Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи - възложител: Община Нови пазар

Наименование:Текущ ремонт на улици и площади в Община Нови пазар Възложител: Община Нови пазар Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 62 500 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 13/06/2012, 16:00 ч.  

Виж цялата поръчка

 

BG-Нови пазар

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Нови пазар, Васил Левски №3, За: Игнатка Николова, РБългария 9900, Нови пазар, Тел.: 0537 23311403, E-mail: npazar@icon.bg, Факс: 0537 95530 Място/места за контакт: гр. Нови пазар Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: novipazar.acstre.com. Адрес на профила на купувача: novipazar.acstre.com.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: "Текущ ремонт на улици и площади в Община Нови пазар" , включващ почистване на повредени участаци от пътното платно, възстановяване на асфалтобетонови настилки , изкърпване със специализирана машина, оформяне на фуги, оформяне на РШ и ДШ ,възстановяване вертикална и хоризонтална маркировка , възстановяване на настилки от мозаечни, мраморни и др. плочки , бордюри по пешеходната зона, улици , площади.   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45000000 Описание: Строителни и монтажни работи   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: "Текущ ремонт на улици и площади в Община Нови пазар"   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 62500 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: гр.Нови пазар   NUTS: BG333   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Участникът е необходимо да спазва следните изисквания, относно технологията на изпълнение на СМР: При ремонтни работи на настилки: Съществуващото, старо нарушено асфалтобетоново покритие да се изреже с подходяща техника – фугорезачка или пътна фреза за правилно оформяне на участъка за ремонт, без да се нарушава цялостта на пътната настилка. След оформяне с асфалтобетоново покритие фугите между старата и новата настилка да се запълнят с битум. Правилно оформените участъци за ремонт да се почистят, продухат и поръсят с топъл битум или емулсия за създаване на добра връзка между старото и новото асфалтобетоново покритие. При направа на кърпежи без предварително изрязване на пътното платно или със специализирана машина, работеща на двойна или повече повърхностна обработка за възстановяване на асфалтобетонови и трошенокаменни настилки със запечатка, участъците следва добре да се почистят, продухат и поръсят с топъл битум или емулсия. Уплътняването (валирането) на положената асфалтобетонова смес да се извърши с подходящи валяци, съгласно техническите правила и норми и съобразно състава на сместа, дебелината на положения пласт и температурата на въздуха. След полагането на асфалтобетоновата смес и валирането, движението на МПС по ремонтираните участъци да се възобнови най-рано 2 часа след окончателното уплътняване на асфалтовия пласт. Преди започване на всички видове СМР по пътния участък, изпълнителят е длъжен да постави необходимата вертикална сигнализация, трайно стабилизирана на бариери, подходящи колички, конуси и др. съгласно Наредба 16 за ВОД при извършване на СМР. При изпълнение на отделните видове СМР да се спазват изискванията на ТБТ. Работниците да бъдат снабдени с необходимите лични предпазни средства и специално работно облекло. Същите трябва се инструктират от техническото ръководство на обекта по ТБТ. При изпълнение на СМР по асфалтобетоновата настилка да се спазва стриктно: - температурния режим на производство и полагане на асфалтобетоновите смеси; - съставът на смесите, определен в съответните рецепти; - всички действащи в момента стандарти за материалите, включени в производството на смесите по БДС или еквивалентни такива; - машинното полагане на асфалтобетон да се извърши след добре оформена и подравнена трошенокаменна или асфалтобетонова настилка на улицата. Възстановяването на хоризонталната маркировка и вертикална сигнализация (поставяне на пътни знаци) да се съобрази с изискванията/препоръките на РУ “Полиция”, гр. Нови пазар.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 13/06/2012, 16:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: гр.Нови пазар ул."Васил Левски" №3 стая 403   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 06/06/2012