Обществени поръчки

Покривни и други специализирани строителни и монтажни работи - възложител: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД

Наименование:Обезопасяване на прилежащия скат над експлоатационна сграда на язовир „Цанков камък” Възложител: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Oсн. предмет: Покривни и други специализирани строителни и монтажни работи Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 30/05/2012, 17:00 ч.  

Виж цялата поръчка

 

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД, ул. "Триадица" 8, За: Антоанета Христова, Р.България 1040, София, Тел.: 02 9263532, E-mail: ahristova@nek.bg, Факс: 02 9801971 Място/места за контакт: НЕК ЕАД, ул. Веслец 5 Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nwk.bg. Адрес на профила на купувача: www.nek.bg.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: „Обезопасяване на прилежащия скат над експлоатационна сграда на язовир „Цанков камък”   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45260000 Описание: Покривни и други специализирани строителни и монтажни работи   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: 1880 кв.м   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 0 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: ВЕЦ "Цанков камък"   NUTS: BG424   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2. Удостоверение за актуално състояние (оригинал или нотариално заверено копие) или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е българско юридическо лице или едноличен търговец. 3. За доказване на икономическо и финансово състояние, участникът следва да представи: 3.1.Годишен баланс и отчет за приходите и разходите за последните три години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 3.2. Информация за общия оборот от дейност, сходна с предмета на поръчката за последните три години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 3.3.Заверено от участника копие от застраховка за професионална отговорност по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ; 4.За доказване на технически възможности участникът следва да представи: 4.1. Списък на договорите за строителство , изпълнени от участника през последните пет години, придружен от препоръки (референции) за добро изпълнение(не повече от 5 броя) , включващи стойността, датата и мястото на строителство, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Участникът следва да е изпълнил най - малко три договора с предмет сходен с предмета на настоящата поръчка през последните пет години. 4.2. Списък на техническото оборудване /собствено или наето/. Участникът да разполага с необходимата техника за изпълнението на ОП, включваща – перфоратори 2бр., алпийско оборудване 4 бркоя и самосвал. 4.3. Списък на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството и документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на участника и на лицата, които отговарят за изпълнението на поръчката. (Участникът трябва да разполага с техн. р-л, р-л по безопасност на труда и алпинисти мин 4. бр, като докаже тяхната квалификация с необходимите документи). 5. При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. 6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда. 7. Декларация за приемане на условията в проекта на договор. 8. Данни за лицето, което прави предложението – справка за административни сведения (Приложение 8); 9. Декларация за участие на подизпълнител 10. Декларация за съгласие от подизпълнител 11. Декларация за направен оглед на обекта 12.Техническo предложение, изготвено в съответствие с изискванията на Възложителя(Техническото задание) и попълнен образец на Техническа оферта на Възложителя (Приложение № 4). 13. Участниците в процедурата представят финансова оферта, изготвена в съответствие с образеца на Възложителя (Приложение №5), заедно с попълнена количествено-стойностна сметка. Общата стойност на финансовата оферта се посочва с цифри и се изписва с думи.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 30/05/2012, 17:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 29/05/2012