Обществени поръчки

Хидроизолационни работи на покривни конструкции - възложител: Тракийски университет

Наименование:Строително-монтажни работи по възстановяване на съществуваща сграда "Спортен комплекс" на факултет "Техника и технологии" гр. Ямбол Възложител: Тракийски университет Oсн. предмет: Хидроизолационни работи на покривни конструкции Монтажни работи на дограма за врати и прозорци Работи по полагане на подови настилки и стенни облицовки Работи по пребоядисване Прогнозна стойност: 125 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 31/05/2012, 15:30 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Тракийски университет, Студентски град, За: Мария Николова; Гергана Маламова, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 046 669181; 0887 337784; 042 699270; 0885 888957, E-mail: malamova@uni-sz.bg Място/места за контакт: Факултет "Техника и технологии" гр. Ямбол при Тракийски университет гр. Стара Загора Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.uni-sz.bg. Адрес на профила на купувача: www.uni-sz.bg.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Строително-монтажни работи по възстановяване на съществуваща сграда "Спортен комплекс" на факултет "Техника и технологии" гр. Ямбол, улица "Граф Игнатиев" № 38. СМР включват: ремонт на плосък покрив на спортния комплекс; ремонтни работи на фасада изток; ремонтни работи на плувен басейн включващи ремонт на фаянсова облицовка и боядисване с латекс; подмяна на вентилационна система включваща демонтаж на съществуваща вентилационна ситема и доставка и монтаж на нова. Видовете и количества СМР и изискванията на Възложителя, относно изпълнението на СМР, са подробно описани в техническото задание (Приложение № 1, към поканата).   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45261420, 45421110, 45430000, 45442180 Описание: Хидроизолационни работи на покривни конструкции Монтажни работи на дограма за врати и прозорци Работи по полагане на подови настилки и стенни облицовки Работи по пребоядисване   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: По количествена сметка, приложена към поканата. Общата стойност не трябва да надвишава 125000,00лв. без ДДС (1500000,00лв. с ДДС). Осигурено е финасиране.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 125000 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: гр. Ямбол, улица "Граф Игнатиев" № 38, Спортнен комплекс на факултет "Техника и технологии"   NUTS: BG343   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Всеки участник трябва да предложе цена за всички видове строително-монтажни работи включени в заданието на Възложителя. Всеки участник в процедура за възлагане на обществената поръчка има право да представи само една оферта. Всеки участник трябва да представи следните документи - 1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 2. При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; 3. Участникът трябва да притежава валидна и действаща за срока на договора по настоящата поръчка застрахователна полица за застраховане на участника и отговорността му спрямо трети лица при извършване на строителна дейност с покрити всички рискове на участника, което се удостоверява чрез представяне на заверено от участника копие на застрахователната полица, съгласно изискванията на чл. 171 от ЗУТ и чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството; 4. Образци на декларации (Приложение № 2-7), посочени от Възложителя.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: Участниците следва да представят ценовото предложение, съдържащо остойностяване или начина на формиране на всеки един от основните елементи на ценообразуване в системата на строителството. На оценка подлежи общата стойност на зададените СМР, посочена без ДДСV Основните елементи на ценообразуването, които ще бъдат обекта на оценяване са: часова ставка, доставно-складови цени, печалба, допълнителни разходи, материали. В Техническото задание Възложителят е посочил методиката на изчисляване на критерия за оценяване на офертните предложения.   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 31/05/2012, 15:30   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Всички Приложения към настоящата покана са публикувани в официалния сайт на Тракийски университет гр. Стара Загора - www.uni-sz.bg. Всеки заинтересован може да извърши оглед на място - "Спортен комплекс" на факултет "Техника и технологии" гр. Ямбол, улица "Граф Игнатиев" № 38. Срок за подаване на офертите – 31.05.2012г., 15,30ч. – Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град, ст. 335 – Деловодство.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 31/05/2012