Обществени поръчки

Работи по ремонт на пътища - възложител: Община Сандански

Наименование:Рехабилитация на път BLG 2230/І-1, Струмяни- Сандански/-Плоски, от км.3+800 до км.6+800 Възложител: Община Сандански Oсн. предмет: Работи по ремонт на пътища Прогнозна стойност: 390 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 02.07.2012 г., 17:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Сандански: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1)Наименование, адреси и лица за контакт Община Сандански, бул."Свобода" № 14, За: Васил Бабалев, Република България 2800, Сандански, Тел.: 0746 89099, E-mail: oba_sandanski@abv.bg, Факс: 0746 89055 Място/места за контакт: бул."Свобода" № 14 Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: sandanskibg.org. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти. Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти. I.2)Вид на възложителя и основна дейност/и Регионален или местен орган Основна дейност на възложителя Обществени услуги Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и НЕ РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА II.1)Описание II.1.1)Наименование на поръчката, дадено от възложителя "Рехабилитация на път BLG 2230/І-1, Струмяни- Сандански/-Плоски, от км.3+800 до км.6+800" II.1.2)Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата Строителство Изграждане Място на изпълнение: път BLG 2230/І-1, Струмяни- Сандански/-Плоски, от км.3+800 до км.6+800 Код NUTS: BG413 ІІ.1.3)Настоящото обявление е за Възлагане на обществена поръчка ІІ.1.5)Кратко описание на поръчката "Рехабилитация на път BLG 2230/І-1, Струмяни- Сандански/-Плоски, от км.3+800 до км.6+800" ІІ.1.6)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 45233142 Описание: Работи по ремонт на пътища ІІ.1.8)Обособени позиции НЕ ІІ.1.9)Ще бъдат приемани варианти НЕ   II.2)Количество или обем на поръчката ІІ.2.1)Общо количество или обем Дължината на работния участък е 3000 м. Прогнозна стойност без ДДС 390000 BGN ІІ.2.2)Опции НЕ ІІ.3)Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката Продължителност в дни 30  

продължава...

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ III.1)Условия, свързани с изпълнението на поръчката ІІІ.1.1)Изискуеми депозити и гаранции Гаранцията за участие е в размер на 3 900 лв.Гаранцията за участие може да бъде парична сума или банкова гаранция , като участника сам избира формата на гаранцията за участие.Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва да стане по следната сметка: BG 65 UNCR96603300107417 при Уникредит Булбанк, клон Сандански Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността на поръчката / без ДДС/ ІІІ.1.2)Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат от бюджета на общината ІІІ.2)Условия за участие ІІІ.2.1)Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри Изискуеми документи и информация: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2.Заявление за участие- по образец; 3.Административни сведения- по образец; 4.Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелстваот значение за поръчката- попълва се по образец; 5.Декларация, че участникът ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката- по образец; 6.Заверено копие на валиден актуален документ, удостоверяващ правосубектността на участника, издаден не по- рано от 6 месеца от датата на представянето му, документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговски регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност , когато е физическо лице; 7.Пълномощно на лицето подписващо офертата/ оригинал/; 8.При участници обединения- документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; 9.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП и декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47,ал.2 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка- по образец; 10.Информация за подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие;/ попълва се Декларация за участието на подизпълнителите- по Образец/ 11.Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв- по Образец; 12.Техническо предложение/ Техническа оферта/ за изпълнение на поръчката - по образец; 13.Предлагана цена - по Образец; 14.Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд- по Образец; 15.Документ за внесена гаранция за участие- оригинал; 16.Документ за данъчна регистрация / копие/ и регистрация по ЗДДС, ако е регистриран / копие/ ; 17.Кратка анотация/ кратко представяне за досегашната дейност на участникът по предмета на поръчката; 18.Документ за закупена тръжна документация - копие; 19.Документ за регистрация в камарата на строителите за съответната категория; 20.Документ за собственост на асфалтова база или договор за наем заедно със всички разрешителни за функциониране на базата; 21.Документ за собственост на акредитирана лаборатория за изпитване и контрол на качеството или договор с такава лаборатория; 22.Проект на договор - не се попълва, но се парафира на всяка страница - по Образец; 23.Декларация за приемане на условията в проекта на договор- по оОбразец; 24.Декларация от членовете на обединението / консорциума - по Образец; 25.Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл.50 от ЗОП; 26.Доказателства за техническите възможности и/или квалификацията по чл.51 от ЗОП. ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности Изискуеми документи и информация: 1.Копие на застрахователна полица "Професионална отговорност" като лице изпълняващо строителна дейност за строежи трета категория; 2.Годишен финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата в която участника е установен за 2009,2010 и 2011 год. 3.Информация за общия оборот и оборота за строителство, за последните 3 години /2009, 2010 и 2011/ в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността Минимални изисквания: 1. Участника следва да притежава валидна застрахователна полица "Професионална отговорност" в строителството в размер минимум за обекти от трета категория, съобразно чл.171 от ЗУТ за целия срок на договора; 2.Финансовият резултат на участника за 2009, 2010 и 2011 година следва да бъде положителен; 3.Оборотът от строителство на участника за последните 3 години / 2009, 2010 и 2011 год./ да не е по- малък от 1 000 000; ІІІ.2.3)Технически възможности Изискуеми документи и информация: 1.Списък на обекти от подобен вид; 2.Списък на основните договори за строителство, изпълнени през последните 5 години, включително стойности, дати и получатели придружен от препоръка за добро изпълнениеза най- важните строителни обекти; 3.Копие от валиден сертификат за управление на качеството EN ISO 9001:2008 в обхвата на който е включен предмет, сходен с предмета на поръчката издаден от акредитиран орган; 4.Копие от валиден сертификат за управление на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001: 2007; 5.Списък на работниците и служителите, ангажирини с изпълнение на поръчката; 6.Заверено копие от Удостоверение за вписване в централния професионален регистър към Камерата на строителите за строежи от втора група/ строежи от транспортната инфраструктура/, трета категория, или ако е чуждестранен участник да има еквивалентно право- представя се копие от удостоверение за регистрация придружен от валиден талон за 2012г. по чл.23, ал.1 от Правилник за реда за вписванеи водене на централния професионален регистър на строителя; 7.Данни за собствени или наети технически лица, които участникът ще използва при извършване на строителството; 8.Декларация на оборудването, с което разполага участника- собствено или наето, като за цялото оборудване се представят документи за собственост/ талони или договор за наем. Минимални изисквания: 1.Участниците трябва да са изпълнили за последните 5 години общо минимум 3 изпълнени договориза строителство с предмет аналогичен на предмета на поръчката- копие от договорите свързани с изпълнението им; 2.Участниците представят препоръки за добро изпълнение за най- важните обект; 3.Участникът следва да притежава сертификат за управление на качеството EN ISO 9001:2008 в обхвата на който е включен предмет, сходен с предмета на поръчката издаден от акредитиран орган; 4.Участникът следва да притежава сертификат за управление на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001: 2007; 5. Представя се пълен списък на работниците и служителите, ангажирини с изпълнение на поръчката; 6.Участникът следва да бъде вписан в централния професионален регистър към Камерата на строителите за строежи от втора група/ строежи от транспортната инфраструктура/, трета категория, или ако е чуждестранен участник да има еквивалентно право- представя се копие от удостоверение за регистрация, придружен от валиден талон за 2012г. по чл.23, ал.1 от Правилник за реда за вписванеи водене на централния професионален регистър на строителя; 7.Списък на собствени или наети технически лица, които участникът ще използва при извършване на строителството; 8.Участника следва да разполага минимум със следното оборудване: - фугорези за асфалт-2 бр.; -гудронатор- 1 бр.; - асфалтополагаща машина -1 бр.; - вибрационен валяк- 1 бр.; -валяк с гумени колела- 1 бр.; -самосвали- 6 бр.; -товарачни машини- 1 бр. ІІІ.3)Специфични условия при обществени поръчки за услуги  

продължава...

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА ІV.1)Вид процедура ІV.1.1)Вид процедура Открита   ІV.2)Критерии за оценка на офертите ІV.2.1)Критерии за оценка на офертите Икономически най-изгодна оферта при: Посочените по-долу показатели: Показател: срок за доставка на асфалта ; тежест: 25 Показател: срок за изпълнение на СМР; тежест: 15 Показател: размер на предлагана цена ; тежест: 60   IV.3)Административна информация ІV.3.3)Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог) Срок за получаване на документация за участие 25.06.2012 г.  Час: 17:00 Платими документи ДА Цена: 50 BGN Условия и начин на плащане Сумата от 50 лв. с включено ДДС следва да бъде внесена по банков път на следната сметка: BG 54UNCR 96608497571412, вид код за плащане 447000 при Уникредит Булбанк, клон Сандански.Документацията може да бъде платена и на касата на община Сандански, град Сандански, бул."Свобода"№ 14 всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа до изтичане на определения срок. ІV.3.4)Срок за получаване на оферти или заявления за участие 02.07.2012 г.  Час: 17:00 IV.3.6)Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие Български IV.3.7)Срок на валидност на офертите Продължителност в дни 180 IV.3.8)Условия при отваряне на офертите Дата: 03.07.2012 г.  Час: 10:30 Място заседателна зала на община Сандански, находяща се на бул."Свобода"№ 14 Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите участници в процедурата или техни упълномощени представители   РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ VI.1)Tова представлява периодично възлагане на поръчка НЕ VI.2)Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС НЕ VI.4)Процедури по обжалване VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 URL: https://www.cpc.bg. VI.4.2)Подаване на жалби На обжалване по реда на глава 11 на част 4 от ЗОП подлежат и действия и бездействия на Възложителя с които се възпрепятства достъпът или участието на лицата до процедурата. Жалба се подава в 10 дневен срок от: -изтичане на срока по чл.27а, ал.3 от ЗОП- срещу решението за откриване на процедурата и /или решението за промяна; -получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата; -публикуване на обявлението за доброволна прозрачноств Регистъра на обществените поръчки или в Официален вестник на Европейския съюз. VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби Дирекция "Административна", бул."Свобода"№14, Република България 2800, Сандански, Тел.: 0746 89099, E-mail: oba_sandanski@abv.bg, Факс: 0746 89055 URL: sandanskibg.org. VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление 29.05.2012 г.