Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи на свързващи пътища - възложител: Община Кнежа

Наименование:Основен ремонт на път М2 /III-137, Кнежа – Гостиля/- местност Гергана Възложител: Община Кнежа Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на свързващи пътища Прогнозна стойност: 56500 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20/06/2012, 17:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Кнежа

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Кнежа, ул. Марин Боев 69, За: Цветелина Плевненска, България 5835, Кнежа, Тел.: 09132 7255, E-mail: obstina_kneja@abv.bg, Факс: 09132 7007 Място/места за контакт: Община Кнежа Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: kneja.acstre.com. Адрес на профила на купувача: https://www.kneja.acstre.com/section-162-profil_na_kupuvacha.html.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Предмет на поръчката: „Основен ремонт на път М2 /III-137, Кнежа – Гостиля/- местност Гергана” Целта на настоящата поръчка е доставка и полагане на плътна асфалтобетонова настилка с дебелина 4 см- механизирано. Избраният изпълнител ще извърши машинно полагане на асфалтобетон плътна смес 4 см на път М2, свързващ път III-137 /Кнежа-Гостиля/ с местност Гергана, който се намира извън регулация – отклонение от път III-137/Кнежа-Гостиля/, към лесопарк „Гергана”, съгласно Техническото задание, което е неразделна част от настоящата заповед. Общата площ за машинно полагане на асфалтобетонната плътна смес с дебелина от 4см., възлиза на 3 600 м2.   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45233227 Описание: Строителни и монтажни работи на свързващи пътища   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Общата площ за машинно полагане на асфалтобетонната плътна смес с дебелина от 4см. възлиза на 3 600 м2.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 56500 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Територията на Община Кнежа   NUTS: BG314   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Кандидатите в настоящата поръчка следва да притежават необходимите техника и опит в изпълнение на дейността, предмет на настоящата поръчка. Минимални изисквания: 1. Кандидатът в настоящата поръчка трябва да докаже, че разполага с необходимата собствена или наета техника, както следва: 1.1. Асфалтополагач; 1.2. Валяк. 2. През последните пет години (2007, 2008, 2009, 2010, 2011) участникът следва да е изпълнил поне един договор с предмет подобен на предмета на настоящата поръчка на стойност равна или по- голяма от стойността на поръчката, а именно 56 500 лева без ДДС, като за целта трябва да представи доказателства за това (референции, препоръки, копия от договори); Кандидатите в настоящата поръчка следва да представят цена за 1м2 машинно полагане на асфалтобетон-плътна смес с дебелина от 4см. Кандидатите в настоящата поръчка да представят оферта, отговаряща пълно и точно на всички изисквания на Възложителя – община Кнежа, съдържащи се в настоящата публичната покана .   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 20/06/2012, 17:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик и задължително съдържат: 1. Данни за лицето, което прави предложението- име, единен идентификационен код /ЕИК/, адрес за кореспонденция, телефон, факс, ел. поща- Образец 1; 2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. При участници обединения- документ за създаване на обединението, в който задължително се посочва представляващият. 3.Списък- декларация на собствена или наета техника за изпълнение предмета на поръчката- Образец 2; 4. Списък- декларация на изпълнените договори през последните 5 години, с предмет подобен на обекта на поръчката, стойностите, процентното участие на фирмата в обекта и възложителите- Образец 3; 5.Оферта- Образец 4. Срокът на валидност на офертата да не е по- кратък от 60 дни, считано от датата на подаване на офертата. 6. Техническо предложение- Образец 5; 4. Ценово предложение- Образец 6. Всички документи следва да бъдат представени в оригинал или като преписи, заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и свеж печат от законните представители на юридическите лица с подпис и печат. От участие се отстраняват оферти, които са непълни или не отговарят на предварително определените в настоящата покана условия. Образци за подготовка на офертата за възлагане на настоящата поръчка са публикувани на Профила на купувача на адрес:https://www.kneja.acstre.com/section-162-profil_na_kupuvacha.html Офертите следва да се представят в посоченият по- горе срок в Общински център за информация на гражданите в сградата на Община Кнежа, ет. 1, стая 101. При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП..   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 18/06/2012