство „Константиново“, община Варна.” 1)Кратко описание Техническа поддръжка и ремонтно-възстановителни работи на улично и парково осветление на територията на район „Аспарухово“, Кметство „Звездица“ и Кметство „Константиново“, община Варна. 2)Oбщ терминологичен речник (CPV) 71318100, 34993000, 45310000 3)Количество или обем При изпълнението на поръчка следва да се извърши техническа поддръжка и ремонто възстановителни работи на стълбове за улично осветление, кабели, осветление по пешеходни и автомобилни подлези, доставка и подмяна на осветителни тела, лампи, апаратура и др. При необходимост ще въвеждат временна организация на движението, с цел обезопасяване на периметъра на обекта. Техническата поддръжка задължително включва месечно изпълнение на видовете дейности, включително труд, основни и спомагателни материали, механизация, транспорт, уреди, оборудване, всички други необходими начисления и разходи свързани с пълното и качествено изпълнение на съответнатите работи, печалба и др. Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 1 800 000,00 BGN 4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване 5)Допълнителна информация относно обособените позиции Обособена позиция №: 5 Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция №5: „Техническа поддръжка и ремонтно-възстановителни работи на улично и парково осветление на територията на район „Вл. Варненчик“, кметство „Тополи“ и кметство „Казашко“, община Варна.” 1)Кратко описание Техническа поддръжка и ремонтно-възстановителни работи на улично и парково осветление на територията на район „Вл. Варненчик“, кметство „Тополи“ и кметство „Казашко“, община Варна. 2)Oбщ терминологичен речник (CPV) 71318100, 34993000, 45310000 3)Количество или обем При изпълнението на поръчка следва да се извърши техническа поддръжка и ремонто възстановителни работи на стълбове за улично осветление, кабели, осветление по пешеходни и автомобилни подлези, доставка и подмяна на осветителни тела, лампи, апаратура и др. При необходимост ще въвеждат временна организация на движението, с цел обезопасяване на периметъра на обекта. Техническата поддръжка задължително включва месечно изпълнение на видовете дейности, включително труд, основни и спомагателни материали, механизация, транспорт, уреди, оборудване, всички други необходими начисления и разходи свързани с пълното и качествено изпълнение на съответнатите работи, печалба и др. Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 1 900 000,00 BGN 4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване 5)Допълнителна информация относно обособените позиции Обособена позиция №: 6 Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция №6: „Техническа поддръжка, ремонтно-възстановителни работи и изграждане на ефектно и архитектурно осветление и озвучаване на територията на Община Варна.” 1)Кратко описание Техническа поддръжка, ремонтно-възстановителни работи и изграждане на ефектно и архитектурно осветление и озвучаване на територията на Община Варна. 2)Oбщ терминологичен речник (CPV) 71318100, 34993000, 45310000 3)Количество или обем При изпълнението на поръчка следва да се извърши техническа поддръжка, ремонт, възстановяване и изграждане на ефектно и архитектурно осветление и озвучаване на обекти с изградено ефектно осветление на територията на община Варна: Паметник "Осми приморски полк", Паметник "Съединение", Археологически музей, Паметник "Икар", ВОС, Община Варна, Часовник - гара, Часовник - централен площад, Катедрала "Св. Успение Богородично", ДНФ, Държавен архив, Филиал "Варненска комуна", ВВМУ "Н.Й.Вапцаров", ДКС, Църквата "Свети Никола", Драматичен театър "Стоян Бъчваров", Обсерватория и околно пространство, Арка в парк Морска градина и околно пространство, Военно-морски музей „Дръзки", Алпинеум, Слънчев часовник в парк Морска градина, Фонтан пред р-нт „Морско казино", паркова чешма до р-нт „Морско казино", Естрада „Раковина", Алея на влюбените, Аспарухов мост, Елементи РР207 от Фестивален комплекс до Община Варна, Алея на възрожденците, Паметник „Новак", Елементи пред Катедралата, Матроски клуб, Вход на Летен театър, ЖП мост, Аспарухов парк, алея на възрожденците, арменски паметник, Матроски клуб, Летен театър, Икономически университет,, Митница, Вълнолом, Военно морски музей, Аладжа Манастир- ефектно осветление и озвучаване, Украински паметник и други обекти, на които е извършено и на които предстои да се изгради ефектно и архитектурно осветление или озвучаване. Техническата поддръжка задължително включва месечно изпълнение на видовете дейности, включително труд, основни и спомагателни материали, механизация, транспорт, уреди, оборудване, всички други необходими начисления и разходи свързани с пълното и качествено изпълнение на съответнатите работи, печалба и др. Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 2 200 000,00 BGN 4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване 5)Допълнителна информация относно обособените позиции  

продължава...

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация III.1)Условия във връзка с поръчката III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции: На основание чл.59, ал.2 от ЗОП,гаранцията за участие е определена като абсолютна сума както следва: за Обособена позиция №1: 20 000 BGN, за Обособена позиция №2: 22 000 BGN, за Обособена позиция №3: 18 000 BGN, за Обособена позиция №4: 18 000 BGN, за Обособена позиция №5: 19 000 BGN, за Обособена позиция №6: 22 000 BGN, представена за всяка обособена позиция поотделно в една от следните форми:парична сума или банкова гаранция.При условие,че участникът представи гаранцията за участие под формата на парична сума,същата следва да се внесе с платежно нареждане към бюджет по IBAN: BG 63CECB97903324129200 BIC: CECBBGSF на Общинско предприятие “Инвестиционна политика”–Община Варна в “ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА”АД, гр. Варна. При условие,че участникът представи банкова гаранция за участие,той трябва да депозира към комплекта офертни документи, освен оригинала и копие от банковата гаранция,заверено лично от него.Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя,при настъпване обстоятелствата по чл.61 от ЗОП.Срокът на валидност на банковата гаранция трябва да не бъде по-кратък от срока на валидност на офертата,а именно 150 календарни дни,считано от последната обявена дата за подаване на оферти.На основание чл.59 ал.3 от ЗОП,възложителят определя гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 %(два процент)от стойността на договора за всяка обособена позиция,които следва да се внесат от спечелилия процедурата участник по сметка на възложителя или да представи банкова гаранция преди подписването на договора.Ако участникът представя Банкова гаранция за изпълнение на договора,то същата трябва да бъде неотменима и безусловна,с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя.Срокът на валидност на гаранцията за изпълнение следва да бъде не по-малко от 30 дни след изтичане срока на договора за изпълнение. III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат: Финансирането за изпълнение на поръчката ще се осъществява от бюджета на Община Варна; фонд „Приватизация”; заеми; решения /програми/ одобрени и финансирани от Постоянната комисия за защита на населението при бедствия и аварии и катастрофи към Министерския съвет; целеви средства, предоставени на Община Варна от републикански бюджет, от Агенция „Пътна инфраструктура” и други; европейски програми, структури и кохезионни фондове, в които Община Варна е участвала и има одобрение и потвърждение за финансиране. Стойността на годишните задачи за всяка година по отделно ще се утвърждава след приемане на бюджета на Община Варна за съответната година. Подписан протокол за действително извършени работи и фактура. III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката: Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице към офертата се представя копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора. III.1.4)Други особени условия Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : не III.2)Условия за участие III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: 1. Списък документи - подписан и подпечатан от участника; 2. Административни сведения за участника за съответната обособена позиция; 3. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице или документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, представен в официален превод на български език. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да представи копие от документа за създаването му, документа следва да бъде подписан от лицата в обединението и задължително да посочва представляващият обединението.Документа за създаване на обединението следва ясно да описва видовете дейности, които ще изпълнява всеки член на обединението, както и дела им; 4. Платежен документ за закупена документация за настоящата открита процедура /копие, заверено от участника/; 5. Документ за внесена гаранция за участие. При условие, че участникът представи банкова гаранция, той трябва да депозира, освен оригинала и копие от банковата гаранция, заверено лично от него. Срокът на валидност на банковата гаранция трябва да не бъде по-кратък от срока на валидност на офертата; 6. Декларации за отсъствие на обстоятелства по чл.47 съответно ал.1,ал.2 и ал.5 по ЗОП; 7. Декларация относно получаването на пълен комплект на документация за открита процедура съгласно описа й - за съответната обособена позиция; 8. Декларация по чл.56,ал.1,т.8 от ЗОП за съответната обособена позиция; 9. Декларация във връзка с чл.58 от ЗОП за съответната обособена позиция; 10. Декларация за извършен оглед за съответната обособена позиция; 11. Декларация за приемане клаузите на проекто-договора за съответната обособена позиция; 12. Договор /проект/ – непопълнен, подписан и подпечатан от участника за съответната обособена позиция; 13. Плик №2: с надпис ”техническо предложение за изпълнение на поръчката” с означения за съответната позиция; 14. Плик №3: с надпис „предлагана цена” с означения за съответната позиция. Предлаганата цена и всички нейни приложения на участника трябва да бъде предоставена и на магнитен носител. В случаи на несъответствия между магнитен и хартиен носител, ще се приема това на хартиения носител. III.2.2)Икономически и финансови възможности Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: — Справка за оборот от специализирани дейности, общо за последните 3 години (2009г., 2010г. и 2011г.), в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или започнал дейността си, справката следва да съдържа пълно описание на извършваните специализирани дейности, включително стойностите, датите и получателите придружени от препоръки за добро изпълнение или други еквиваленти документи, доказващи изпълнението на специализираните дейности. Изисквано минимално/ни ниво/а: (1) Минимално изискване е участниците да притежават оборот от специализирани дейности доказан с препоръки за добро изпълнение или други еквиваленти документи доказващи изпълнението общо за последните 3 години (2009г., 2010г. и 2011г.), който следва да не е по-малък от: 700 000 BGN за Обособена позиция № 1; за Обособена позиция №2; за Обособена позиция № 3; за Обособена позиция № 4; за Обособена позиция № 5; За специализирани дейности се считат: техническа поддръжка и/или ремонтно-възстановителни работи на улично и/или парково осветление. Забележка: Възложителя ще приеме за оборот от специализирани дейности оборот от „техническа поддръжка и/или ремонтно-възстановителни работи на улично и/или парково осветление ”; и/или оборот от изграждане на ново улично и/или парково осветление; и/или оборот от строежи Трета Група – Трета или по-висока категория съгласно чл. 5, ал. 6, т.3 от „Правилник за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя“; (2) Минимално изискване е участниците да притежават оборот от специализирани дейности доказан с препоръки за добро изпълнение или други еквиваленти документи доказващи изпълнението общо за последните 3 години (2009г., 2010г. и 2011г.), който следва да не е по-малък от: 700 000 BGN за Обособена позиция № 6. За специализирани дейности се считат: оборот от техническа поддръжка и/или ремонтно-възстановителни работи и/или изграждане на ефектно и/или архитектурно и/или фасадно и/или празнично осветление и/или озвучаване. III.2.3)Технически възможности Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: — Списък на основните договори за специализирани дейности, изпълнени през последните 3 години (2009г., 2010г. и 2011г.), включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение/референции, с телефон за връзка с подписалите ги лица/, — Декларация (по образец), че ако бъде избран за изпълнител, преди подписване на договора за изпълнение ще предостави на Възложителя копие от застраховка „Професионална о тговорност” за строителство и проектиране, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ и ще я поддържа през целия срок на договора за изпълнение – за конкретната обособена позиция, за която участва, — Сертификат на участника за въведена система за управление на качеството ISO 9001-2008 (или еквивалентна); копие заверено за вярност, — Сертификат на участника за внедрена система за управление на Околната среда ISO 14001:2004 (или еквивалентна); копие заверено за вярност, — Сертификат на участника за внедрена система на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007 (или еквивалентна); копие заверено за вярност, — Доказателства за наличие на условия за предаване на излезли от употреба луминисцентни и живакосъдържащи лампи на депо (копия от договори, фактури или други еквивалентни документи), копия заверени от участника, — Документи (фактури и/или договори за покупка и/или договори за лизинг и/или договор за наем и/или извлечение от инвентарна книга и/или други еквивалентни документи), доказващи необходимото техническото оборудване, наличната механизация и транспорт; копия заверени от участника, — Складова база или работилница, собствени или наети, доказани със съответната документация (нотариален акт, договор за наем, извлечение от инвентарна книга или други еквивалентни документи); копия заверени от участника, — Документи (фактури и/или договори за покупка и/или договори за лизинг и/или договор за наем и/или извлечение от инвентарна книга и/или други еквивалентни документи) доказващи наличие на уред за търсене и откриване на подземни повреди по кабелни трасета-копия заверени за вярност, — Списък на лицата които ще бъдат пряко свързани с изпълнението на поръчката придружен с документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на посочените лица (дипломи, сертификати или други еквивалентни документи); копия заверени от участника. Изисквано минимално/ни ниво/а: Минимално изисквание относно техническите възможности на участниците: (1) 1. да има поне един изпълнен договор през последните 3 години (2009г., 2010г. и 2011г.) за специализирани дейности доказан с препоръка за добро изпълнение.- за Обособена позиция № 1; за Обособена позиция № 2; за Обособена позиция № 3; за Обособена позиция № 4; за Обособена позиция № 5; За специализирани дейности се считат: техническа поддръжка и/или ремонтно-възстановителни работи на улично и/или парково осветление. Забележка: Възложителя ще приеме за изпълнен договор от специализирани дейности изпълнении договори за „техническа поддръжка и/или ремонтно-възстановителни работи на улично и/или парково осветление ”; и/или договори от изграждане на ново улично и/или парково осветление; и/или договори от строежи ТРЕТА ГРУПА – Трета или по-висока категория съгласно чл. 5, ал. 6, т. 3 от „Правилник за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя“; 2. да има поне един изпълнен договор през последните 3 години (2009г., 2010г. и 2011г.) за специализирани дейности доказан с препоръка за добро изпълнение.- за Обособена позиция № 6; За специализирани дейности се считат: техническа поддръжка и/или ремонтно-възстановителни работи и/или изграждане на ефектно и/или архитектурно и/или фасадно и/или празнично осветление и/или озвучаване; (2)да има въведени системи за управление на качеството, внедрена система за управление на Околната среда и внедрена система на здравословни и безопасни условия на труд; (3) да има условия за предаване на излезли от употреба луминисцентни и живакосъдържащи лампи на депо; (4) да разпола с минимално изискуем брой специализирана техника: За Обособена позиция № 1; за Обособена позиция № 2; за Обособена позиция № 3; за Обособена позиция № 4; за Обособена позиция № 5: — 1 бр. автовишка до 15м, — 1 бр. автовишка до 12 м и до 200 кг, — 1 бр. машина за рязане на асфалт, — 1 бр. лек автомобил за обход, — 1 бр. лекотоварен автомобил, — 1 бр. товарен автомобил. За Обособена позиция № 6: — 1 бр. автовишка до 15м, — 1 бр. автовишка до 24 м, — 1 бр. автовишка над 24 м, — 1 бр. товарен автомобил, — 1 бр. лекотоварен автомобил, — 1 бр. лек автомобил за обход; (5) да разполага със складова база или работилница и уред за търсене и откриване на подземни повреди по кабелни трасета; (6) да разполага с минимално изискуем технически персонал за Обособена позиция № 1; за Обособена позиция № 2; за Обособена позиция № 3; за Обособена позиция № 4; за Обособена позиция № 5; за Обособена позиция № 6: Общи работници (неквалифициран персонал) – 3. Ел. монтьори – средно образование – 8. Правоспособни шофьори, категория „С” – 2. Технически ръководител – ел. инженер – 1; (7) да декларира, че преди подписване на договора за изпълнение ще предостави на Възложителя копие от застраховка „Професионална о тговорност” за строителство и проектиране, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ и ще я поддържа през целия срок на договора за изпълнение. III.2.4)Информация относно запазени поръчки III.3)Специфични условия за поръчки за услуги III.3.1)Информация относно определена професия Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: не III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: не  

продължава...

Раздел ІV: Процедура IV.1)Вид процедура IV.1.1)Вид процедура Открита IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога IV.2)Критерии за възлагане IV.2.1)Критерии за възлагане Най-ниска цена IV.2.2)Информация относно електронен търг Ще се използва електронен търг: не IV.3)Административна информация IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган: Обявлението и документацията за участие в обществената поръчка са одобрени с Решение №1223/05.04.2012г.на Кмета на Община Варна. IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка не IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 19.5.2012 - 16:00 Платими документи: да Цена: 70,00 BGN Условия и начин на плащане: Комплектът офертни документи може да се закупи срещу заплащане на сумата в брой в касата на Общинско предприятие “Инвестиционна политика”– гр. Варна, на адрес: бул. "Ген. Колев" №92, ет. 5, БЪЛГАРИЯ/BULGARIA – тел. +359 52820830 / 52820837; факс: +359 52820846,всеки работен ден от 9:00ч. до 11:00ч. и от 14:00ч. до 16:00ч. (2) Комплектът офертни документи може да бъде изпратен по пощата за сметка на заинтересовано лице,след получаване на писмено поискване с посочени данни за издаване на фактура,телефон и адрес за кореспонденция и приложен платежен документ за преведена сума на документацията за участие. Стойността на документацията за участие се превежда с платежно нареждане към бюджет по IBAN: BG72CECB97903124129200 и BIC:CECBBGSF на Общинско предприятие “Инвестиционна политика”– гр. Варна в “Централна Кооперативна Банка” АД – гр. Варна. IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие 29.5.2012 - 12:00 IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие български. IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата в дни: 150 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата) IV.3.8)Условия за отваряне на офертите Дата: 30.5.2012 - 09:30 Място: Сградата на Общинско предприятие “Инвестиционна политика” при община Варна на адрес:гр.Варна, бул. ”Ген. Колев” №92, ет.5, БЪЛГАРИЯ/BULGARIA. Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: Желателно е да присъства управителя на фирмата участник или упълномощено от него лице,представило пълномощно.Могат да присъстват и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията,е необходимо да представят следните документи: — За участници в процедурата– представляващ/и участника представят документ за самоличност, — За упълномощените представители на участниците-документ за самоличност и пълномощно, — За представителите на средствата за масова информация - служебна карта или друг документ,удостоверяващ служебното положение,по силата на което лицето има право на присъствие, — За юридически лица с нестопанска цел– представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел,представят документ за самоличност. За упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел-документ за самоличност и пълномощно. Раздел VІ: Допълнителна информация VI.1)Информация относно периодичното възлагане Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не VI.3)Допълнителна информация 1. Основания за отстраняване на участник от процедурата: съгл. чл.69, ал.1 от ЗОП, включително наличието на обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП; 2. За всяко заседание на Комисията по настоящата обществена поръчка за което ЗОП позволява на участниците да присъстват, последните ще могат да получат информация в сайта на Община Варна www.varna.bg, рубрика "Обществени поръчки". +++. Изпълнението на обществената поръчка по обособени позиции е със срок за изпълнение до 31.12.2014 г. VI.4)Процедури по обжалване VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Комисия за защита на конкуренцията бул. Витоша № 18 1000 София БЪЛГАРИЯ Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: +359 29884070 Интернет адрес: https://www.cpc.bg Факс: +359 29807315 VI.4.2)Подаване на жалби Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Съгл.чл.120 от ЗОП. VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление: 5.4.2012