Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи - възложител: Община Искър

Наименование:Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ–гр. Искър Възложител: Община Искър Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 925 174 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 14.06.2012 г., 17:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Искър: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1)Наименование, адреси и лица за контакт Община Искър, ул."Георги Димитров" № 38, За: инж. Николина Горанова, Република България 5868, Искър, Тел.: 06516 2424, E-mail: iskar@atlantis.bg, Факс: 06516 2196 Място/места за контакт: Община Искър Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.iskarbg.com. Адрес на профила на купувача: www.iskarbg.com. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти. Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти. I.2)Вид на възложителя и основна дейност/и Регионален или местен орган Основна дейност на възложителя Обществени услуги Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и НЕ РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА II.1)Описание II.1.1)Наименование на поръчката, дадено от възложителя „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ–гр. Искър”, подобект „Канализация – профили по трасето на път II – 13 през гр. Искър”. II.1.2)Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата Строителство Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите Място на изпълнение: гр. Искър Код NUTS: BG314 ІІ.1.3)Настоящото обявление е за Възлагане на обществена поръчка ІІ.1.5)Кратко описание на поръчката В предмета са включени следните дейности: • Изграждане на канализационна мрежа с обща дължина 1 543 м с: o канални тръби ф 300 "светъл отвор" ПЕ, РР – 696 м; o канални тръби ф 400 "светъл отвор" ПЕ, РР – 103 м; o канални тръби ф 500 "светъл отвор" ПЕ, РР – 278 м; o канални тръби ф 600 "светъл отвор" ПЕ, РР – 286 м; o канални тръби ф 800 "светъл отвор" ПЕ, РР – 180 м; • Изграждане на сградни канализационни отклонения с канални тръби ф 160 "светло" ПЕ, РVС – 1 392 м. • Изграждане на единичен отток, двуставен с канални тръби ф 200 "светло" ПЕ, РVС – 147 м. В рамките на дейността се извършва изграждане на следните канализационни профили: • Главен профил ІІІ, профил 46, профил 119 и участъци от профили 25, 27, 58, 61, 64, 113, 121, 122,123 и 124 ІІ.1.6)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 45000000 Описание: Строителни и монтажни работи ІІ.1.7)Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация НЕ ІІ.1.8)Обособени позиции НЕ ІІ.1.9)Ще бъдат приемани варианти НЕ   II.2)Количество или обем на поръчката ІІ.2.1)Общо количество или обем Изграждане на канализационна мрежа с обща дължина 1 543 м с: o канални тръби ф 300 "светъл отвор" ПЕ, РР – 696 м; o канални тръби ф 400 "светъл отвор" ПЕ, РР – 103 м; o канални тръби ф 500 "светъл отвор" ПЕ, РР – 278 м; o канални тръби ф 600 "светъл отвор" ПЕ, РР – 286 м; o канални тръби ф 800 "светъл отвор" ПЕ, РР – 180 м; • Изграждане на сградни канализационни отклонения с канални тръби ф 160 "светло" ПЕ, РVС – 1 392 м. • Изграждане на единичен отток, двуставен с канални тръби ф 200 "светло" ПЕ, РVС – 147 м. Прогнозна стойност без ДДС 925174 BGN ІІ.2.2)Опции НЕ ІІ.3)Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката Продължителност в дни 90  

продължава...

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ III.1)Условия, свързани с изпълнението на поръчката ІІІ.1.1)Изискуеми депозити и гаранции Участникът следва да представи с офертата и документ за внесена гаранция за участие в процедурата в размер на 9 000 лв. (оригинал). Гаранцията за участие в процедурата трябва да бъде представена в една от следните форми: - гаранция за участие под формата на парична сума, преведена по следната банкова сметка на Община Искър: IBAN: BG09 TTBB 9400 3318 0086 08 BIC: TTBB BG22 Банка:СЖ „Експресбанк” АД, клон Плевен - оригинал на банкова гаранция за участие, издадена в полза на възложителя, със срок на валидност не по-кратък от срока на валидност на офертата. Гаранциите за участие в процедурата се задържат и освобождават по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, е длъжен да представи гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора, преди подписването на договора. Гаранцията за изпълнение на договора се внася по банкова сметка на възложителя, когато е в парична сума, а когато е банкова гаранция се издава в полза на възложителя. ІІІ.1.2)Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат Финансирането на обекта на обществената поръчка ще се осигури от ПУДООС към МОСВ. Изпълнението на поръчката ще започне след осигуряване на финансиране от ПУДООС и уведомително писмо от Община Искър до Изпълнителя. Плащането ще се извършва след постъпване на средства от ПУДООС на база реално извършени строително-мотножни работи и надлежно оформени документи. Авансово плащане не се предвижда. ІІІ.1.3)Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица Няма изискване за създаване на юридическо лице, ако участникът, определен за изпълнител, е неперсонифицирано обединение. ІІІ.1.4)Други особени условия Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си. Участникът да не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението. Участникът да няма парични задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване или съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. Участникът да няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години. Участникът да няма сключен договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и устаняване на конфликт на интереси. ІІІ.2)Условия за участие ІІІ.2.1)Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри Изискуеми документи и информация: Плик 1 1. Оферта за участие и списък на документите, съдържащи се в офертата, подписани от участника; 2. Административни сведения за участника; 3. Декларация, че участника е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката; 4.Декларация, че участника ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката; 5.Регистрационни документи на участника: Представя се удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице следва да приложи нотариално заверен учредителен акт на обединението. 6.Документ за закупена тръжна документация (копие); 7. Документ, удостоверяващ представянето на гаранция за участие в процедурата (оригинал); Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми: - парична сума или - банкова гаранция. 8. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП; 9.Декларация за участието на подизпълнители; Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, в декларацията се посочват имената на подизпълнителите, вида и дела на участието им и се представя Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв; 10. Декларация за приемане на условията в проекта на договор; 11. Декларация за спазване на изискването за минимална цена на труда; 12. Декларация за оглед на обекта; 13. Декларация от членовете на обединението /ако участват обединения, които не са юридически лица/; 13. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно информацията от Търговския регистър); 14. Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника; 15. Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника. Плик 2 16. Техническо предложение - по образец, към него се прилагат работна програма и линеен график; 17. Парафиран проект на договор. Плик 3 18. Ценово предложение, заедно с приложени към него количествено-стойностна сметка и анализи на единичните цени. ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности Изискуеми документи и информация: 1. а) Справка за оборота от строителство за последните 3 (три) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - Образец № 9 б) заверени копия от счетоводни баланси и отчети за приходите и разходите за последните три счетоводни години (2009, 2010 и 2011), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 2.Документ, издаден от банка или извлечение от банкова сметка, удостоверяващи, че участникът разполага със свободни, оборотни финансови средства или че има осигурен достъп до кредитна линия с налични средства по нея. 3.Заверено копие от Застраховка „Професионална отговорност” за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Минимални изисквания: 1.Участникът да има сумарно за последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011) оборот от строителство в размер не по-малко от 2 000 000 (два милиона) лева без ДДС 2.Участникът трябва да разполага със собствени средства или да има достъп до кредитен ресурс в размер не по-малък от 200 000 (двеста хиляди) лева. 3. Участникът да има валидна застраховка „Професионална отговорност”, която да има минимално застрахователно покритие за вида строеж, обект на поръчката, определено съобразно Наредбата за условията и реда задължително застраховане в проектирането и строителството. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията трябва да бъдат изпълнени от обединението като цяло. Минималните изисквания се прилагат по отношение на подизпълнителите, съобразно вида и дела на участието им. ІІІ.2.3)Технически възможности Изискуеми документи и информация: 1. Списък на основните договори за строителство, изпълнени от участника през последните 5 (пет) години (считано от датата на подаване на офертата назад), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, включително стойностите, датите и получателите - в края на списъка участникът посочва договорите с предмет, подобен на предмета на настоящата поръчка - Образец № 10. За договорите посочени от участника като договори с предмет, подобен на предмета на настоящата процедура, задължително се представят и Референции (препоръки) за добро изпълнение. 2. Валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя - заверено от участника копие или еквивалентен документ, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен, когато участникът е чуждестранно лице. 3. Валиден сертификат за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен. 4. Валиден сертификат за въведена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентен 5. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът - Образец № 12. Декларацията трябва да бъде придружена с документи доказващи собствеността на оборудването, механизацията и техниката или правото им на ползване (договори за лизинг, наем и др.). Минимални изисквания: 1. Участникът през последните 5 години да е изпълнил договори с предмет, подобен предмета на настоящата поръчка, които да са на обща стойност най-малко равна на прогнозната стойност на процедурата. Обектите трябва да са завършени преди датата на подаване на офертата от участника. За "договори за строителство с предмет, подобен на предмета на поръчката" възложителят ще приема договори за изграждане и/или реконструкция на канализационни мрежи и/или изграждане и/или реконструкция на водопроводни и канализационни мрежи /смесени обекти/. 2. Участникът да е вписан в ЦПРС за изпълнение на обекти от втора категория в областта на канализацията – чл.137, ал.1 от ЗУТ, а ако е чуждестранно физическо или юридическо лице, същото да е вписано в съответен регистър на държавата, в която е установен – чл.3, ал. 2 от Закона за камарата на строителите (ЗКС). 3. Участникът да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен; 4. Участникът да има внедрена система за управление на околната среда съгласно стандарта ISO 14001:2004 или еквивалентен Сертификатите по предходните точки трябва да са с обхват, съответстващ на обекта на поръчката и да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. 5. Участникът да има на разположение най-малко следната собствена или наета техника за изпълнение на поръчката: Багери - 2 бр. Фадроми -1 бр. Самосвали - 4 бр. Автокран - 1 бр. Булдозер - 1 бр. Фугорези - 2 бр. Къртач - 1 бр. Трамбовки - 3 бр. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, минималните изисквания трябва да бъдат изпълнени от обединението като цяло. Минималните изисквания се прилагат по отношение на подизпълнителите съобразно вида и дела на участието им. ІІІ.3)Специфични условия при обществени поръчки за услуги  

продължава...

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА ІV.1)Вид процедура ІV.1.1)Вид процедура Открита   ІV.2)Критерии за оценка на офертите ІV.2.1)Критерии за оценка на офертите Икономически най-изгодна оферта при: Посочените по-долу показатели: Показател: Предлагана цена; тежест: 70 Показател: Срок за изпълнение на поръчката; тежест: 20 Показател: Гаранционен срок; тежест: 10   IV.3)Административна информация ІV.3.2)Предишни публикации свързани със същата поръчка ДА Предварително обявление за ОП Номер на обявлението в ДВ 473575 от 02.03.2012 г. ІV.3.3)Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог) Срок за получаване на документация за участие 07.06.2012 г.  Час: 17:00 Платими документи ДА Цена: 33 BGN Условия и начин на плащане Документацията за участие може да се закупи в сградата на община Искър от 9.00 часа до 17.00 часа, всеки работен ден. Цената на документацията е 33 лева. Сумата следва да бъде внесена в касата на община Искър или да се плати по сметка на община Искър: IBAN: BG93 TTBB 9400 8418 0085 91; Вид плащане: 447000; BIC: TTBBBG22 при банка СЖ „Експресбанк” АД, клон Плевен, ул. "Иван Вазов" №: 4. Документацията за участие може да се закупува до 7 (седем) календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите. Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят. Комплект от документацията за участие се предоставя след представяне на документ, удостоверяващ, че документацията е платена. При поискване от заинтересованото лице, документацията ще му бъде изпратена за негова сметка. ІV.3.4)Срок за получаване на оферти или заявления за участие 14.06.2012 г.  Час: 17:00 IV.3.6)Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие Български IV.3.7)Срок на валидност на офертите Продължителност в дни 180 IV.3.8)Условия при отваряне на офертите Дата: 15.06.2012 г.  Час: 10:00 Място Административната сграда на Община Искър, гр. Искър, ул. "Г. Димитров" № 38, етаж 2, Заседателна зала. Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел   РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ VI.1)Tова представлява периодично възлагане на поръчка НЕ VI.2)Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС НЕ VI.4)Процедури по обжалване VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 URL: https://www.cpc.bg. VI.4.2)Подаване на жалби Жалба може да подаде всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение/действие, а ако не е уведомено – от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие; На обжалване подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление 21.05.2012 г.