Обществени поръчки

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища - възложител: Община Гурково

Наименование:"Ремонт на общински пътища и улици в община Гурково" - "Направа кръпки на улици в гр. Гурково", "Ремонт на път SZR 2101 от края на границата на общ. Николаево - Брестова - Дворище - Жълтопоп" и "Ремонт на път SZR 1024 - ж.п. гара Гурково - гр. Гурково" Възложител: Община Гурково Oсн. предмет: Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища Прогнозна стойност: 34 770 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 18/06/2012, 16:30 ч.  

Виж цялата поръчка

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Гурково, гр. Гурково, бул. "Княз Александър Батенберг" 3, За: инж. Стоян Бонев Николов - кмет на Община Гурково, Република България 6199, Гурково, Тел.: 04331 2260, E-mail: gurkovo_obs@abv.bg, Факс: 04331 2884 Място/места за контакт: гр. Гурково, бул. "Княз Александър Батенберг" 3 Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.obshtina-gurkovo.com. Адрес на профила на купувача: www.obshtina-gurkovo.com.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Предмет на поръчката е "Ремонт на общински пътища и улици в община Гурково" - "Направа кръпки на улици в гр. Гурково", "Ремонт на път SZR 2101 от края на границата на общ. Николаево - Брестова - Дворище - Жълтопоп" и "Ремонт на път SZR 1024 - ж.п. гара Гурково - гр. Гурково"   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45233200 Описание: Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: По позиция 1: " Направа кръпки на улици в гр. Гурково" 1. Доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес 4 до 6 см. за изкърпване на единични дупки и деформации на настилката, включително подготовка на основата - 371 м2 2. Хоризонтална маркировка - 54 м2 По позиция 2 - " Ремонт на път SZR 2101 от края на границата на общ. Николаево - Брестова - Дворище - Жълтопоп" 1. Доставка и полагане на асфалтобетон - плътна смес 4 см., включително подготновка на основата - 788 м2 По позиция 3 - " Ремонт на път SZR 1024 - ж.п. гара Гурково - гр. Гурково" 1.Доставка и полагане на асфалтобетон - плътна смес, включително подготовка на основата - 952 м2 2.Хоризонтална маркировка - 53 м2   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 34770 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: гр. Гурково, с. Димовци   NUTS: BG344   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1. Всеки участник трябва: - да има регистрация в централен професионален регистър на строителя ІІ група ІІІ категория; - да притежава валидна застрахователна полица съгласно чл. 171 от ЗУТ; - да има опит в извършване на подобен вид строително-ремонтни работи и да разполага с необходимата техника и персонал за изпълнение на ремонта; 2. Всеки участник прилага попълнени от него образци на документи: -Административни сведения за участника; -Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от кандидата; -Копие, заверено от участника, от удостоверението за регистрация на кандидата в Централният професионален регистър на строителя. /втора група- трета категория/ - Копие, заверено от участника, от: удостоверение за актуално състояние на търговеца (вписан в търговския регистър), идентификационен номер (БУЛСТАТ) или единен идентификационен номер (ЕИК); - Копие, заверено от участника, от документ за регистрация на фирмата по ДДС (идентификационен номер по ДДС) или декларация, че същата не е регистрирана; - Копие, заверено от участника, от валидна застрахователна полица съгласно изискванията на чл.171 от ЗУТ - Подписана и подпечатана декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП (Приложение – Декларация Обр. 3); - Удостоверение на НАП за наличие, или липса на задължения, на основание чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, издадено не по-рано от 25 дни преди датата на конкурсната комисия; -Удостоверение от община Гурково за наличие или липса на задължения на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК, актуално към датата на подаване на офертата. - Списък на основните договори за строителство, изпълнени през последните три години (Приложение – Декларация Обр. 1 ), като се посочва Възложителят, стойността на СМР/СРР, датата и мястото на изпълнение; - Списък на квалифицирани строителни работници (Приложение – Декларация Обр. 2 ) - Декларация по чл.56 ал.1 т.10 от ЗОП – за минимална цена на труда. - Нотариално заверено пълномощно, в случаите когато управляващия и представляващ търговеца се представлява от друго лице. - Проект на договор подписан на всяка страница и подпечатан.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: Най-ниска цена - тежест 60; Гаранционен срок - тежест 20; Срок за изпълнение - тежест 20; Формули за изчисление: Т1 =(най-малък срок)/(срок на участника) x 20 Т2 =(срок на участника)/(най-дълък срок) x 20 Ц=(най-ниска цена)/(цена на кадидата) x 60 K= Т1+Т2+Ц   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 18/06/2012, 16:30   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Документацията ще бъде публикувана на сайта на Община Гурково /www.obshtina-gurkovo.com/.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 11/06/2012 тази година