Обществени поръчки

Работи по ремонт на пътища - възложител: Община Марица

Наименование:Текущ ремонт на асфалтова настилка по вътрешна улична мрежа в населените места на Община Марица Възложител: Община Марица Oсн. предмет: Работи по ремонт на пътища Прогнозна стойност: 228 000  лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 18/04/2012, 15:00 ч.  

Виж цялата поръчка

 

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Марица, Област Пловдив, бул. "Марица" № 57А, За: Петър Минков, България 4003, Пловдив, Тел.: 032 907803, E-mail: minkov_maritsa@abv.bg, Факс: 032 951934 Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.maritsa.org. Адрес на профила на купувача: https://maritsa.org/staticpages/show/9.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Текущ ремонт на асфалтова настилка по вътрешна улична мрежа в населените места на Община Марица – с. Бенковски, с. Войсил, с. Костиево, с. Радиново, с. Царацово, с. Труд, с. Граф Игнатиево, с. Калековец, с. Войводиново, с. Скутаре, с. Рогош, с. Трилистник и с. Маноле   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45233142 Описание: Работи по ремонт на пътища   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Общата площ на компрометираната асфалтова настилка, предвидена за текущ ремонт е около – 11 000 м. , от които около 2 500м изкърпване на единични дупки и деформации и около 8 500м за доставка и полагане на асфалтобетон на големи участъци.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 228000 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Територията на Община Марица, Област Пловдив   NUTS: BG421   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Участникът трябва да представи: Списък на договорите за строителство, само от вида, предмет на настоящата поръчка, като кандидатът трябва да е изпълнил поне 10 подобни обекта от съшия вид и стойност за последните 3 години, с приложено копие на всеки договор, референция от съответния Възложител и акт за приемане на извършвените видове СМР; Кандидатът трябва да докаже оборот от строителство само на обекти, предмет на настоящата поръчка /от транспортното строителство/ за последните 3 години /2009г.-2011г. вкл./ в размер не по-малко от 600 000 лв. без ДДС; Кандидатът трябва да докаже средносписъчен годишен състав на персонала за последните 3 години не по-малко от 100 човека, назначени на трудов договор или към момента на подаване на офертата да разполага с минимум 50 човека изпълнителски състав за изпълнение на поръчката, доказан със Справка от НАП за актуалните трудови договори; Кандидатът следва да докаже че разполага с най-малко: двама инженери със специалност „Пътно строителство” и един инженер - геодезист, един координатор по качество със съответните документи, един координатор по безопасни и здравословни условия на труд, като всички лица следва да са назначени на трудови договори и притежават трудов стаж по специалността минимум 5 г.; Кандидата следва да разполага с минимум 4 строителни техници със специалност „Строителство и архитектура”, назначени на трудови договори и с трудов стаж минимум 5г., Кандидатът трябва да разполага с най-малко 4 асфалтополагащи звена, окомлектовани със съответните машини - асфалтополагащи машини, валяци, оборудване; Кандидатът трябва да има внедрени системи за управление на качеството, на здравето и безопасността и на околната среда, доказани със съотвентите удостоверения по ISO 9001:2008 със Сертификат за производствен контрол, ISO 14001:2004 и ISO 18001:2007, с обхват съответствуващ на предмета на поръчката, Удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър към Камара на строителите в България за строежи от първа и втора категория от втора група - транспортна инфраструктура; Кандидатъта трябва да разполага с акредитирана строителна лаборатория с обхват, съответстващ на предмета на поръчката, с мин. двама лаборанти, назначени на трудов договор. Кандидатите следва да притежават собствена или наета асфалтова база, разположена на максимално разстояние 50 км. от което и да е населено място, чиито улици са предвидени за асфалтиране. Техническото задание и прогнозна КС са публикувани в интернет сайта на Възложителя, като кандидатите следва да направят ценовите си предложения съгласно публикувания образец на ценова оферта /Приложение № 2/ и Техническо предложение съгласно публикувания образец /Приложение № 3/. Оценяването на офертите по критерия "предлагана цена" ще се извършва по посочената от участниците обща цена без ДДС, формирана като сбор от отделните единични цени по видове СМР. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е до 60 дни, считано от датата на подписване на договора.  

продължава...

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: К1 - Предлагана цена с тежест - 30% К2 - Гаранционен срок с тежест - 10%. Конкретната оценката по тези показатели се определя (изчислява) до втория знак след десетичната запетая по следната формула: К1/2 = (K min / К конкретна ) х съответната посочена тежест (процент - 30%/10%). КЗ - Организация и план на работа с тежест – 60%. Оценката се получава по формулата КЗ = (Т1+Т2+ТЗ) х 60/ 100, където: Т1 /макс. 50т./ - Предлаган подход, план за работа и огранизация, приложени към Техническата оферта и се оценява по следните критерии: При пълно и детайлно описани организация, план за работа с описание на разпределение във времето на техническите и човешките ресурси за всички етапи за изпълнението на строителството - 50т. При пропуски и непълно описание на организацията и плана за работа - 30т. При липса на описание на организацията и план за работа – 0т.; Т2/ макс. 40т./ – технологична последователност на строителните процеси, който се оценява по следните критерии: Кандидатът е съобразил всички технологични срокове и етапи за изпълнението на строителството. При правилна технологична последователност на всички строителни процеси (представени в ЛКП, приложен към Техническата оферта) - 40 т. При установени несъответствия в технологичната последователност на строителни процеси и когато Кандидатът не е съобразил всички технологични срокове и етапи за изпълнението на строителството - 20 т. При установени значителни несъответствия с технологията или нарушена последователност на технологичните срокове и етапи за изпълнението на строителството — 5 т.; Т3 /макс. 10т./ - Предложена програма, мерки за опазване на околната среда и се оценява по следните критерии: При предложени и обосновани мерки за опазване на околната среда - 10т., При предложени без ясна обосновка мерки за опазване на околната среда - 5т., При непредложени мерки - 0 т. Кобщо= К1+К2+К3 Класирането се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка.   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 18/04/2012 15:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Публичната покана, количествените сметки за обектите и образците на приложенията са публикувани на интернет адреса на Възложителя: https://maritsa.org/staticpages/show/9   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 18/04/2012