Обществени поръчки

Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради - възложител: Община Драгоман

Наименование:Проектиране на Спортен комплекс - реконструкция на стадион, изграждане на съблекални с лекарски кабинет, възстановителен център и мултифункционална зала - гр.Драгоман и заедно с него да се реализират игрище към детска градина в с.габер и открит фитнес в централната градска част на гр.Драгоман Възложител: Община Драгоман Oсн. предмет: Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради Прогнозна стойност: 40 000  лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 23/04/2012, 15:00 ч.  

Виж цялата поръчка

 

BG-гр.Драгоман

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Драгоман, ул.Захари Стоянов № 26, За: Андрей Иванов - кмет на Община Драгоман, България 2210, гр.Драгоман, Тел.: 07172 2103, E-mail:obshtina_dragoman@abv.bg, Факс: 07172 2365 Място/места за контакт: Община Драгоман - гр.Драгоман Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: https://www.obshtinadragoman.com. Адрес на профила на купувача: https://www.obshtinadragoman.com.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Услуги   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Проектиране на Спортен комплекс - реконструкция на стадион, изграждане на съблекални с лекарски кабинет, възстановителен център и мултифункционална зала - гр.Драгоман и заедно с него да се реализират игрище към детска градина в с.габер и открит фитнес в централната градска част на гр.Драгоман   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 71315000 Описание: Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Изработване на технически проект за обект "Спортен център- реконструкция на стадион,изграждане на съблекални с лекарски кабинет и възстановителен център, мултифункционална зала в гр.Драгоман.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 40000 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Община Драгоман   NUTS: BG412   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Изработване на технически проект за обект "Спортен център- реконструкция на стадион,изграждане на съблекални с лекарски кабинет и възстановителен център, мултифункционална зала в гр.Драгоман.Съдържание на проектни части - архитектурна, конструктивна, електроинсталация, ВиК, ОВК,енергийна ефективност, хидроложки и геоложки доклад, план за безопасност и здраве, пожарна безопасност, паркоустройство и сметна документация   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: За информация https://www.obshtinadragoman.com   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 23/04/2012 15:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: ДА   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Община Драгоман   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 18/04/2012