Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи - възложител: Община Ардино

Наименование:Изпълнение на СМР по проект: „По Дяволския мост – към райските пътеки в Ардино” Възложител: Община Ардино Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи, Строителни работи по възстановяване и възобновяване, Строителни работи по реставрация Строителни работи на терени на съоръжения за отдих и развлечение, Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища   Прогнозна стойност: 2 518 713,78 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 04.05.2012 г.  Час: 12:00 ч.  

Виж цялата поръчка

   

BG-Ардино: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1)Наименование, адреси и лица за контакт Община Ардино, ул. "Бели Брези" №31, За: Гьокчен Емин, България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, E-mail: gokcen_emin@yahoo.com Място/места за контакт: гл. юрисконсулт Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ardino.bg. Адрес на профила на купувача: www.ardino.bg. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти. Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти. I.2)Вид на възложителя и основна дейност/и Регионален или местен орган Основна дейност на възложителя Обществени услуги Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и НЕ РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА II.1)Описание II.1.1)Наименование на поръчката, дадено от възложителя „Изпълнение на СМР по проект: „По Дяволския мост – към райските пътеки в Ардино” II.1.2)Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата Строителство Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите Място на изпълнение: Община Ардино Код NUTS: BG425 ІІ.1.3)Настоящото обявление е за Възлагане на обществена поръчка ІІ.1.5)Кратко описание на поръчката СМР по проект: „По Дяволския мост – към райските пътеки в Ардино” включва реставрация, консервация и експониране на културно-исторически ценности „Дяволски мост на р. Арда”, „Тракийско скално светилище „Орлови скали” и „Старата барутчийница”, реконструкция и рехабилитация на общински път „Ардино – Дядовци”, изграждане на екопътека „Орлови скали”, изграждане на допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района на атракциите, необходима за посещение на атракциите и освежаване на фасади на сградата на общински Исторически музей. ІІ.1.6)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 45000000, 45453000, 45454100, 45236200, 45233000 Описание: Строителни и монтажни работи Строителни работи по възстановяване и възобновяване Строителни работи по реставрация Строителни работи на терени на съоръжения за отдих и развлечение Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища ІІ.1.7)Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация НЕ ІІ.1.8)Обособени позиции НЕ ІІ.1.9)Ще бъдат приемани варианти НЕ   II.2)Количество или обем на поръчката ІІ.2.1)Общо количество или обем Реставрация, консервация и експониране на културно-историческата ценност „Дяволски мост на р. Арда”, като мостът е с дължина 56 метра, височина 11.5 метра и средна ширина на пътното платно 3.4 метра. Извършване на биологична защита на почистени повърхности на скалата и ритуалните ниши от плесени, лишеи и нова растителност, консолидиране, дълбочинно почистване на ерозиралата прорязана корона на „Тракийско скално светилище „Орлови скали”. Реставрация, консервация и експониране на културно-историческа ценност „Старата барутчийница”. Реконструкция и рехабилитация на общински път „Ардино – Дядовци” с дължина 3480.00 м. и ширина около 5 м. Изграждане на екопътека „Орлови скали” с дължина 430 м настилка от 10 см трошен камък на изравнителни пясъчни легла, на подходящи места по дължината на екопътеката са разположени 3 чешми, 2 заслона, 3 беседки, а в началото й – символичен вход към „Орлови скали”. Изграждане на допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района на атракциите, необходима за посещение на атракциите и освежаване на фасади на сградата на общински Исторически музей. Прогнозна стойност без ДДС 2518713.78 BGN Минимална прогнозна стойност без ДДС: 2332178.47, Максимална прогнозна стойност без ДДС: 2518713.78 BGN ІІ.2.2)Опции НЕ ІІ.3)Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката Продължителност в месеци 12

 продължава...

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ III.1)Условия, свързани с изпълнението на поръчката ІІІ.1.1)Изискуеми депозити и гаранции Гаранция за участие -25 000 (двадесет и пет хиляди лева). Гаранция за изпълнение на договора - 2% от стойността на договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранциите се представят в една от следните форми: 1.Парична сума, внесена в касата на община Ардино или по сметка IBAN BG94DEMI92403300055557, BIC: DEMIBGSF при ТБ "Д" АД офис Ардино; 2.Банкова гаранция. В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано следното: Гаранция за участие в процедура/изпълнение на договор с предмет: „Изпълнение на СМР по проект: „По Дяволския мост – към райските пътеки в Ардино”. ІІІ.1.2)Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат Редът и условията за плащане на възнаграждението на изпълнителя на обществената поръчка са определени в договора за възлагане на обществената поръчка, а именно: 1. Аванс, в размер предложен от участника. Авансът е платим в срок до 30 (тридесет) работни дни след подписване на договора за възлагане на обществена поръчка, по банкова сметка, посочена от Изпълнителя в договора, срещу представена фактура. 2. Междинни плащания – след достигане на извършен обем работи, в размер до 65% от стойността на договора, в срок до 30 (тридесет) работни дни след приемане на необходимия обем изпълнени СМР от страна на строителния надзор и възложителя и издадена фактура от страна на изпълнителя.Междинното плащане се извършва на база реално извършени СМР, по единични цени от Количествено-стойностната сметка. При междинното плащане се приспада 10 % от изплатения аванс. 3. Окончателно плащане, в размер на останалите 35% (тридесет и пет процента) от общата цена за изпълнение на дейностите – в срок до 30 (тридесет) работни дни след въвеждане в експлоатация на обектите и представен окончателен доклад, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ). При окончателно плащане се приспада останалият изплатен аванс. ІІІ.1.4)Други особени условия Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 47 ал.1, ал.2 т.1-4 и ал.5 от ЗОП и по чл. 93, ал. 1, чл. 94 и чл. 96, буква “а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета на ЕС. Участникът следва да притежава и да поддържа за целия период на изпълнение на договора, валидна застраховка за „Професионална отговорност в строителството”, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, за извършване на строителни дейности, за обекти първа категория и да не допуска прекъсване в нейното действие. При констатирана липса или невалидност на застраховката, възложителят не дължи плащания по договора и си запазва правото за неговото прекратяване при неотстраняване на нарушението. ІІІ.2)Условия за участие ІІІ.2.1)Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри Изискуеми документи и информация: 1. Списък на документите; 2. Оферта за участие; 3. Административни сведения; 4. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства, свързани с обществената поръчка; 5. Декларация, че участникът ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката; 6. Документ за регистрация на юридическото лице/документ за самоличност на физическото лице; 7. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код - за българско юридическо лице документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност; 8. Документ за закупена документация за участие; 9. Документ за внесена гаранция за участие; 10. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП; 11. Декларация за липсата на обстоятелствата, съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности;12. Декларация за приемане на етичните клаузи на обществената поръчка; 13. Оригинал или нотариално заверено копие на споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка – само за участници, които са обединения/консорциуми; 14. Декларация от членовете на обединението/консорциума;15. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители; 16. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв; 17. Декларация, че при формирането на цената е спазено изискването за минимална цена на труда в строителството; 18. Декларация за приемане на условия проекто- договора; 19. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата – когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представляващия участника; 20. Техническа оферта; 21. Ценова оферта; ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности Изискуеми документи и информация: 1. Копия от годишните баланси и отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) приключени финансови години; 2. Информация за общия оборот и за оборота от строителство, за последните три приключени финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си; 3. Валидна застраховка за „Професионална отговорност в строителството”, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ; 4.За физическите лица копие на данъчна декларация за всяка от предходните три години или друг подходящ документ; 5. Банкова референция или друг документ от обслужващата банка, че участникът разполага с достъп до собствени финансови ресурси, кредитна линия в неусвоен размер най-малко на 1 250 000 лв.; Минимални изисквания: Участникът следва да 1. има минимален документално доказан общ оборот от дейността или доход общо за предходните три приключени финансови години, в размер равен или над 5 000 000 (пет милиона лева). При наличие на подизпълнител, изискването се прилага съответно, според процентното участие на подизпълнителя, като стойността от 5 000 000 лв. оборот за трите години, се умножава по процента на участие на подизпълнителя. Когато участникът е обединение изискването се прилага за обединението като цяло. 2. има минимален оборот от строителство общо за предходните три приключени финансови години над 3 500 000 лв. (три милиона и петстотин хиляди) лева. При наличие на подизпълнител, изискването се прилага съответно, според процентното участие на подизпълнителя, като стойността от 3 500 000 лв. оборот за трите години, се умножава по процента на участие на подизпълнителя, като видът на дейностите, от които следва да е реализиран е в съответствие с дейностите, които подизпълнителят ще извършва, съгласно посоченото в офертата. Когато участникът е обединение изискването се прилага за обединението като цяло. 3. представи доказателство за гарантирано финансиране в размер на най-малко на 1 250 000 лв. (един милион двеста и петдесет хиляди) лева, под формата на пари в брой, гарантирана неотменима кредитна линия, отпусната от банка с добра репутация или друга приемлива форма на разполагаеми средства. Когато участникът е обединение изискването се отнася за общите показатели на обединението като цяло. При наличие на подизпълнител, изискването по настоящата точка не се прилага за него. 4. има валидна застраховка за „Професионална отговорност в строителството”, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, за обекти първа категория. ІІІ.2.3)Технически възможности Изискуеми документи и информация: 1. Списък на договорите за строителство, изпълнени през последните пет години ( в т.ч. два договора за реставрация, консервация и експониране на недвижими паметници на културата с категория "национално значение"), придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти, тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителство, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания; 2. Списък-декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка, в съответствие с изискванията на документацията; 3. Сертификати за управление на качеството ISO 9001:2008; ISO 14001-2005 за внедрена система за управление на околната среда; OHSAS 18001-2007 за внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд всички с обхват строителство, реконструкция и реставрация на паметници на културата и инфраструктурата, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството или еквивалентни на тях; 4. Копие от Удостоверение за вписване в ЦПРС, ведно с талон към него; 5. Списък на ключовите експерти, които участникът ще използва при изпълнението на обществената поръчка; 6. Доказателства за професионална квалификация и опита на ключовите експерти; 7. Справка от НАП за актуалното състояние на трудовите договори, издадена не по-рано от един месец преди крайния срок за подаване на офертата; 8. Декларация, че участниците ще използват материали снабдени със сертификат за качество, който сертификат ще представят при изпълнението на поръчката; Минимални изисквания: Участникът следва да докаже: 1. че е изпълнил най - малко два договора за реставрация, консервация и експониране на недвижими паметници на културата с категория "национално значение". Договорите следва да са успешно изпълнени в посочения период, за което се представят съответните доказателства. Изискването се прилага за обединението като цяло. При наличие на подизпълнител, същият следва да докаже опит при изпълнението на не по-малко от 1 договор, включващ дейностите, които е посочил, че ще извършва. 2. че разполага с механизация/оборудване от специализиран и общ характер, която следва да включва мининмум: Багер -1 брой. Булдозер-1 брой. Челен товарач -1 брой. Асфалтополагаща машина -1 брой. Бетоновоз-1 брой. Самосвал-1 брой. Виброваляк-1 брой. Помпа за водочерпене-1 брой. Изискването се прилага за обединението като цяло. Изискването се прилага за подизпълнителя, в съответствие с вида на дейностите, които ще се извършват от него. 3. че притежава Сертификати за управление на качеството ISO 9001:2008, система за управление за околната среда ISO 14001:2005 и за управление на здравето и безопасност при работа OHSAS 18001:2007 или еквивалентни, всички с обхват на строителство реконструкция и реставрация на паметници на културата и инфраструктурата, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството или еквивалентни на тях. Изискването се прилага за подизпълнителите в съответствие с вида на дейностите, които ще се извършват от него. Изискването се прилага за обединението като цяло. 4. че е вписан в ЦПРС първа група, първа категория и втора група, трета категория. 5. професионалния и технически капацитет на ръководния технически персонал, предлаган за изпълнение на договора с професионални автобиографии на ключовия персонал, както следва: 1.Ръководител на обекта, който да притежава образование, квалификация и правоспосбосност за извършване на дейности по консервация и реставрация, като представи удостоверение от Министерство на културата за вписване в публичния регистър по чл. 165 от Закона за културното наследство с области на дейност по консервация и реставрация; да притежава професионален опит минимум 5 г. като ръководител на обекти; да е бил ръководител на поне три обекта паметници на културата, от които минимум един с категория национално или световно значение. 2. Реставратор, който да притежава най-малко 5 г. професионален опит и да е участвал в изпълнението на КРР на поне три обекта паметници на културата, един от които с национално или световно значение; да притежава удостоверение от Министерство на културата за вписване в публичния регистър по чл. 165 от Закона за културното наследство с области на дейност по консервация и реставрация. 3. Архитект, който да притежава удостоверение от Министерство на културата за вписване в публичния регистър по чл. 165 от Закона за културното наследство с области на дейност по консервация и реставрация, свързани с опазването на архитектурно-строителни и археологически културни ценности; с професионален опит най-малко 5 г., свързан с паметници на културата, в това число паметници на културата с национално или световно значение. 4. Геодезист с удостоверение за вписване в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра и с професионален опит най-малко 3 години. 5. Технически ръководител на обекта -професионалната му квалификация и образование да отговарят на изискванията на чл. 163 от ЗУТ и да има минимум 5 години трудов стаж като строителен инженер и да е бил техн. ръководител на поне един обект паметник на културата с национално или световно значение. 6.Координатор по безопасност и здраве (КБЗ)– да има минимум 3 години стаж на тази позиция и удостоверение за преминат курс за тази позиция. ІІІ.3)Специфични условия при обществени поръчки за услуги  

продължава...

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА ІV.1)Вид процедура ІV.1.1)Вид процедура Открита   ІV.2)Критерии за оценка на офертите ІV.2.1)Критерии за оценка на офертите Икономически най-изгодна оферта при: Посочените по-долу показатели: Показател: цена; тежест: 50 Показател: авансово плащане; тежест: 30 Показател: гаранционен срок; тежест: 10 Показател: срок за изпълнение; тежест: 10   IV.3)Административна информация ІV.3.2)Предишни публикации свързани със същата поръчка ДА Предварително обявление за ОП Номер на обявлението в ДВ 464278 от 12.01.2012 г. ІV.3.3)Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог) Срок за получаване на документация за участие 24.04.2012 г.  Час: 17:00 Платими документи ДА Цена: 50 BGN Условия и начин на плащане В брой в касата на Община Ардино, при получаване на документацията или по банков път, на следната банкова сметка: IBAN: BG91DEMI92408400055554, BIC: DEMIBGSF при ТБ "Д" АД офис Ардино. Достъп до документацията е предоставен и на официалната интернет страница на Община Ардино - www.ardino.bg ІV.3.4)Срок за получаване на оферти или заявления за участие 04.05.2012 г.  Час: 12:00 IV.3.6)Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие Български IV.3.7)Срок на валидност на офертите Продължителност в дни 120 IV.3.8)Условия при отваряне на офертите Дата: 04.05.2012 г.  Час: 17:00 Място гр. Ардино, заседателната зала на Общинска администрация Ардино Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите Участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.   РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ VI.1)Tова представлява периодично възлагане на поръчка НЕ VI.2)Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, ПРОЕКТ: „По Дяволския мост - към райските пътеки в Ардино" VI.4)Процедури по обжалване VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 URL: https://www.cpc.bg. VI.4.2)Подаване на жалби Съгласно чл. 120, ал. 4 от ЗОП VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 URL: https://www.cpc.bg. VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление 09.04.2012 г.