Обществени поръчки

Инженерни услуги по проектиране и конструиране - възложител: Столична община, район "Сердика"

Наименование:Подмяна на съществуваща дограма с PVC дограма със стъклопакет, доставка и монтаж на AL врати в 48 ОДЗ „Братя Грим”, 14 СОУ „Проф. д-р Асен Златаров”, 59 ОУ „Васил Левски” и 60 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, включително обръщане и боядисване на ремонтираните участъци със съответния цвят Възложител: Столична община, район "Сердика" Oсн. предмет: Инженерни услуги по проектиране и конструиране Прогнозна стойност: 23 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 08/06/2012, 17:30 ч.  

Виж цялата поръчка

 

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Столична община, район "Сердика", бул."Мария Луиза" 88, За: инж.Никола Онов, България 1202, София, Тел.: 02 9218049, E-mail: kmet.serdika@abv.bg, Факс: 02 8322095 Място/места за контакт: бул."Мария Луиза" 88, ет.ІV, ст.418 Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.serdika.bg. Адрес на профила на купувача: https://www.serdika.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=30.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Подмяна на съществуваща дограма с PVC дограма със стъклопакет, доставка и монтаж на AL врати в 48 ОДЗ „Братя Грим”, 14 СОУ „Проф. д-р Асен Златаров”, 59 ОУ „Васил Левски” и 60 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, включително обръщане и боядисване на ремонтираните участъци със съответния цвят.   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45420000 Описание: Монтажни работи на дограма, интериорни и други завършващи елементи   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Съгласно спецификации, както следва: 1. Спецификация №1 за 60 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”. 2. Спецификация №2 за 59 ОУ „Васил Левски” ; 3.Спецификация №3 за 14 СОУ „Проф. д-р Асен Златаров”; 4.Спецификация №4 за 48 ОДЗ „Братя Грим”.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 103600 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 60 ОУ - кв. “Бенковски”, ул.”Наука” № 2, 59 ОУ-кв. "Малашевци", ул. "Кестен" № 1, 14 СОУ - ж. к. "Банишора", ул.”Ген.Черняев” № 8 и ОДЗ №48 - ж.к. "Фондови жилища", ул. "Марин Д.Христов" № 5.   NUTS: BG411   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1. Дограмата да е изработена от пластмасови профили, с 4 камери, с коефициент на топлопреминаване 1,5 W/м2/К, коеф. на топлопреминаване на връзките – 1,5 W/м2/К; 2.Стъклопакетите да се изпълнят от бели стъкла (2 х 4мм) с дебелина 24 мм, машинно измити. Коефициентът на топлопреминаване на стъклопакета – 2,8 W/м2/К; 3. Монтажните и съпътстващите ремонтни работи да се извършат в обем и съдържание, съгласно дейностите посочени в количествено-стойностната сметка и Спецификации №1, №2, №3 и №4; 4. Участниците трябва да представят следните документи: 4.1.Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. При участници обединения - документите по чл.56, ал.1, т.2 или чл.56, ал.3 от ЗОП; 4.2. Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50, ал.1, т.1 от ЗОП; 4.3 Сертификати, издадени от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти -за пластмасовите профили, от които ще се изработи дограмата, за стъклопакетите, за уплътненията и за обкова да се представят сертификати и гаранционни условия от производителя; 4.4 Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5; 4.5 Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП; 4.6 Удостоверение, че кандидата няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс; 4.7 Документ за внесена гаранция за участие, в размер на 620 /шестстотин и двадесет/ лева; 4.8. Заявление за участие образец - Приложение №1; 4.9 Ценова оферта, съгласно количествено-стойностна сметка - Приложение №2, изготвена при спазване на Спецификации №1, №2, №3 и №4; Всички документите да бъдат поставени в непрозрачен, запечатан плик №1, като в него да бъде поставен отделен запечатан плик №2, съдържащ само ценова оферта - количествено-стойностна сметка - Приложение №2.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: Предложенията на кандидатите ще бъдат оценявани поотделно по комплексна оценка – икономически най-изгодна оферта. Всички оценки се закръгляват с точност до два знака след десетичната запетая. 1. Финансовата оценка ( критерий К1) се формира по следната формула: Максималната оценка от 100 точки се дава на най-ниското ценово предложение – Останалите предложения получават оценка по критерий К1 по формулата: K1n=Pmin/Pn x 100, където: - К1n точки за ценовото предложение на съответния участник. - Рmin е минималната предложена цена. - Рn е предложената от съответния участник цена. 2. Срок на изпълнение в дни ( критерий К2) се формира по следната формула: Максималната оценка от 100 точки се дава на предложението с най-кратък срок на изпълнение, посочен в дни. Останалите предложения получават оценка по критерий К2 по формулата: K2n=Pmin/Pn x 100, където: - К2n точки за предложението за срок на изпълнение в дни на съответния участник. -Рmin е предложението с най-кратък срок на изпълнение в дни. -Рn е предложението за срок на изпълнение в дни на съответния участник 3. Искан аванс в процент (%) от предложената цена (критерий К3) се формира по следната формула: Максималната оценка е 100 точки. Индивидуалната оценка на всеки кандидат по критерий К3 се пресмята по формулата: K3n=100-Pn, където: - К3n точки за предложението на съответния участник. -Рn е предложеният процент на искания аванс от съответния участник. Оценка на предложението (Кn) се формира по следната формула: Кn = 0.60 х К1n + 0.25 x К2n + 0.15 x К3n   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 06/06/2012 12:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Неразделна част от публичната покана са образците на документите, техническите изисквания за изпълнение, указанията към участниците, публикувани в профила на купувача:https://www.serdika.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=30   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 06/06/2012