Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи - възложител: Община Лясковец

Наименование:Основен ремонт на улиците в населените места и общинската пътна мрежа на територията на община Лясковец през 2012 год. Възложител: Община Лясковец Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 103 655 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 28.05.2012 г.,  17:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Лясковец: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1)Наименование, адреси и лица за контакт Община Лясковец, област Велико Търново, пл. "Възраждане" № 1, За: Недялко Недялков, Р България 5140, Лясковец, Тел.: 0619 22055, E-mail: obshtina@liaskovets.net, Факс: 0619 22045 Място/места за контакт: Община Лясковец Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.lyaskovets.net. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти. Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти. I.2)Вид на възложителя и основна дейност/и Регионален или местен орган Основна дейност на възложителя Обществени услуги Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и НЕ РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА II.1)Описание II.1.1)Наименование на поръчката, дадено от възложителя “Основен ремонт на улиците в населените места и общинската пътна мрежа на територията на община Лясковец през 2012 год.” II.1.2)Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата Строителство Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите Място на изпълнение: Община Лясковец Код NUTS: BG321 ІІ.1.3)Настоящото обявление е за Възлагане на обществена поръчка ІІ.1.5)Кратко описание на поръчката “Основен ремонт на улиците в населените места и общинската пътна мрежа на територията на община Лясковец през 2012 год.” с обособени позиции, както следва: Позиция I. Основен ремонт на улици в гр. Лясковец, с. Козаревец и с. Мерданя. Позиция II. Основен ремонт на общинска пътна мрежа”. - Път ІV- 40044 (VTR2180) Добри дял – Родина; - Път ІV-53002 (VTR2184) Драгижево - Церова кория; - Път ІV-51419 (VTR1014) Драгижево – Мерданя; - Път ІV-40923 (VTR1286) Джулюница – Кесарево; - Път ІV-40925 (VTR2287) гара Джулюница – Бреговица. ІІ.1.6)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 45000000 Описание: Строителни и монтажни работи ІІ.1.7)Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация НЕ ІІ.1.8)Обособени позиции ДА Оферти трябва да бъдат подадени: За всички обособени позиции ІІ.1.9)Ще бъдат приемани варианти НЕ   II.2)Количество или обем на поръчката ІІ.2.1)Общо количество или обем 1. За Позиция I. Основен ремонт на улици в гр. Лясковец, с. Козаревец и с. Мерданя стойността на финансовия ресурс на възложителя, предназначен за строително-монтажните работи е до 38 000,00 лв. (тридесет и осем хиляди). Средствата се осигуряват от капиталови разходи – собствени средства на Община Лясковец за 2012 г. Изпълнението на поръчката ще се извършва според осигуреният финансов ресурс, но не по-късно от 31.10.2012 год. 2. За Позиция II. Основен ремонт на общинска пътна мрежа: - Път ІV- 40044 (VTR2180) Добри дял – Родина; - Път ІV-53002 (VTR2184) Драгижево - Церова кория; - Път ІV-51419 (VTR1014) Драгижево – Мерданя; - Път ІV-40923 (VTR1286) Джулюница – Кесарево; - Път ІV-40925 (VTR2287) гара Джулюница – Бреговица. Прогнозна стойност без ДДС 103655 BGN ІІ.2.2)Опции НЕ ІІ.3)Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката Завършване 31.10.2012 г.  

продължава..

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ III.1)Условия, свързани с изпълнението на поръчката ІІІ.1.1)Изискуеми депозити и гаранции 1. Гаранция за участие: гаранцията за участие е в размер на 1243 лв. (хиляда двеста четиридесет и три лева). Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: банкова гаранция или парична сума, внесена в касата на Община Лясковец или по сметка на общината: BIC: IORTBGSF, IBAN: BG11IORT80433300180001, Търговска банка „Инвестбанк” АД - гр. Велико Търново. Гаранцията за участие се задържа и освобождава по реда на чл. 61 и чл. 62 от Закон за обществени поръчки. 2. Гаранция за изпълнение: Гаранцията за изпълнение е в размер на 2 % (два процента) от стойността на договора за възлагане на обществена поръчка. Гаранцията се представя в една от следните форми: парична сума, внесена в касата на Община Лясковец или по сметка на общината: BIC: IORTBGSF, IBAN: BG11IORT80433300180001, Търговска банка „Инвестбанк” АД - гр. Велико Търново, или банкова гаранция. Условията и сроковете за задържане и освобождаването й се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. ІІІ.1.2)Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат Общата стойност на финансовия ресурс на възложителя, предназначен за строително-монтажните работи по обособена позиция ІІ е 86 386,00 лв. (осемдесет и шест хиляди триста осемдесет и шест лева и тридесет и три стотинки). Средствата се осигуряват от целевата субсидия от републиканския бюджет за капиталови разходи на Община Лясковец за 2012 год. ІІІ.2)Условия за участие ІІІ.2.1)Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри Изискуеми документи и информация: 1. Административни сведения (Образец № 1); 2. Документ за закупена документация за участие – копие; 3. Документ за внесена гаранция за участие – оригинал; 4. Копие от документ за регистрация на участника или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. 5. Документ за регистрация в съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите, документ за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) или декларация, че кандидатът не е регистриран по ЗДДС – заверено от участника копие; 6. Копие от годишните финансови отчети за 2009, 2010 и 2011 г., съдържащи счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и справка за приходите на строителни предприятия, заедно с копия на одитните доклади от експерт – счетоводителя, заверил финансовите отчети за последните 3 финансови години (2009, 2010, 2011 г). Ако участникът не подлежи на одит, следва да представи декларация за това обстоятелство в свободен текст. 7.Справка – декларация на изпълнени договори за последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011 г.), придружена от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти, като тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, вкл. лице за контакт, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания (Образец № 5); 8. декларация за средно-списъчният състав за месеца, предхождащ месеца на публикуване на решението за откриване на настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка (Приложение № 9); 9.Списък – декларация на лица, ангажирани в изпълнението на поръчката с приложени документи, доказващи образователно – квалификационна степен и професионален опит на лицата (Приложение № 8); 10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за наличието или липсата на подизпълнител / подизпълнител (Приложение № 5); 11.Справка за подизпълнителите, които ще участват при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнител; 12. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Приложение № 6); 13. Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП (Приложение № 1); 14.Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП (Приложение № 2); 15. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (Приложение № 3); 16. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за запознаване с обстоятелствата, които биха повлияли при изготвянето на офертата и приемане на условията в проекта на договора (Приложение № 4); 17. Списък - декларация на наличните (собствени или наети) транспортни средства и техническо оборудване, предназначени за изпълнение на поръчката (Образец № 6); 18. Проект на договор (Образец № 4); 19. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП за спазено изискване за минимална цена на труда (Приложение № 10); 20. Копие на застраховка за професионална отговорност съгласно чл. 171 от ЗУТ със срок на действие, не по-малък от срока на валидност на офертата; 21. Техническо предложение (Образец № 2); 22. Ценовото предложение, заедно с анализи, изготвено по приложения в настоящата документация (Образец № 3). ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности Изискуеми документи и информация: Копие от годишните финансови отчети за 2009, 2010 и 2011 г., съдържащи счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и справка за приходите на строителни предприятия, заедно с копия на одитните доклади от експерт – счетоводителя, заверил финансовите отчети за последните 3 финансови години (2009, 2010, 2011 г). Ако участникът не подлежи на одит, следва да представи декларация за това обстоятелство в свободен текст. Минимални изисквания: Участникът трябва да е реализирал общ оборот от строителство за последните 3 (три) финансови години (2009, 2010 и 2011 г.), в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, в размер на не по-малко от 100 000 лв. (сто хиляди лева) без включен данък върху добавената стойност (ДДС). ІІІ.2.3)Технически възможности Изискуеми документи и информация: 1. Справка – декларация на изпълнени договори за последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011 г.), придружена от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти, като тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, вкл. лице за контакт, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания (Образец № 5); 2.Участниците представят декларация за средно-списъчният състав за месеца, предхождащ месеца на публикуване на решението за откриване на настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка (Приложение № 9); 3. Списък – декларация на лица, ангажирани в изпълнението на поръчката с приложени документи, доказващи образователно – квалификационна степен и професионален опит на лицата (Приложение № 8); 4. Списък - декларация на наличните (собствени или наети) транспортни средства и техническо оборудване, предназначени за изпълнение на поръчката Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011 г.), поне един договор с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка, придружен с най-малко една референция; 2.- Участникът трябва да има средно-списъчен състав не по-малко от 5 (пет) работници / служители, наети по трудово правоотношение към месеца, предхождащ месеца на публикуване на решението за откриване на настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка; 3.- Участникът следва да разполага със следния екип за изпълнение на поръчката: а). Шофьори – 2 бр. които да отговарят на следните минимални изисквания: - професионален опит - минимум 2 години; - категория „С”; 4. Участниците трябва да разполагат или да имат възможност да осигурят най малко следната механизация за изпълнение на ремонтните работи: - необходимо оборудване за технологията „PATCHMATIC – 1 бр.; - самосвал – 1 бр.; - валяк – 1 бр. б). Оператор на машина, работеща по технология „Пичматик” или еквивалентна – 2 бр., които да отговарят на следните минимални изисквания: - професионален опит - минимум 2 години. ІІІ.3)Специфични условия при обществени поръчки за услуги   РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА ІV.1)Вид процедура ІV.1.1)Вид процедура Открита   ІV.2)Критерии за оценка на офертите ІV.2.1)Критерии за оценка на офертите Най-ниска цена   IV.3)Административна информация ІV.3.3)Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог) Срок за получаване на документация за участие 18.05.2012 г.  Час: 17:00 Платими документи ДА Цена: 5 BGN Условия и начин на плащане Заплащане в Информационен център на Община Лясковец ІV.3.4)Срок за получаване на оферти или заявления за участие 28.05.2012 г.  Час: 17:00 IV.3.6)Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие Български IV.3.7)Срок на валидност на офертите Продължителност в дни 120 IV.3.8)Условия при отваряне на офертите Дата: 29.05.2012 г.  Час: 09:00 Място Залата на Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. “Възраждане ” № 1. Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите Представители на участниците в обществената поръчка или неправителствени организеции   РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ VI.1)Tова представлява периодично възлагане на поръчка НЕ VI.2)Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС НЕ VI.4)Процедури по обжалване VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 URL: https://www.cpc.bg. VI.4.2)Подаване на жалби Съгласно чл. 120 от ЗОП. VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 URL: https://www.cpc.bg. VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление 11.04.2012 г.  

продължава...

  ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 / Наименование Основен ремонт на улици в гр. Лясковец, с. Козаревец и с. Мерданя 1)Кратко описание Предвидените ремонтни работи имат за цел възстановяване равността на пътното покритие, нарушена от единични неравности (дупки). Състоянието на настилката, съоръженията и другите елементи на улиците са установени въз основа на оглед, извършен визуално. Ремонтни работи ще се извършат на следните обекти: - гр. Лясковец – основен ремонт на улични настилки; - с. Козаревец – основен ремонт на улични настилки; - с. Мерданя – основен ремонт на улици. Планиране и избор на вида на пътно-ремонтните работи: Предвижда се възстановяване на нарушената равност на настилките - изкърпване на дупки. Изкърпването ще се извърши по технологията „PATCHMATIC” или еквивалентна. Не се предвижда ремонт на мрежовидни пукнатини и единични пукнатини. Не се предвижда ремонт на улични съоръжения. 2)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 45000000 Описание: Строителни и монтажни работи 3)Количество или обем Стойността на финансовия ресурс на възложителя, предназначен за строително-монтажните работи е до 38 000,00 лв. (тридесет и осем хиляди). Средствата се осигуряват от капиталови разходи – собствени средства на Община Лясковец за 2012 г. Изпълнението на поръчката ще се извършва според осигуреният финансов ресурс, но не по-късно от 31.10.2012 год. Прогнозна стойност, без ДДС 31666 валута EUR 4)Информация за начална дата/краен срок за изпълнение Начална дата  г. , Крайна дата 31.10.2012 г.   ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 / Наименование Основен ремонт на общинска пътна мрежа 1)Кратко описание - Път ІV- 40044 (VTR2180) Добри дял – Родина; - Път ІV-53002 (VTR2184) Драгижево - Церова кория; - Път ІV-51419 (VTR1014) Драгижево – Мерданя; - Път ІV-40923 (VTR1286) Джулюница – Кесарево; - Път ІV-40925 (VTR2287) гара Джулюница – Бреговица. 2)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 45000000 Описание: Строителни и монтажни работи 3)Количество или обем Общата стойност на финансовия ресурс на възложителя, предназначен за строително-монтажните работи по обособена позиция ІІ е 86 386,00 лв. (осемдесет и шест хиляди триста осемдесет и шест лева и тридесет и три стотинки). Средствата се осигуряват от целевата субсидия от републиканския бюджет за капиталови разходи на Община Лясковец за 2012 год. Прогнозна стойност, без ДДС 71988 валута BGN 4)Информация за начална дата/краен срок за изпълнение Срок в дни 60