Обществени поръчки

Топлоизолационни строителни работи - възложител: Софийска Община, р-н "Връбница"

Наименование:Топлоизолация на фасадни стени, подмяна на водосточни тръби, подмяна и ремонт на метални решетки над англ. двор, демонтаж на дървена дограма и монтаж на РVС дограма Възложител: Софийска Община, р-н "Връбница" Oсн. предмет: Топлоизолационни строителни работи Прогнозна стойност: 198 752 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 28/05/2012, 17:00 ч.  

Виж цялата поръчка

 

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СО р-н "Връбница", бул. "Хан Кубрат" бл.328,вх. Б, За: инж. Николина Апостолова, Р.България 1329, София, Тел.: 02 4957721, E-mail: info@vrabnitsa.bg, Факс: 02 9346654 Място/места за контакт: стая 704 адм. сграда р-н "Връбница" Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vrabnitsa.bg. Адрес на профила на купувача: www.vrabnitsa.bg.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Топлоизолация на фасадни стени, подмяна на водосточни тръби, подмяна и ремонт на метални решетки над англ. двор, демонтаж на дървена дограма и монтаж на РVС дограма.   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45321000 Описание: Топлоизолационни строителни работи   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: По количествена сметка, приложена към поканата за участие   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 198752 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Гр. София,бул."Ломско шосе" №186   NUTS: BG411   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 1. Всеки кандидат трябва: да е вписан в ЦПРС и да притежава актуален лиценз за съответната категория на строежа; да има оборот минимум 3 пъти прогнозната стойност на поръчката (за последните три години, в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си) от изпълнени СРР/СМР/КРР, отнасящи се до предмета на поръчката; да създаде заетост чрез наемане на регистрирани в ДБТ безработни на горецитирания обект; да постигне пазарно съотношение на труд и материали; да изплаща пазарни заплати (не по-ниски от минимална цена на труда за страната) на наетите безработни лица за изпълнение на дейностите и да спазва изискванията за закрила на заетостта и условията на труд; да заплаща осигурителни вноски на база осигурителните прагове за съответната длъжност към периода; да осигури реалистично съотношение между квалифицирани и неквалифицирани работници; да създаде работни места при реализиране на обекта - да извърши застраховане по чл. 171 от ЗУТ и по НЗЗРС за риска „трудова злополука”, на всички работещи на обекта, валидно за целия период на договора; да спазва действащото законодателство и правилата на Проект „Красива България” (ЗУТ, ЗЗБУТ, ЗОП, ППЗОП и РДОУПКБ); да има опит в извършване на подобен вид строително-ремонтни работи и да притежава необходимото техническо оборудване. Ръководният и техническият персонал на кандидата трябва да притежава опит и квалификация, съответстващи на предмета на поръчката. 2. Всеки кандидат прилага попълнени от него образци на документи, които са изискуеми съгласно конкурсните условия и може да се получат в районна администрация „Връбница”. 3. Офертата на всеки кандидат трябва да е изготвена в съответствие с условията за заетост и наемане на безработни. Заложените човекомесеци труд следва да са определени по такъв начин, че да бъдат удовлетворени всички договорени изисквания по заплащането на заетите работници, вкл. на безработните. 4. В случай, че в единичната цена не са включени цени на съпътстващи операции, необходими за извършване на дадения вид СРР/СМР/КРР, кандидатът следва да отчете обстоятелството, че разплащането им като допълнителен вид СРР/СМР/КРР няма да се допусне и същите ще се извършват за сметка на изпълнителя. 5. Всеки кандидат задължително включва в предложените единични цени всички разходи за временно строителство, утежнени условия, почистване на строителния обект и строителната площадка, строителна механизация, подемници, стопански инвентар, временни огради и др., като отчита обстоятелството, че тези разходи няма да се заплащат отделно от възложителя. 6. Всеки кандидат задължително представя подписани и подпечатани анализи на всички офертни единични цени. 7. Всеки кандидат трябва да представи сертификати на основните материали и изделия, издадени по НСИСО. Сертификатите, които са на чужд език, се представят задължително и в превод на български. 8. Всеки кандидат предлага гаранционни срокове в години за всички видове строително-монтажни работи, предвидени за изпълнението на обекта, като попълва Приложение –ОБРАЗЕЦ №8.15. Всеки кандидат представя само една оферта. 16.Представената от изпълнителя банковата гаранция за добро изпълнение следва да е с валидност 6 месеца след приемането на СМР/СРР/КРР на обекта. II. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СРР/СМР/КРР 1. Организация на работа: Изпълнението на СРР/СМР/КРР на обекта се извършва по изготвен и одобрен инвестиционен проект или проект за заснемане с приложена към него КСС, влючително с предложение относно създаване на условия за спазване изискванията по ЗЗБУТ, или ПБЗ ( при издадено разрешение за строеж). Строителят следва предварително да е направил организация за назначаване на контингента от безработни.2. Срока за изпълнение на ОП -3 месеца 3. Строителят следва да извършва качествено СРР/СМР/КРР, съобразно проекта и изискванията на нормативната уредба. 4. СРР/СМР/КРР се извършва при съблюдаване изискванията за здравословни и безопасни у-я на труд.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 2. Показатели за избор и методика за оценка: 1.Критерий за оценка на предложението и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка за икономически най-изгодна оферта: П1 – Техническо предложение – максимална стойност 50 точки П2 – Финансово предложение- максимална стойност 50точки 3. Методика за изчисляване оценката на офертите Оценката на офертите се извършва на два етапа - най-напред се изчислява техническата оценка, а след това финансовата. Класирането се извършва на базата на получените комплексни оценки, като на първо място се класира участникът, чиято оферта е получила най-висока оценка. Указания за определяне на оценката по всеки показател: 1. (ТП) Техническо предложение 50. По този показател ще се извършва оценка на съответствието на предложеното от участника подробно описание на организацията на работа с указанията на Възложителя за изготвянето му. Общата оценка по показателя ТП се получава като се сумират оценките по подпоказателите от А+Б+В+Г, посочени в таблицата: Подпоказател Точки Условия за получаване А. Организационен план максимално 15 точки При пълно и детайлно описани организация, план за работа с описание на разпределение във времето на техническите и човешките ресурси - 15 т. При пропуски и непълно описание на организацията и плана за работа - 5 т. При непредложен организационнен план – 0 -т. Б. Предложени допълнително мерки за опазване на околната среда максимално 15 точки При предложени допълнителни мерки за опазване на околната среда съобразени със спецификата на проекта- 15 т При предложени допълнителни мерки за опазване на околната среда, но не напълно отразяващи спецификата на проекта – 10 т. При не предложени допълнителни мерки за опазване на околната среда – 0 т. В. Линеен график и обосновка за изпълнение дейностите по поръчката максимално 15 точки Участникът е разпределил основните категории дейности по време и по строителни обекти, като е направил реалистична обосновка на база необходимата изпълнението им трудоемкост. В развитата Диаграма на работната ръка е постигнато оптимално съотношение между средносписъчния и максимален състав, присъстващ на строителната площадка и между средносписъчното и крайно време, необходимо за въвеждане в експлоатация, като тя е в съответствие с предложената от него организация за изпълнение и предаване на обектите. - 15 т Участникът е разпределил изпълнението на основните категории дейности по време и по строителни обекти, но не е направил обосновка или същата е нереалистична. Не е налице оптимизация на Диаграмата на работната ръка или има несъответствие с предложената от него организация за изпълнение и предаване на обектите- 5т Участникът не е разпределил изпълнението на основните категории дейности по време и по строителни обекти или е направил разпределение, но не е разработил Диаграма на работната ръка - 0 т. Г.Срок на изпълнение Максимално 5 точки Г =(Гmin/Гi) х5 където Г min e най –краткият срок за изпълнение. 2.(ФП) Финансово предложение (50 точки)- Ц – най-ниска предложена цена – максимално 50 точки, като Ц= (Цmin / Цi) х 50   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 28/05/2012, 17:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ngapostolova@abv.bg 02 495 77 21 , както и на адрес - гр.София, бул."Хан Кубрат", бл.328, вх.Б, етаж 7, стая 704   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 28/05/2012