Обществени поръчки

Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища - възложител: Община Костинброд

Наименование:Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд Възложител: Община Костинброд Oсн. предмет: Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища; Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища Прогнозна стойност: 226 250 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 19/04/2012, 16:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Костинброд

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Костинброд, ул"Охрид" №1, За: Димитър Петров, Теодора Гогова, Снежа Трендафилова, РБългария 2230, Костинброд, Тел.: 0721 68701, E-mail:obshtina@kbrod.net, Факс: 0721 68777 Място/места за контакт: "Център за информация и обслужване на гражданите" Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: https://www.kostinbrod.bg. Адрес на профила на купувача: https://www.kostinbrod.bg.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: „Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд” с три обособени позиции: 1. първа обособена позиция: „Основен ремонт на четвъртокласен път SFO 2406/ I-81 София – Калотина – Петърч”. 2. втора обособена позиция: „Поддържане и ремонт на пътни настилки на улици и пътища на територията на община Костинброд”. 3. трета обособена позиция: „Поддръжка на пътни участъци, на територията на община Костинброд чрез насипване с трошено – каменна настилка”.   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45233000, 45233200 Описание: Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: обема и количеството на видовете работи по отделните позиции са подробно описани в техническите задания,одобрени от възложителя и неразделна част от тази покана. Техническите задания са публикувани на интернет адрес https://www.kostinbrod.bg Срок за изпълнение на поръчката До 30.11.2012 г., а разплащанията в рамките на бюджетната 2012 г. Строително ремонтните работи по изпълнението на настоящата поръчка ще се изпълняват в размер до изчерпване на предвидения финансов ресурс, в съответствие с офертата на кандидатите. Обособени позиции – три обособени позиции и тяхната прогнозна стойност, както следва: 1. Основен ремонт на четвъртокласен път SFO 2406/ I-81 София – Калотина - Петърч.- 109583,00 лв.без ДДС. 2. Поддържане и ремонт на пътни настилки на улици и пътища на територията на община Костинброд. – 91667,00 лв. без ДДС. 3. Поддръжка на пътни участъци, на територията на община Костинброд чрез насипване с трошено – каменна настилка- 25000,00 лв. без ДДС.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 226250 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Община Костинброд   NUTS: BG412   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1. Оферта могат да подадат всички български или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения; 2. По отношение на участниците не следва да са на лице условията посочени в чл.47, ал.1,ал.2 и ал.5 от ЗОП; 3. Да притежават валидна към обявената крайна дата за подаване на офертите «Застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството»., съгласно ЗУТ и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. 4. Да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от Втора група, Трета категория (ІІ група, ІІІ категория); Участниците трябва да имат опит в областта на изграждане, ремонт и поддръжка на пътища. Минимални изисквания за доказване на опит: 1. при участие за позиция 1 – в съответствие с чл.50, ал.1, т.3 и чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП, да има изпълнен минимум един договор, или договори за строителство на стойност не по-малко от 100 000,00 лв. без ДДС в областта на изграждането на пътища, изпълнени през последните пет години; придружени с препоръки за добро изпълнение. В препоръките да се сочи стойността, дата, място на строителството, както и дали е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. 2. при участие за позиция 2 - в съответствие с чл.50, ал.1, т.3 и чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП да има изпълнен минимум един договор, или договори на стойност не по-малка от 90 000,00 лв. без ДДС в областта на ремонта и/или изграждането на пътища, изпълнени през последните пет години; придружени с препоръки за добро изпълнение. В препоръките да се сочи стойността, дата, място на строителството, както и дали е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. 3. при участие за позиция 3 - в съответствие с чл.50, ал.1, т.3 и чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП да има изпълнен минимум един договор, или договори на стойност не по-малка от 20 000,00 лв. без ДДС в областта на ремонта и/или изграждането на пътища, изпълнени през последните пет години; придружени с препоръки за добро изпълнение. В препоръките да се сочи стойността, дата, място на строителството, както и дали е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. При участие за повече от една позиция – участникът следва да отговаря едновременно на изискванията на позициите, за които участва. ________________________________________ ________________________________________ Участникът следва да има собствени или наети квалифицирани технически лица, при участие за една или повече позиции както следва: – минимални изисквания : за всички обособени позиции : - 1 (един) инженер със специалност „Пътно строителство” , - 1 ( един) строителен техник За обособена позиция 1, освен предходните квалифицирани технически лица, участникът следва да разполага с : -1 (един) геодезист Участникът следва да разполага с техническо оборудване в пълна техническа изправност, необходимо за изпълнение на поръчката. Минимално изискуемо техническо оборудване/ собствено или наето/ е: - минимални изисквания: за всички обособени позиции: 1. Товарен автомобил самосвал – мин. 1бр. 2. Комбиниран багер товарач/челен товарач – мин. 1 бр. Специфични изисквания за съответните обособени позиции: - за обособена позиция 1: 1. машина асфалтополагач – мин. 1 бр. 2. валяк – пневматичен – мин. 1 бр. 3. валяк – двубандажен -мин. 1 бр. 4. машина за напръскване с асфалтова емулсия – мин. 1 бр. 5. пътна фреза – мин. 1бр. - за обособена позиция 2: 1. фугорез за асфалтови настилки – мин. 1 бр. 2. къртач за асфалтови настилки - мин. 1бр. 3. валяк – вибрационен - мин. 1 бр. 4.компресор за чистене на основи на кръпки – мин. 1 бр. 5.битумни казанчета -мин . 2 бр. 6.мулти функционална машина за изкърпване на дупки с битумна емулсия и минерална фракция. – мин. 1 бр. - за обособена позиция 3: 1.валяк – мин. 1 бр.2.авто грейдер – мин.1 бр.3.водоноска -мин.1 бр.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 1. Предлагана цена - 60% 2. Срок на гаранция - 40%   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 19/04/2012 16:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Публичната покана, документацията за участие, образците на документи, проектите на договори са публикувани на интернет адреса на община Костинброд https://www. kostinbrod.bg., Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено лице или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка офертите си на адреса на Възложителя: гр.Костинброд, ул.”Охрид” №1, „Център за информация и обслужване на гражданите”( деловодството) до 16.00 часа на 19.04.2012 година.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 18/04/2012