Обществени поръчки

Строителни работи на терени на съоръжения за отдих и развлечение - възложител: Столична Община

Наименование:Ремонт, възстановяване и обновяване на паркове и градски пространства на територията на Столична община по обособени позиции Възложител: Столична Община Oсн. предмет: Строителни работи на терени на съоръжения за отдих и развлечение Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 14.5.2012 - 17:00 ч.  

Виж цялата поръчка

    Източник: Tenders Electronic Daily  

BG-София: Строителни работи на терени на съоръжения за отдих и развлечение

2012/S 70-116079

Обявление за поръчка

Строителство

Директива 2004/18/ЕО Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт Столична Община ул. Московска №33 Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и концесии" На вниманието на: Диана Иванова 1000 София БЪЛГАРИЯ Телефон: +359 29377311 Адрес за електронна поща: d.ivanova@sofia.bg Факс: +359 29377467 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган : https://www.sofia.bg Допълнителна информация може да бъде получена от: Столична Община бул. "П. Каравелов" №5 Място/места за контакт: Дирекция "Зелена система" На вниманието на: Корнелия Нинкова 1000 София БЪЛГАРИЯ Телефон: +359 29522864 Адрес за електронна поща: so_green@abv.bg Факс: +359 29522978 Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от: Горепосоченото/ите място/места за контакт Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на: Столична община ул. "Московска" №33 Място/места за контакт: Фронт офис На вниманието на: Дирекция "Обществени порчки и концесии" 1000 София БЪЛГАРИЯ Телефон: +359 29377506 I.2)Вид на възлагащия орган Регионален или местен орган I.3)Основна дейност Общи обществени услуги I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не Раздел ІІ: Обект на поръчката II.1)Описание II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: Ремонт, възстановяване и обновяване на паркове и градски пространства на територията на Столична община по обособени позиции: Позиция 1. Ремонт и възстановяване на пространството около паметника на площада „Патриарх Евтимий”; Позиция 2. Ремонт на подхода на Южен парк III част откъм ул. „Козяк”. II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите Строителство Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: паркове и градски пространства на територията на Столична община, както следва: Позиция 1. Пространството около паметника на площад „Патриарх Евтимий”; Позиция 2. Южен парк III част откъм ул. „Козяк”. код NUTS BG411 II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП) Обявлението обхваща обществена поръчка II.1.4)Информация относно рамковото споразумение II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите Обществената поръчка обхваща изпълнение на ремонтни дейности, възстановяване и обновяване на паркове и градски пространства на територията на Столична община, както следва: Позиция 1. Ремонт и възстановяване на пространството около паметника на площад „Патриарх Евтимий”. Териториален обхват: Участъкът предмет на проекта е около 700 м2 и обхваща площадното пространство и градинката към „Нотариата”. Ремонтът включва: — Настилки – Подмяна на настилката с гранитни плочи в растер, — Зелени площи и растителност, — Осветление, — Архитектурни елементи – пейки, кошчета, — Чешма с ВиК връзки. Позиция 2. Ремонт на подхода на Южен парк III част откъм ул. „Козяк”. Териториален обхват: Участъкът, предмет на проекта е около 3 650 м2, в т.ч. 2 693 м2 асфалтова настилка и 522 м2 декоративна настилка от паваж и плочи в растер. Местоположение кв. 187А, УПИ II, по плана на м. „Южен парк кв. „Иван Вазов”. Ремонтът включва: — Настилки – ремонт на настилките, — Парково осветление. II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV) 45236200 II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не II.1.8)Обособени позиции Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да Оферти могат да бъдат подавани за само една обособена позиция II.1.9)Информация относно вариантите Ще бъдат приемани варианти: не II.2)Количество или обем на поръчката II.2.1)Общо количество или обем : Съгласно количествено - стойностни сметки приложени в Документацията за участие. II.2.2)Информация относно опциите Опции: не II.2.3)Информация относно подновяванията Тази поръчка подлежи на подновяване: не II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение Информация относно обособените позиции Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: Ремонт и възстановяване на пространството около паметника на площад „Патриарх Евтимий” 1)Кратко описание Териториален обхват: Участъкът предмет на проекта е около 700 м2 и обхваща площадното пространство и градинката към „Нотариата”. Ремонтът включва: — Настилки – Подмяна на настилката с гранитни плочи в растер, — Зелени площи и растителност, — Осветление, — Архитектурни елементи – пейки, кошчета, — Чешма с ВиК връзки. 2)Oбщ терминологичен речник (CPV) 45236200 3)Количество или обем Съгласно количествено - стоиностни сметки приложени в документацията. 4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване в дни: 50 (считано от датата на възлагане на поръчката) 5)Допълнителна информация относно обособените позиции Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: Ремонт на подхода на Южен парк III част откъм ул. „Козяк” 1)Кратко описание Териториален обхват: Участъкът, предмет на проекта е около 3 650 м2, в т.ч. 2 693 м2 асфалтова настилка и 522 м2 декоративна настилка от паваж и плочи в растер. Местоположение кв. 187А, УПИ II, по плана на м. „Южен парк кв. „Иван Вазов”. Ремонтът включва: — Настилки – ремонт на настилките, — Парково осветление. 2)Oбщ терминологичен речник (CPV) 45236200 3)Количество или обем Съгласно количествено - стойностни сметки приложени в документацията за участие. Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 0,00 BGN 4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване в дни: 40 (считано от датата на възлагане на поръчката) 5)Допълнителна информация относно обособените позиции  

продължава...

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация III.1)Условия във връзка с поръчката III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции: Гаранция за участие в размер на: Позиция1. Ремонт и възстановяване на пространството около паметника на площад „Патриарх Евтимий” - 2 500 /двехиляди и петстотин / BGN; Позиция2. Ремонт на подхода на Южен парк III част откъм ул. „Козяк” – 1583 /хиляда петстотин осемдесет и три/ лева. Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми: — парична сума, внесена по банкова сметка на Столична община IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33 00 83 01, BIC код: SOMBBGSF, Общинска банка, клон “Врабча”, ул.”Врабча” № 6, на името на Столична община, дирекция “Финанси”. Или. — банкова гаранция за срока на валидност на предложението/оригинал/. Гаранция за изпълнение в размер на 3 % от прогнозната стойност на договора, представена в една от следните форми: — парична сума, внесена по банкова сметка на Столична община IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33 00 83 01, BIC код: SOMBBGSF, Общинска банка, клон “Врабча”, ул. ”Врабча” № 6, на името на Столична община, дирекция “Финанси”; или, — банкова гаранция /оригинал/ валидна за срока на договора. Гаранцията за изпълнение се представя при сключване на договора. III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат: Финансирането е от бюджета на Столична община, включен в капиталовата програма на дирекция "Зелена система". III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката: III.1.4)Други особени условия Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : да Описание на особените условия: Обстоятелства, наличието на които води до отстраняване на участниците: Липса на декларации или наличие на обстоятелства по чл.47,ал.1,ал.2 и ал.5 от ЗОП. Непредставяне на документи по чл. 56 от ЗОП. Непредставяне на документи по чл.50, ал.1 от ЗОП. Непредставяне на документи по чл.51, ал.1, т.2, 4,7 и 10 от ЗОП. Участник се отстранява от процедурата и когато не отговаря на минималните изисквания на Възложителя и други изисквания посочени в документацията за участие. Участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнението на строежи ІІІ-та категория и да притежава удостоверение за четвърта група строежи, съгласно чл.3, ал.2 от Закона за камарата на строителите, обн. ДВ, бр. 108/29.12.2008г. и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, обн. ДВ, бр. 65/10.8.2007г. В случай, че участникът участва като обединение достатъчно е един член на обединението да има такава регистрация. III.2)Условия за участие III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. В случай, че Участникът е обединение, изброените изисквания по раздел ІІІ.2.2. и ІІІ.2.3. от обявлението, ще се прилагат кумулативно за обединението като цяло. Участниците в процедурата трябва да представят:Регистрационни документи на Участника: — единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или копие от документа за регистрация – копие заверено с подпис и печат на лицето определено по съдебна регистрация да представлява дружеството (за юридическо лице, което е регистрирано в България), — документ за регистрация на чуждестранното лице, съобразно националното му законодателство, като документът бъде представен в официален превод на български език (за юридическо лице, което не е регистрирано в България), — когато не е представен ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, участниците – юридически лица или еднолични търговци, прилагат и удостоверение за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, като документът бъде представен в официален превод на български език, Същия следва да бъде издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени, (извлечение от търговския регистър или друг аналогичен документ, издаден от съд, регистър на дружества, търговска камара или друга институция, надлежно упълномощена по законите на юрисдикцията, които съдържат изрично и ясно разкриване на самоличноста на закония/те представител/и на участника, като документът бъде представен в официален превод на български език (за юридическо лице, което не е регистрирано в България), — датата на издаване на удостоверението за актуално състояние или на еквивалентен документ от съответната държава трябва да е до 4 месеца преди крайния срок за подаване на оферти за обществената поръчка; 2.Декларации по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП. Когато участникът предвижда при изпълнението на поръчката да ползва подизпълнители в офертата посочва подизпълнителите, които ще участват, дела на тяхното участие,вида на работите, които ще извършват и данните по чл.24, ал.2 от Правилника за прилагане на ЗОП, посочените документи се представят за всеки от подизпълнителите. Декларация за подизпълнителите. Декларация от подизпълнител. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, трябва да се представи заверено копие от договора за учредяване, с който се доказва създаването на обединението. Посочените документи се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Списък на документите, съдържащи се в офертата с посочен номер на страница, подписан от участника. Всеки участник може да подава оферти само за една обособена позиция. В случай, че едно физическо или юридическо лице е член на обединение – участник в процедурата, същото не може да подава самостоятелна оферта или да бъде член на друго обединение, участник за други обособени позиции в същата обществена поръчка. III.2.2)Икономически и финансови възможности Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: 1. Копие от валидна застраховка за,,Професионална отговорност”, съгласно чл.171 от ЗУТ за строежи III-та категория; 2. Заврени от участика копия от годишните счетоводни баланси и отчети за приходи и разходи за последните 3 години /2009, 2010 и 2011г./; 3. Информация за общия оборот от изпълнени СМР за последните 3 години /2009, 2010 и 2011г./ в зависимост от датата на която е участникът е учреден или е започнал дейността си. Информацията се посочва по години съгласно Образец № 7. Изисквано минимално/ни ниво/а: 1.Участникът трябва да има издадена на негово име валидна застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ, като лице изпълняващо строителна дейност за строежи III-та категория; 2.Участникът да има общо оборот от изпълнение на СМР за последните 3 години /2009, 2010и 2011г. / както следва: — за 1 позиция - не по-малко от 750 000 BGN, — за 2 позиция - не по-малко от 475 000 BGN. III.2.3)Технически възможности Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: 1. Списък /Образец № 8/ с изпълнениете договори за СМР през последните 5 години придружен 5 броя референции за посочените в него договори. В препоръките трябва да бъдат посочени стойността, дата и мястото на СМР, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания; 2. Списък-декларация /Образец №9/ на техническите лица, отговарящи за изпълнението на поръчката; 3. Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация и ангажираността на ръководните служители и лицата, които ще отговарят за извършването на СМР (дипломи, професионални автобиографии и декларации за разположение - Образец №10). Изисквано минимално/ни ниво/а: 1. Участниците в процедурата трябва да имат опит в извършване на подобен вид СМР. Да са изпълнили подобни обекти – включително декоративни настилки на не по-малко от 5 обекта за последните 5 години; 2. Ръководният и техническият персонал на участниците трябва да притежава най-малко 3 (три) години опит и квалификация съответстващ на предмета на поръчката. Участниците трябва да докажат разположение за срока на поръчката на следния технически персонал: За позиция 1 – най- малко четирима специалисти – строителен инженер – пътно строителство, ландшафтен архитект, инженер ВиК и електроинженер; За позиция 2 – най- малко трима специалисти – строителен инженер – пътно строителство, ландшафтен архитект и електроинженер. III.2.4)Информация относно запазени поръчки III.3)Специфични условия за поръчки за услуги III.3.1)Информация относно определена професия III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата  

продължава...

Раздел ІV: Процедура IV.1)Вид процедура IV.1.1)Вид процедура Открита IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога IV.2)Критерии за възлагане IV.2.1)Критерии за възлагане Най-ниска цена IV.2.2)Информация относно електронен търг Ще се използва електронен търг: не IV.3)Административна информация IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган: IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка Обявление за предварителна информация Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2012/S 032-051438 от 16.2.2012 IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 4.5.2012 - 12:00 Платими документи: да Цена: 6,00 BGN Условия и начин на плащане: Желаещите да закупят документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да направят това в Столична Община всеки работен ден на ул. "Париж" № 3, стая № 1 след заплащането й в касата на ул. "Париж" № 3, етаж 2, стая № 201, БЪЛГАРИЯ/BULGARIA. Касата е с работно време от понеделник до четвъртък от 10:00 ч до 12:00 ч и от 14:00 ч до 16:00 ч, а петък и последния ден от месеца от 10:00 ч до 12:00ч. Или по банков път по Сметка в лева: IBAN: BG 81 SOMB 9130 31 33008301. BIC код на SOMB BG SF. Име на банка: Общинска банка, клон "Врабча", ул. "Врабча" №6, БЪЛГАРИЯ/BULGARIA. От датата на публикуване на обявлението в електронен вид на сайта на АОП ще бъде предоставен пълен достъп до документацията за участие в процедурата на адрес www.sofia.bg. IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие 14.5.2012 - 17:00 IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие български. IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата в дни: 120 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата) IV.3.8)Условия за отваряне на офертите Дата: 15.5.2012 - 14:00 Място: Ул. "Московска" №33. Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средства за масова информация и юридически лица с нестопанска цел. Датата, мястото и часа на отваряне на ценовите оферти ще бъдат обявени на сайта на Столична община на адрес www.sofia.bg, най-малко един ден преди тяхното отваряне. Раздел VІ: Допълнителна информация VI.1)Информация относно периодичното възлагане Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не VI.3)Допълнителна информация Възложителят обявявя на интернет страницата на Столична община- www.sofia.bg - датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти, най-малко един ден преди тяхното отваряне. Възможно е повторено възлагане на строителството по смисъла на чл.90, ал.1., т.9 от ЗОП. VI.4)Процедури по обжалване VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Комисия за защита на конкуренцията бул. Витоша № 18 1000 София БЪЛГАРИЯ Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: +359 29884070 Интернет адрес: https://www.cpc.bg Факс: +359 29807315 VI.4.2)Подаване на жалби Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение, а ако не е уведомено от датата на узнаването или от датата на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби Комисия за защита на конкуренцията бул. Витоша № 18 1000 София БЪЛГАРИЯ Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: +359 29884070 Интернет адрес: https://www.cpc.bg Факс: +359 29807315 VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление: 9.4.2012