Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи - възложител: Община Ардино

Наименование:Изграждане на подпорни стени на пътя за с. Русалско и на ул. "Митко Палаузов", гр. Ардино Възложител: Община Ардино Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 264 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 12/06/2012, 12:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Ардино

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Ардино, ул. "Бели брези" №31, За: Гьокчен Емин, Република България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, E-mail: gokcen_emin@yahoo.com Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ardino.bg. Адрес на профила на купувача: www.ardino.bg.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Изграждане на подпорни стени на пътя за с. Русалско и на ул. "Митко Палаузов", гр. Ардино.   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45000000 Описание: Строителни и монтажни работи   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Изграждане на подпорна стена на ул. "Митко Палаузов", гр. Ардино на обща стойност 162 000.00 лв. без ДДС и изграждане на подпорна стена и тръбен водосток на пътя за с. Русалско, общ. Ардино на обща стойност 102 000.00 лв. без ДДС.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 264000 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: общ. Ардино   NUTS: BG425   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1. Офертата на участника трябва да съдържа: Удостоверение издадено от Търговския регистър към Агенцията по вписване съдържащо ЕИК; Удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите; Доказателства за наличието и валидността на застрахователен договор за застраховка за професионална отговорност на лицето, което ще осъществява строителството; Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществена поръчка; Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда; Ценово предложение; КСС за обектите; Линеен график; Предложение за гаранционен срок; Предложение за срок на валидност на офертата. 2. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Общинска администрация Ардино до 12:00 ч. на 12.06.2012 г.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: Предложена цена - 30 % Срок за изпълнение - 35 %; Гаранционен срок - 35 %;   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 12/06/2012, 12:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: ДА   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Публичната покана, методиката за оценяване и количествените сметки за обектите са публикувани на интернет адрес на възложетеля: www.ardino.bg   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 11/06/2012