Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи - възложител: Община Айтос

Наименование:Ремонт на улични и тротоарни настилки Възложител: Община Айтос Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи; Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях; Строителни и монтажни работи по общо изграждане на проводи и на пътища, релсови пътища и самолетни писти; Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища; Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища; Строителни работи по полагане на пътна настилка, без тази за пътища; Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици. Прогнозна стойност: 1 000 000  лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 21.05.2012 г.  Час: 17:00 ч.  

Виж цялата поръчка

   

BG-Айтос: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1)Наименование, адреси и лица за контакт община Айтос, ул."Цар Освободител" №3, За: Иван Биделев, Република България 8500, Айтос, Тел.: 0558 23444, Факс: 0558 22133 Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: община Айтос, ул.4Цар Освободител" №3, За: Иванка Дражева, Република България 8500, Айтос, Тел.: 0558 27745, Факс: 0558 22133 Място/места за контакт: ЦУИГ Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: община Айтос, ул."Цар Освободител" №3, За: Лиляна Колева, Република България 8500, Айтос, Тел.: 0558 27745, Факс: 0558 22133 Място/места за контакт: ЦУИГ I.2)Вид на възложителя и основна дейност/и Регионален или местен орган Основна дейност на възложителя Обществени услуги Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и НЕ РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА II.1)Описание II.1.1)Наименование на поръчката, дадено от възложителя "Ремонт на улични и тротоарни настилки". II.1.2)Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата Строителство Изграждане Място на изпълнение: населените места на община Айтос и гр.Айтос Код NUTS: BG341 ІІ.1.3)Настоящото обявление е за Възлагане на обществена поръчка ІІ.1.5)Кратко описание на поръчката Ремонт на улични и тротоарни настилки. ІІ.1.6)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 45000000, 45200000, 45230000, 45233000, 45233200, 45233250, 45233252 Описание: Строителни и монтажни работи Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях Строителни и монтажни работи по общо изграждане на проводи и на пътища, релсови пътища и самолетни писти Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища Строителни работи по полагане на пътна настилка, без тази за пътища Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици ІІ.1.7)Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация НЕ ІІ.1.8)Обособени позиции НЕ ІІ.1.9)Ще бъдат приемани варианти НЕ   II.2)Количество или обем на поръчката ІІ.2.1)Общо количество или обем съгласно докумантацията за участие Прогнозна стойност без ДДС 1000000 BGN ІІ.2.2)Опции НЕ ІІ.3)Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката Завършване 14.12.2012 г.  

продължава...

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ III.1)Условия, свързани с изпълнението на поръчката ІІІ.1.1)Изискуеми депозити и гаранции Участниците следва да представят документ за гаранция за участие в откритата процедура в размер на 500лв.Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми: 1.Парична сума, платима по следната банкова сметка на община Айтос: ТБ "Алианц България", IBAN BG 07BUIN78553380820030, BIC код BUINBGSF; 2. оригинал на банкова гаранция за участие, издадена в полза на възлжотиля, със срок на валидност- срока на валидност на офертата. Участникът определен за изпълнител е длъжен преди сключване на договора за обществена поръчка да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 1% от стойността на поръчката. ІІІ.1.2)Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат Банкова сметка на община Айтос за безкасово плащане на гаранциитеза участие и изпълнение ТБ "Алианц България", IBAN BG 07BUIN78553380820030, BIC код BUINBGSF; Изплащането на дължимите суми по договора от възложителя ще се извършва не по-късно от пет дни след представяне и заверяване на Акт обр.19 и фактура ІІІ.1.3)Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица Няма изискване за създаване на юридическо лице ІІІ.2)Условия за участие ІІІ.2.1)Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри Изискуеми документи и информация: Участниците следва да представят заверено копие на ЕИК или удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от 30дни преди крайния срок за подаване на оферти.Документ за данъчна регистрация- заверено от кандидата копие; Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 , ал.2 и ал.5 от ЗОП.Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП; Декларация за приемане на клаузите и условията на проекто-договора.Документа за внесена гаранция за участие; Документ за закупена документация за участие;Документ доказващ регистрацията на участника, съгласно изискванията на чл.15 от ЗЗБУТ; Списък на документите съдржащи се в офертата; Административни сведения.Декларация за ползването или не на подизпълнители. В случаите, когато се предвижда участие на подизпълнители, посочените документите (с изключение на документ за внесена гаранция, за закупена документация) следва де се представят и от подизпълнителите. Когато се предвижда участие на обединения(консорциум) следва да се представи документ за създаване на обединението, подписан от всички участници в него.Задължително следва да е посочен представляващият съдружник; че всички членове на обединението са отговорни заедно и по отделно за изпълнение на поръчката; Всички посочени документи се представят от всеки участник в обединението. Ще бъдат отстранявани от процедурата участници, при които са налрице обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП. ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности Изискуеми документи и информация: Годишен финансов отчет и баланс за приходите и разходите през последните три години - 2009,2010,2011, в зависимост от датата на която участникът е учреден г.или е започнал дейността си. Минимални изисквания: Участникът за има реализиран минимален оборот от 1 200 000 лв.без ДДс за последната 2011г. При участие на обединение, изискването се поставя за обединението като цяло. ІІІ.2.3)Технически възможности Изискуеми документи и информация: Списък на договорите за строителство, свързани с предмета на поръчката, изпълнени през последните пет години, включително стойностите, датите, мястото и инвеститорите, придружени от препоръки за най-важните строителни обект. Сходни с предмета напоръчката са договори за изпълнение на нови или ремонтиране на съществуващи улични и тротоарни настилки.Удостоверение вписване на участника в Централнияпрофесионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на стротелите; Копие от застраховка за професионална отговорност по чл.-171 от ЗУТ; Документ доказващ регистрацията на участника, съгласно изискванията на чл.15 от ЗЗБУТ Минимални изисквания: Документ доказващ регистрацията на участника, съгласно изискванията на чл.15 от ЗЗБУТ;Удостоверение вписване на участника в Централнияпрофесионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на стротелите за строежи от втора група, трета и четвърта категория; Копие от застраховка за професионална отговорност по чл.-171 от ЗУТ;В случаите на участие на обединение изискуемите документи се прилагат за всеки член на обединението.При участие на подизпълнители за посочения подизпълнител, с оглед дела и вида на дейностите които ще изпълнява. ІІІ.3)Специфични условия при обществени поръчки за услуги  

продължава...

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА ІV.1)Вид процедура ІV.1.1)Вид процедура Открита   ІV.2)Критерии за оценка на офертите ІV.2.1)Критерии за оценка на офертите Най-ниска цена   IV.3)Административна информация ІV.3.1)Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя ОП-12-3/09.04.2012г. ІV.3.3)Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог) Срок за получаване на документация за участие 14.05.2012 г.  Час: 17:00 Платими документи ДА Цена: 40 BGN Условия и начин на плащане Цената на документацията за участие е без ДДС. Заплаща се в касата на община Айтос, ЦУИГ.Желаещите да закупят документация за участие могат да направят това всеки работен ден от 08:30 до 17часа в ЦУИГ. Предварителния преглед на документацията се извършва на мястото на закупуването. За получаване на документация участниците заплащат сумата от 40лв. без ДДС на касата на обкщина Айтос или по банков път:ТБ"Алианц България" по следната сметка: IBAN BG55BUIN78558480800000, BICкод BUINBGSF вид плащане 447000. ІV.3.4)Срок за получаване на оферти или заявления за участие 21.05.2012 г.  Час: 17:00 IV.3.6)Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие Български IV.3.7)Срок на валидност на офертите Продължителност в дни 120 IV.3.8)Условия при отваряне на офертите Дата: 22.05.2012 г.  Час: 09:00 Място Заседателната зала на община Айтос Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите Участниците или техни упълномощени представители. Също така могат да присъстват и средствата за масово осведомяване и представители на юридически лица с нестопанска цел.   РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ VI.1)Tова представлява периодично възлагане на поръчка НЕ VI.2)Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС НЕ VI.4)Процедури по обжалване VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 URL: https://www.cpc.bg. VI.4.2)Подаване на жалби съгласно чл.120 и следващите от ЗОП VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша "№18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9807040, Факс: 02 9807315 VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление 09.04.2012 г.