Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи - възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД

Наименование:Строителен ремонт на КПП - “Обзорно място”, “Запад”, Дежурна част и КПП “Валя” и прилежащи помещения Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни и монтажни работи по общо изграждане на многофункционални сгради Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради Строителни и монтажни работи по общо изграждане на търговски и промишлени сгради и складове Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 11/06/2012, 16:00 ч.  

Виж цялата поръчка

 

BG-Козлодуй

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: АЕЦ Козлодуй ЕАД, гр.Козлодуй, За: Лора Лазарова, Р България 3321, Козлодуй, Тел.: 0973 76598, E-mail: lvlazarova@npp.bg, Факс: 0973 76027 Място/места за контакт: Управление "Търговско" Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kznpp.org. Адрес на профила на купувача: www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: “Строителен ремонт на “КПП - “Обзорно място”, “Запад”, Дежурна част и КПП “Валя” и прилежащи помещения”.   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45000000, 45211350, 45212000, 45213000 Описание: Строителни и монтажни работи Строителни и монтажни работи по общо изграждане на многофункционални сгради Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради Строителни и монтажни работи по общо изграждане на търговски и промишлени сгради и складове   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Съгласно т.2 на приложеното Техническо задание.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: АЕЦ Козлодуй ЕАД   NUTS: BG313   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1. Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Техническо задание № 12.УС.ТЗ.05; 2. Изисквания към Участниците: 2. 1. Изпълнителят трябва да притежава минимум III - та квалификационна група, съгласно “Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”. 2.2. Изпълнителят трябва да притежава валидна Застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ за строителство за изпълнителя на строително-монтажните дейности за изпълнение на строежи трета категория; 2.3. Изпълнителят да притежава доказан опит в изпълнението на подобен вид СМР (дейности, подобни на тези по количествените сметки) за последните две години. 3. Всички изисквания, поставени от Техническото задание се отнасят и за евентуални подизпълнители на основния изпълнител по договора, в зависимост от дейностите, които ще изпълняват. 4. При сключване на договор, определеният за изпълнител представя документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 11/06/2012, 16:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Указанията за участие и изискванията за изпълнение могат да бъдат намерени на Интернет адреса, посочен в настоящето обявление.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 11/06/2012